# premlčanie

V rámci opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia Covid-19 schválil parlament v uplynulých dňoch dočasné pozastavenie plynutia súdnych lehôt, ako aj upustenie od vykonávania dražieb. V dnešnom článku prinášame stručný prehľad o tom, ktoré konkrétne lehoty dočasne neplynú a dokedy, ako aj informáciu, ako sa uvedené dotkne pojednávaní, zasadnutí veriteľských orgánov a dražieb.

24. 01. 2021 4 min. Martina Beňovská

Ak by si veriteľ uplatnil svoje právo na rozhodcovskom súde, ktorého rozhodca nemal právomoc vydať rozhodcovský rozsudok, ide o uplatnenie práva u príslušného orgánu v zmysle § 112 Občianskeho zákonníka? Ako je to so zachovaním účinkov podanej žaloby pred takýmto rozhodcovským súdom a spočívaním plynutia premlčacej doby sa dočítate v tomto rozhodnutí ústavného.

09. 01. 2018 9 min. Redakcia

Európsky súd pre ľudské práva zverejnil zaujímavé rozhodnutie zo dňa 16. júla 2015. Pozrime sa, čo bolo predmetom tejto právnej veci a ako súd rozhodol.

14. 07. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Premlčanie dodnes na Slovensku upravuje Občiansky, ale aj Obchodný zákonník. Tento právny inštitút, kvalifikované uplynutie času, pomáha zvyšovať právnu istotu tým, že nepriamo núti veriteľov, aby svoje pohľadávky uplatnili u dlžníkov v premlčacej dobe, ktorú ustanovuje zákon. Premlčanie je obsahom mnohých súdnych rozhodnutí. V článku uvádzame výber z judikatúry niektorých slovenských a českých súdov.

20. 05. 2014 3 min. Redakcia