# rada

S účinnosťou Civilného sporového poriadku nastali podstatné zmeny v inštitúte žaloby. Pozrime sa aké.

29. 09. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Od júla 2016 nastali novinky aj v iných úkonoch ako inštitúte žaloby, ktoré uskutočňujú v civilnom spore strany konania.

20. 09. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

V rámci konania pred súdom prvej inštancie nastali rovnako od 01.07.2016 určité zmeny.

20. 09. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Tento príspevok sa bude zaoberať zmenami, ktoré nastali v inštitúte predvolania a procesných lehôt.

20. 09. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Inštitút doručovania písomností v novom civilnom konaní si rovnako zaslúži osobitnú pozornosť.

15. 08. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Určité zmeny nastali aj v oblasti účastníkov konania (po novom strany), v možnostiach ich zmeny, zámeny alebo vystupovania osôb na jednej či druhej strane.

15. 08. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Smernica o ochrane osobných údajov postupne dostáva novú tvár. Primárne za to vďačíme technologickému posunu, sekundárne niektorým kauzám celosvetového rozmeru.

03. 08. 2016 6 min. STEINIGER | law firm

S prijatím Civilného sporového poriadku prišli aj zmeny určovaní príslušnosti súdov.

01. 08. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Nová právna úprava v oblasti civilného práva procesného priniesla aj určité zmeny v terminológii civilného práva procesného.

18. 07. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Pri právnom zastúpení jedného a pri zastúpení viacerých klientov zo strany advokáta sa v praxi uplatňujú iné podmienky výpočtu odmeny advokáta.

04. 07. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská