# označenie

V uplynulých dňoch došlo k dohode medzi Úradom priemyselného vlastníctva SR a úradmi pre ochranu duševného vlastníctva z Európskej siete ochranných známok a dizajnov (EUIPN) o ďalšom spoločnom postupe týkajúcom sa používania ochranných známok v inej ako zapísanej podobe. Kedy takéto používanie ochrannej známky ovplyvní jej rozlišovaciu spôsobilosť si priblížime v nasledujúcich riadkoch.

24. 11. 2020 5 min. Martina Beňovská

Duševné vlastníctvo nás obklopuje všade, kam sa pohneme. Ochrannou známkou je symbol, na základe ktorého si zákazníci vyberú práve ten-ktorý tovar či tú-ktorú službu. Môže ju tvoriť akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru, tvar obalu alebo zvuky, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. 

12. 10. 2020 7 min. Martina Beňovská