# občianske právo

Prečítajte si návrh poslanca Daniela Lipšica na novelu zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zároveň mení aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

10. 05. 2015 3 min. Redakcia

Vlastník neskolaudovanej stavby rodinného domu bez súpisného čísla, ktorá bola predmetom dražby, sa podaním žaloby domáhal určenia neplatnosti dražby vykonanej na návrh záložného veriteľa. Mal za to, že v čase vykonania dražby záložné právo k uvedeným nehnuteľnostiam neexistovalo a že počas dražby bola porušená zásada verejnosti dražobného procesu tým spôsobom, že bola obmedzená účasť verejnosti na dražbe uzamknutím dražobnej miestnosti.

25. 04. 2015 10 min. Redakcia

Obe tieto činnosti sú zamerané na prácu s klientom a komunikáciu za účelom dosiahnuť vyriešenie sporu. Napriek tomu nie vždy je výsledkom ich činnosti spokojnosť strán, či už ide o neúspech v súdnom konaní, alebo nedosiahnutie dohody počas mediácie.

09. 04. 2015 5 min. Redakcia

V poslednom mesiaci roku 2014 bol NR SR predložený poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení Exekučný poriadok, a ktorým sa mení zákon o dobrovoľných dražbách. Za predpokladu, že poslanecký návrh bude v legislatívnom procese napokon schválený, jeho účinnosť sa navrhuje od 1. mája 2015.

08. 01. 2015 5 min. Redakcia

Koncom novembra 2014 bola na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zverejnená zbierka stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v občianskoprávnych veciach. V tomto článku sa budeme venovať analýze jedného vybraného stanoviska týkajúceho sa oprávnenej držby osoby, ktorá je v katastri nehnuteľností vedená ako vlastník držanej veci.

30. 12. 2014 5 min. Redakcia

Súdny dvor EÚ opäť rozhodoval vo veci spotrebiteľského sporu. Konkrétne otázku, či realizácia mimosúdneho výkonu záložného práva dohodnutého v zmluve uzatvorenej so spotrebiteľom, ktorá obsahovala nekalé zmluvné podmienky, je v súlade s právom EÚ alebo nie.

29. 10. 2014 2 min. Redakcia

Ako sme Vás už informovali v jednom z našich článkov, ohľadom spotrebiteľa sa plánuje zaviesť niekoľko zmien. Rozdielom oproti vtedajšiemu článku je fakt, že s týmito zmenami už vyslovila súhlas vláda SR a mali by byť účinné od 1. apríla 2015 okrem niektorých ustanovení týkajúcich sa registra údajov o spotrebiteľských úveroch, ktoré nadobudnú účinnosť 30. septembra 2015.

22. 10. 2014 2 min. Redakcia

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“).

16. 10. 2014 1 min. Redakcia

Vláda SR schválila návrh novely Občianskeho súdneho poriadku z dielne Ministerstva spravodlivosti SR. Okrem iného by mala novela priniesť povinné nahrávanie súdnych konaní.

08. 10. 2014 2 min. Redakcia

Novely právneho poriadku Slovenskej republiky sú už takmer bežné. Avšak niektoré z nich nemenia len určité parciálne otázky v právnom predpise, ale sú, dá sa povedať, širšou a systémovou zmenou. Jednou takou je aj navrhovaná nová právna úprava civilného procesu.

17. 08. 2014 2 min. Redakcia