# občianske právo

Nedávno sme priniesli rozsiahly a podnetný rozhovor s pánom Milanom Budjačom, predsedom Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách. Aj v rámci daného rozhovoru bolo konštatované, že právne vedomie spotrebiteľov nie je na vysokej úrovni, a preto je potrebná dlhodobá a cieľavedomá osveta.  Na tento problém poukazuje aj tento príspevok, ktorý rozoberá niektoré posledné rozhodnutia Súdneho dvora EÚ.

04. 07. 2014 4 min. Redakcia

Najvyšší súd SR (ďalej len „NS SR“) v rozsudku zo dňa 14. mája 2014 (sp. zn. 7 MCdo 6/2013) zrušil rozsudok a uznesenie všeobecného súdu v konaní o neplatnosť dražby pre procesnú vadu konania, konkrétne pre nesprávne udelené plnomocenstvo. Na našich stránkach sme Vás už informovali o plnomocenstve v judikatúre súdov. Na tomto mieste Vám prinášame ďalšiu analýzu súvisiacu s touto problematikou.

21. 06. 2014 4 min. Redakcia

V prípade plnej moci splnomocniteľ udelí za účelom zastupovania plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah jeho oprávnenia. Plnomocenstvo je obsahom mnohých súdnych rozhodnutí.V článku uvádzame výber z judikatúry niektorých slovenských a českých súdov.

06. 06. 2014 3 min. Redakcia

Novela Občianskeho zákonníka z apríla 2014 predurčila svojim obsahom následné nariadenie vlády SR, ktorým sa vykonávajú ustanovenia občianskeho kódexu. Nové tzv. proti-úžernícke opatrenia pri poskytovaní spotrebiteľských úverov si vyžiadali určenie stropov najvyššej miery odplaty a definovanie vzorca výpočtu samotnej odplaty. Ako sa s tým vysporiadalo Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR“) a odkedy možno čakať účinnosť týchto noviniek? „Odzvoní“ nebankovkám pri poskytovaní úžerníckych úverov?

26. 05. 2014 4 min. Redakcia

Prezident SR podpísal zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktorým sa zrušuje zákon číslo 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Zákon nadobudne účinnosť 1. mája 2014. Čo je cieľom nového zákona a aké prináša najväčšie zmeny?

21. 04. 2014 4 min. Redakcia

Dňa 1. apríla 2014 NR SR schválila zákon, ktorým sa okrem iného mení a dopĺňa zákona o dobrovoľných dražbách. Táto zmena súvisí so zmenami v Občianskom zákonníku, Exekučnom poriadku a iných právnych predpisoch súvisiacich s ochranou spotrebiteľa.

17. 04. 2014 3 min. Redakcia

Dňa 25. marca 2014 bol NR SR schválený zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon deroguje, a zároveň substituuje zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Nová právna úprava bude účinná od 1. mája 2014 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 13. júna 2014.

16. 04. 2014 2 min. Redakcia

Dňa 1. apríla 2014 NR SR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aké zmeny prináša?

15. 04. 2014 2 min. Redakcia

S účinnosťou od 1. februára 2014 sa novelizoval zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý po novom zvyšuje ochranu spotrebiteľa v prípade, keď sa od neho vyžaduje, aby na získanie tovaru alebo služby kontaktoval predávajúceho telefonicky alebo formou SMS. Predávajúci je v tomto prípade vždy povinný uviesť cenu volania, resp. SMS.

25. 02. 2014 2 min. Redakcia

Nový rok 2013 prináša právnemu systému Slovenskej republiky viacero zmien. Zmeny tak neobišli ani úroky z omeškania, ktoré sa stále viac približujú tým “najvýhodnejším pôžičkám“ aké tu kedy boli. Zmeny sa týkajú občianskeho, ako aj obchodného práva a nadobudli účinnosť 01.02.2013.

07. 02. 2013 3 min. Lukáš Steiniger
Strana 8 z 8