# pojednávanie

Po prerušenom súdnom konaní sa žalobca pokúšal opätovne podať návrh na pokračovanie v konaní. Podľa § 122 Civilného sporového poriadku súd odpustí zmeškanie lehoty, ak ju strana, zástupca alebo procesný opatrovník zmeškal z ospravedlniteľného dôvodu a bol preto vylúčený z úkonu, ktorý mu patrí. V dnešnom prípade sa pozrieme na to, či možno poruchu počítača považovať za ospravedlniteľný dôvod, alebo nie.

27. 04. 2021 3 min. Martina Beňovská

Opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu neobišli ani súdy a ovplyvnili tak priebeh súdnych pojednávaní. Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti spracovalo údaje zo súdov za posledný rok a vydalo materiál, v ktorom zhrnulo dopad pandemických opatrení na súdne pojednávania, pričom pod pojmom súdne pojednávanie sa rozumie hlavné pojednávanie, predbežné prejednanie sporu, pojednávanie, verejné  zasadnutie  a  neverejné  zasadnutie a verejné  vyhlásenie rozsudku.

26. 04. 2021 9 min. Martina Vanc

Vzhľadom na neustále meniace sa opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid-19 sa v uplynulom období menili aj odporúčania pre súdy ohľadom nariadenia pojednávaní. Obsahom dnešného článku je rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo dňa 9. septembra 2020, v ktorom sa pozrieme na postup súdu v súvislosti s odročením pojednávania v čase súčasnej pandémie.

02. 03. 2021 4 min. Martina Beňovská

Ministri a štátni tajomníci z vyše dvadsiatich krajín sa zúčastnili online diskusie v rámci podujatia The Global Dialogue of Justice Leaders, na ktorej sa za SR zúčastnil Michal Novotný, štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR. 

27. 10. 2020 3 min. Martina Vanc

Kvalitné a efektívne súdnictvo je nevyhnutným predpokladom pre udržanie spravodlivosti v krajine. Súdy môžu konať rýchlo a bez prieťahov vtedy, pokiaľ majú k dispozícii všetky prostriedky potrebné pre efektívne vykonávania svojich úloh. Rovnako pre zachovanie nezávislosti súdnictva je potrebné mať zabezpečené náležité financovanie celých súdnych mechanizmov od technického aparátu až po sudcov.

20. 08. 2020 3 min. Martina Vanc

Predsedníčka Súdnej rady SR, JUDr. Lenka Praženková prehovorila na tému etiky sudcov. Práve etika je jedným zo základných predpokladov správneho vedenia súdneho pojednávania a dôveryhodnosti osoby sudcu.

13. 03. 2018 8 min. Redakcia

Predmetný príspevok sa bude venovať zmenám, ktoré nastali po zmene právnej úpravy v súvislosti s pojednávaním pred civilnými súdmi.

29. 09. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská