# preprava

V slovenskom právnom poriadku je úprava zmlúv súvisiacich s dopravou obsiahnutá v Občianskom zákonníku a v Obchodnom zákonníku. Pre obe úpravy je typická určitá všeobecnosť vo vzťahu ku jednotlivým typom preprav (železničná, letecká, lodná, cestná), nakoľko právna úprava nezohľadňuje špecifiká, ktoré sú vlastné pre ten ktorý typ prepravy. Preto má zásadný význam aplikácia podrobnejšej úpravy obsiahnutej jednak v správnych predpisoch (napr. zákon o cestnej premávke) a v prepravných poriadkoch.

26. 08. 2018 4 min. Dominika Cukerová

Využili ste možnosť prepravy taxíkom, avšak účtovanie ceny za poskytnutú službu nie je podľa Vás v súlade so zákonom? Pozrime sa bližšie na právnu úpravu vzťahujúcu sa na danú situáciu, ochranu a možnosť postupu zákazníka ako spotrebiteľa.

02. 05. 2018 4 min. JUDr. Mária Dvončová

Súdny dvor dal týmto rozsudkom otvorenú možnosť členským štátom, zasiahnúť proti UBERu aj legislatívnymi prostriedkami. Tie s ohľadom na ustanovenia Smernice o elektronickom obchode nebolo možné aplikovať bez oznámenia Európskej Komisii.

11. 04. 2018 3 min. Redakcia

UBER prechádza pomerne ťažkým obdobím, kedy štátne orgány zasahujú proti jeho činnosti. Snahy o záchranu business modelu UBERu sa prejavujú viacerými spôsobmi. Jedným z nich je aj aplikácia formalistického prístupu k výkladu práva.

12. 07. 2017 3 min. JUDr. Filip Petrinec, PhD.