# občianske právo

Zo záväzkov voči Európskej únii Slovenskej republike vyplýva povinnosť transponovať do nášho právneho poriadku európsku legislatívu. Jedným z príkladov je aj zákon č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, ktorým bola do nášho právneho poriadku implementovaná európska smernica o spotrebiteľský úveroch. Predmetný zákon podrobnejšie upravuje otázky, ktoré vznikajú v súvislosti s poskytnutím spotrebiteľského úveru v podmienkach Slovenskej republiky.

12. 08. 2014 2 min. CETELEM SLOVENSKO, a.s.

Spotrebiteľovi ako individualizovanému subjektu slovenského právneho poriadku sa čoraz väčšmi poskytuje zvýšená právna ochrana. Aj ďalšia z pripravovaných noviel je toho dôkazom.

12. 08. 2014 2 min. Redakcia

Nedávno sme priniesli rozsiahly a podnetný rozhovor s pánom Milanom Budjačom, predsedom Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách. Aj v rámci daného rozhovoru bolo konštatované, že právne vedomie spotrebiteľov nie je na vysokej úrovni, a preto je potrebná dlhodobá a cieľavedomá osveta.  Na tento problém poukazuje aj tento príspevok, ktorý rozoberá niektoré posledné rozhodnutia Súdneho dvora EÚ.

04. 07. 2014 4 min. Redakcia

Najvyšší súd SR (ďalej len „NS SR“) v rozsudku zo dňa 14. mája 2014 (sp. zn. 7 MCdo 6/2013) zrušil rozsudok a uznesenie všeobecného súdu v konaní o neplatnosť dražby pre procesnú vadu konania, konkrétne pre nesprávne udelené plnomocenstvo. Na našich stránkach sme Vás už informovali o plnomocenstve v judikatúre súdov. Na tomto mieste Vám prinášame ďalšiu analýzu súvisiacu s touto problematikou.

21. 06. 2014 4 min. Redakcia

V prípade plnej moci splnomocniteľ udelí za účelom zastupovania plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah jeho oprávnenia. Plnomocenstvo je obsahom mnohých súdnych rozhodnutí.V článku uvádzame výber z judikatúry niektorých slovenských a českých súdov.

06. 06. 2014 3 min. Redakcia

Novela Občianskeho zákonníka z apríla 2014 predurčila svojim obsahom následné nariadenie vlády SR, ktorým sa vykonávajú ustanovenia občianskeho kódexu. Nové tzv. proti-úžernícke opatrenia pri poskytovaní spotrebiteľských úverov si vyžiadali určenie stropov najvyššej miery odplaty a definovanie vzorca výpočtu samotnej odplaty. Ako sa s tým vysporiadalo Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR“) a odkedy možno čakať účinnosť týchto noviniek? „Odzvoní“ nebankovkám pri poskytovaní úžerníckych úverov?

26. 05. 2014 4 min. Redakcia

Prezident SR podpísal zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktorým sa zrušuje zákon číslo 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Zákon nadobudne účinnosť 1. mája 2014. Čo je cieľom nového zákona a aké prináša najväčšie zmeny?

21. 04. 2014 4 min. Redakcia

Dňa 1. apríla 2014 NR SR schválila zákon, ktorým sa okrem iného mení a dopĺňa zákona o dobrovoľných dražbách. Táto zmena súvisí so zmenami v Občianskom zákonníku, Exekučnom poriadku a iných právnych predpisoch súvisiacich s ochranou spotrebiteľa.

17. 04. 2014 3 min. Redakcia

Dňa 25. marca 2014 bol NR SR schválený zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon deroguje, a zároveň substituuje zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Nová právna úprava bude účinná od 1. mája 2014 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 13. júna 2014.

16. 04. 2014 2 min. Redakcia

Dňa 1. apríla 2014 NR SR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aké zmeny prináša?

15. 04. 2014 2 min. Redakcia