# rada

ESĽP dňa 16. februára 2016 rozhodol vo veci porušenia práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života sťažovateľky, ktorá bola pozbavená rodičovských práv. Prečítajte si, ako úrady a v neposlednom rade aj štát, pochybili.

09. 03. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ak nájomca nesprístupní byt za účelom vyhotovenia znaleckého posudku na jeho predaj verejnou dražbou, vzniká tým dôvod pre vypovedanie nájmu zo strany prenajímateľa?

18. 02. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ústavný súd Českej republiky rozhodoval o sťažnosti, ktorou sa sťažovateľ domáhal zrušenia uznesenia Najvyššieho súdu. Prečítajte si, o aké dôvody sa sťažnosť opierala.

17. 02. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ústavný súd Českej republiky rozhodoval o sťažnosti týkajúcej sa nedoručenia rozsudku o rozvode manželstva.

10. 02. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Dlhšiu dobu je diskutovaná otázka, či má rodič povinnosť zaočkovať svoje dieťa, ak mu táto povinnosť vyplýva síce z právneho predpisu, ale na druhej strane, s očkovaním svojho dieťaťa z určitých príčin nesúhlasí. Ohľadne tejto problematiky vydal Ústavný súd ČR koncom minulého roka rozhodnutie, ktoré môžeme považovať za prelomové.

07. 02. 2016 4 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Privacy by Design - súkromie ako aspekt návrhu - je možné považovať za zaujímavý prístup smerujúci k tvorbe komplexného súhrnu opatrení a interných politík, ktorého cieľom je vytvorenie funkčného systému ochrany osobných údajov, ten prináša benefit aj prevádzkovateľom, pričom nemusí ísť nevyhnutne len o zaistenie dodržiavania štátom vynucovaných všeobecne záväzných regulatívnych pravidiel vyjadrených v legislatíve.

28. 01. 2016 4 min. STEINIGER | law firm

Od 15. januára 2016 ministerstvo vnútra oficiálne sprístupnilo elektronické služby, ktoré sa týkajú ponikateľov, ktorí ubytúvajú cudzincov.

26. 01. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Podmienky podávania sťažnosti na ESĽP sa od 1. januára 2016 zmenili. Prečítajte si ako.

21. 01. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií bol prijatý za účelom zrovnoprávnenia niektorých profesií v rámci Európskej únie.

27. 12. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Prečítajte si o tom, ako by sa mali označovať tabakové výrobky.

13. 12. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská