# občianske právo

Obe tieto činnosti sú zamerané na prácu s klientom a komunikáciu za účelom dosiahnuť vyriešenie sporu. Napriek tomu nie vždy je výsledkom ich činnosti spokojnosť strán, či už ide o neúspech v súdnom konaní, alebo nedosiahnutie dohody počas mediácie.

09. 04. 2015 5 min. Redakcia

V poslednom mesiaci roku 2014 bol NR SR predložený poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení Exekučný poriadok, a ktorým sa mení zákon o dobrovoľných dražbách. Za predpokladu, že poslanecký návrh bude v legislatívnom procese napokon schválený, jeho účinnosť sa navrhuje od 1. mája 2015.

08. 01. 2015 5 min. Redakcia

Koncom novembra 2014 bola na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zverejnená zbierka stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v občianskoprávnych veciach. V tomto článku sa budeme venovať analýze jedného vybraného stanoviska týkajúceho sa oprávnenej držby osoby, ktorá je v katastri nehnuteľností vedená ako vlastník držanej veci.

30. 12. 2014 5 min. Redakcia

Súdny dvor EÚ opäť rozhodoval vo veci spotrebiteľského sporu. Konkrétne otázku, či realizácia mimosúdneho výkonu záložného práva dohodnutého v zmluve uzatvorenej so spotrebiteľom, ktorá obsahovala nekalé zmluvné podmienky, je v súlade s právom EÚ alebo nie.

29. 10. 2014 2 min. Redakcia

Ako sme Vás už informovali v jednom z našich článkov, ohľadom spotrebiteľa sa plánuje zaviesť niekoľko zmien. Rozdielom oproti vtedajšiemu článku je fakt, že s týmito zmenami už vyslovila súhlas vláda SR a mali by byť účinné od 1. apríla 2015 okrem niektorých ustanovení týkajúcich sa registra údajov o spotrebiteľských úveroch, ktoré nadobudnú účinnosť 30. septembra 2015.

22. 10. 2014 2 min. Redakcia

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“).

16. 10. 2014 1 min. Redakcia

Vláda SR schválila návrh novely Občianskeho súdneho poriadku z dielne Ministerstva spravodlivosti SR. Okrem iného by mala novela priniesť povinné nahrávanie súdnych konaní.

08. 10. 2014 2 min. Redakcia

Novely právneho poriadku Slovenskej republiky sú už takmer bežné. Avšak niektoré z nich nemenia len určité parciálne otázky v právnom predpise, ale sú, dá sa povedať, širšou a systémovou zmenou. Jednou takou je aj navrhovaná nová právna úprava civilného procesu.

17. 08. 2014 2 min. Redakcia

Zo záväzkov voči Európskej únii Slovenskej republike vyplýva povinnosť transponovať do nášho právneho poriadku európsku legislatívu. Jedným z príkladov je aj zákon č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, ktorým bola do nášho právneho poriadku implementovaná európska smernica o spotrebiteľský úveroch. Predmetný zákon podrobnejšie upravuje otázky, ktoré vznikajú v súvislosti s poskytnutím spotrebiteľského úveru v podmienkach Slovenskej republiky.

12. 08. 2014 2 min. CETELEM SLOVENSKO, a.s.

Spotrebiteľovi ako individualizovanému subjektu slovenského právneho poriadku sa čoraz väčšmi poskytuje zvýšená právna ochrana. Aj ďalšia z pripravovaných noviel je toho dôkazom.

12. 08. 2014 2 min. Redakcia