# rada

Neuveriteľné sa stalo realitou. Posledný májový deň - 31. mája 2017 plénum Ústavného súdu SR na svojom neverejnom zasadnutí rozhodlo o súlade uznesenia Národnej rady SR z 5. apríla 2017 o zrušení tzv. Mečiarových amnestií.

04. 06. 2017 5 min. Kristína Jurišová

Denno denne sa stretávame s prípadmi, kedy nájomca potrebuje na byte, ktorý úžíva na základe nájomnej zmluvy, vykonať určité opravy. Ide o prirodzený jav súvisiaci s užívaním bytu, avšak pochopiteľne závisí aj od stavu, v akom sa byt nachádzal pri vzniku tohto vzťahu. Samozrejme pri čisto rekonštruovanom byte by mali byť náklady súvisiace s jeho bežnou údržbou minimálne a naopak pri byte, ktorého interiérové vybavenie je staršie, alebo v horšom stave, sa stretneme s vecami, ktoré si budú vyžadovať opravy častejšie. Aké má teda nájomca v tejto súvislosti práva a povinnosti?

01. 06. 2017 4 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Podľa Zákonníka práce môže byť i muž na rodičovskej dovolenke a starať sa o dieťa. Za akých podmienok?

24. 05. 2017 3 min. JUDr. Mária Dvončová

Dňa 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 377/2016 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len zákon o konkurze a reštrukturalizácii). Touto novelou nastalo viacero zásadných zmien v konkurznom konaní, okrem iných, aj v podávaní návrhu na vyhlásenie konkurzu fyzickou osobou.

24. 05. 2017 4 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Čo ak si necháte osobné veci v aute na súkromnom parkovisku pred obchodným domom a niekto Vám tieto veci z auta ukradne? Zodpovedá prevádzkovateľ takéhoto parkoviska za Vaše osobné veci nachádzajúce sa v aute? Aké sú zákonné limity?

18. 05. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Po dlhých snahách zatraktívniť podnikateľské prostredie a uľahčiť vstup investorov na slovenský trh a teda aj realizáciu investícií do začínajúcich podnikov, tu okrem tzv. daňových prázdnin, zaviedol zákonodarca novelou č. 389/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník, akúsi hybridnú formu obchodnej spoločnosti, v ktorej spája prvky spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti. Touto novou flexibilnejšou formou podnikania sa má zlepšiť postavenie nielen samotných začínajúcich podnikateľov, ale aj ich investorov.

16. 05. 2017 4 min. STEINIGER | law firm

V podnikoch, v korých má účasť štát je bežnou praxou, že ich manažéri majú vyššie platy ako ministri. Môže sa stať, že pri odchode z týchto podnikov získajú vysoké odstupné, tzv. zlaté padáky. 

10. 05. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Starostlivosť o maloleté dieťa podľa zákona vykonáva v prvom rade rodič, resp. obaja rodičia dieťaťa. V niektorých prípadoch však môže byť maloleté dieťa zverené aj do starostlivosti iného rodinného príslušníka, pokiaľ ani jeden z rodičov nespĺňa zákonné predpoklady a nevykonáva starostlivosť o maloleté dieťa riadne. Z ustálenej judikatúry vyplýva, že súd v konaniach, kde vystupuje maloleté dieťa prihliada v prvom rade na najlepší záujem dieťaťa.

09. 05. 2017 4 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Slováci sú vynaliezavý národ. Popri patente na lietajúce auto, bezdrôtový telegraf, magnetický detektor, padák a asi aj zlatý padák, ich napadne aj možnosť ošúpať ovocie v obchode, aby sa tak zbavili nepotrebných šupiek a zaplatili tak nižšiu cenu za váhu tovaru.

03. 05. 2017 3 min. Redakcia

Ústavný súd ČR rozhodol nálezom vo veci porušenia práva na prístup k súdu a práva na spravodlivý proces, o ktorom si môžete v tomto príspevku prečítať.

01. 05. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská