# rada

Povinnosť finančne zabezpečovať všetky registrované cirkví a náboženské spoločnosti nevyplýva len z osobitného zákona, ale okrem toho SR podpísala Základnú zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Kedy bola táto zmluva prijatá, o aký typ zmluvy ide a prečo jej znenie nielen akademici považujú za kontroverzné?

02. 09. 2014 5 min. Redakcia

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení bola podpísaná 10. decembra 2012 v Bratislave a nadobudla platnosť 1. mája tohto roku. Spolu s ňou nadobudla platnosť i Vykonávacia dohoda na vykonávanie Zmluvy. V súlade s uznesením vlády č. 521 z 20. marca 2013 ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi. Zmluva prináša zmenu pre tých poistencov, ktorý určitý čas pracovali v USA, pokiaľ ide o ich nárok na dôchodok.

02. 06. 2014 4 min. Redakcia

V zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokáci je advokátske povolanie slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa uvedeného zákona. Disciplinárny senát Slovenskej advokátskej komory sa zaoberal prípadom, keď advokát poskytoval klientovi právne služby na základe dohody o vykonaní práce podľa § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Je takéto konanie advokáta porušením § 2 ods. 3 zákona o advokácii?

27. 05. 2014 3 min. Redakcia

V súčasnosti je pomerne obvyklým, že sa v individuálnych pracovnoprávnych vzťahoch  vyskytuje tzv. cudzí prvok – foreign element (v subjekte, objekte alebo obsahu) . Táto osobitosť – cudzí prvok spôsobuje, že sa na konkrétny pracovnoprávny vzťah, ako aj na práva a povinnosti z neho vyplývajúce budú vzťahovať ustanovenia medzinárodného práva súkromného (MPS). Jedným z takýchto prameňov MPS je aj Rímsky dohovor, ktorý pri riešení konkrétnych situácii používa pojem „prevádzkareň“. To, čo treba pod týmto pojmom rozumieť nám však objasňuje judikatúra SD EÚ.

16. 05. 2014 4 min. Tomáš Sabadoš

Už o dva týždne, v sobotu 24. mája 2014, nás čaká ďalšie meranie síl slovenských politických strán. Budú sa konať voľby do Európskeho parlamentu. Kým na účasť nacionalistickej Slovenskej národnej strany (ďalej len „SNS“), ktorá má v europarlamente jedného poslanca (Jaroslava Pašku), sme si už zvykli, iné je to v prípade kontroverznej Ľudovej strany – Naše Slovensko.

14. 05. 2014 5 min. Pavel Ördögh

Už pred prijatím a ratifikáciou Lisabonskej zmluvy Európska únia ako celok aj jej členské štáty jednotlivo vyvíjali početné mierové iniciatívy na riešenie vojnových konfliktov po celom svete a angažovali sa aj v poskytovaní humanitárnej pomoci. Lisabonská zmluva však tieto chvályhodné aktivity povzniesla na vyššiu úroveň aj tým, že získala právnu subjektivitu ako subjekt medzinárodného práva. K tomu prispelo aj zriadenie úradu Vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku EÚ, ľudovo povedané „ministra zahraničných vecí EÚ“.

02. 05. 2014 11 min. Redakcia

Podľa Eurostatu patrí Slovenská republika spolu s Írskom k štátom, ktoré vedú rebríček vo výške počtu zamestnancov pracujúcich v noci. Skoro až každý piaty zamestnanec na Slovensku pracuje v noci, čo je oproti ostatným štátom Európskej únie vysoko nad priemerom. Prečo majú vyšší podiel na práci v noci práve ženy a ako upravuje nočnú prácu slovenský Zákonník práce?

09. 04. 2014 3 min. Redakcia

V náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ÚS SR“) zo dňa 23. januára 2014, sp. zn. IV. ÚS 562/2013 bolo konštatované porušenie práva na súdnu ochranu (čl. 46 ods. 1 Ústavy SR), a zároveň porušenie práva na spravodlivý proces (čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd) z dôvodu nesprávnej aplikácie právneho predpisu všeobecným súdom a jeho ústavne neakceptovateľným hodnotením dôkazu.

04. 04. 2014 9 min. Redakcia

Málokto by očakával, že takzvaný „sesterský zákon“ sa tak minie účinkom a povedie k početným prešľapom zamestnávateľov voči zdravotníckym zamestnancom. Zákon NR SR č. 62/2012 Z. z. totiž v snahe zlepšiť hmotné zabezpečenie zdravotníckych zamestnancov na Slovensku zdravotníckym zariadeniam jednoducho nariadil skokovito zvýšiť mzdy všetkým zdravotným sestrám a pôrodným asistentkám. Reakcia neštátnych zamestnávateľov nenechala na seba dlho čakať...

03. 04. 2014 18 min. Redakcia

V stredu 29. januára 2014 Okresný súd v Žiari nad Hronom rozhodol, že výpoveď zdravotnej sestre Denisy Wagnerovej je neplatná. Z tohto pracovný pomer pani Wagnerovej vo všeobecnej nemocnici v Žiari nad Hronom naďalej trvá. Súd zároveň nariadil prevádzkovateľovi žiarskej nemocnice, aby zaplatil trovy súdneho konania a poškodenej uhradil mzdu od neplatného ukončenia pracovného pomeru doteraz. Prvostupňové rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné a je pravdepodobné, že žalovaný sa odvolá.

01. 04. 2014 9 min. Redakcia