# rada

Advokátska komora vyzýva aj prostredníctvom listu Protimonopolný úrad na dodržiavanie zákona, konkrétne na dodržiavanie práva na právnu pomoc pri výkone tzv. inšpekcií úradu podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

08. 01. 2015 2 min. Redakcia

Značným problémom týkajúcim sa poľnohospodárstva v Slovenskej republike je skutočnosť, že malé podniky a mikro podniky nemajú šancu konkurovať veľkým firmám. Slovenská republika tiež dováža množstvo výrobkov, ktoré sme schopní vyrobiť sami a podporiť tak naše poľnohospodárstvo. Tieto skutočnosti spôsobili, že nevznikla nová generácia poľnohospodárov a tak zostali len „výsluhoví“, ktorí nemajú komu odovzdať remeslo a skúsenosti a na druhej strane sú tu mladí poľnohospodári, ktorí nemajú finančné prostriedky, možnosti a hlavne pôdu.

26. 12. 2014 5 min. Redakcia

Český Ústavný súd vyhlásil záver v prípade muža, ktorému minulý rok policajti v Prahe uložili pokutu vo výške 10 000 českých korún, a to preto, že sa statusom na Facebooku vulgárne vyjadril na adresu poručíka, ktorý riešil jeho trestnú vec a tým znižoval autoritu policajného orgánu, ohrozoval dôveru v jeho činnosť a znižoval vážnosť a dôstojnosť jeho funkcie. Išlo o nezákonný postup?

22. 12. 2014 3 min. Kristína Jurišová

Európsky súd pre ľudské práva dňa 28.10.2014 rozhodol, že britské orgány nepochybili, keď opakovane zadržali a následne potrestali jedného z tamojších občanov za to, že sa pohyboval na verejnosti úplne nahý. 

10. 11. 2014 2 min. Kristína Jurišová

Povinnosť finančne zabezpečovať všetky registrované cirkví a náboženské spoločnosti nevyplýva len z osobitného zákona, ale okrem toho SR podpísala Základnú zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Kedy bola táto zmluva prijatá, o aký typ zmluvy ide a prečo jej znenie nielen akademici považujú za kontroverzné?

02. 09. 2014 5 min. Redakcia

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení bola podpísaná 10. decembra 2012 v Bratislave a nadobudla platnosť 1. mája tohto roku. Spolu s ňou nadobudla platnosť i Vykonávacia dohoda na vykonávanie Zmluvy. V súlade s uznesením vlády č. 521 z 20. marca 2013 ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi. Zmluva prináša zmenu pre tých poistencov, ktorý určitý čas pracovali v USA, pokiaľ ide o ich nárok na dôchodok.

02. 06. 2014 4 min. Redakcia

V zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokáci je advokátske povolanie slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa uvedeného zákona. Disciplinárny senát Slovenskej advokátskej komory sa zaoberal prípadom, keď advokát poskytoval klientovi právne služby na základe dohody o vykonaní práce podľa § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Je takéto konanie advokáta porušením § 2 ods. 3 zákona o advokácii?

27. 05. 2014 3 min. Redakcia

V súčasnosti je pomerne obvyklým, že sa v individuálnych pracovnoprávnych vzťahoch  vyskytuje tzv. cudzí prvok – foreign element (v subjekte, objekte alebo obsahu) . Táto osobitosť – cudzí prvok spôsobuje, že sa na konkrétny pracovnoprávny vzťah, ako aj na práva a povinnosti z neho vyplývajúce budú vzťahovať ustanovenia medzinárodného práva súkromného (MPS). Jedným z takýchto prameňov MPS je aj Rímsky dohovor, ktorý pri riešení konkrétnych situácii používa pojem „prevádzkareň“. To, čo treba pod týmto pojmom rozumieť nám však objasňuje judikatúra SD EÚ.

16. 05. 2014 4 min. Tomáš Sabadoš

Už o dva týždne, v sobotu 24. mája 2014, nás čaká ďalšie meranie síl slovenských politických strán. Budú sa konať voľby do Európskeho parlamentu. Kým na účasť nacionalistickej Slovenskej národnej strany (ďalej len „SNS“), ktorá má v europarlamente jedného poslanca (Jaroslava Pašku), sme si už zvykli, iné je to v prípade kontroverznej Ľudovej strany – Naše Slovensko.

14. 05. 2014 5 min. Pavel Ördögh

Už pred prijatím a ratifikáciou Lisabonskej zmluvy Európska únia ako celok aj jej členské štáty jednotlivo vyvíjali početné mierové iniciatívy na riešenie vojnových konfliktov po celom svete a angažovali sa aj v poskytovaní humanitárnej pomoci. Lisabonská zmluva však tieto chvályhodné aktivity povzniesla na vyššiu úroveň aj tým, že získala právnu subjektivitu ako subjekt medzinárodného práva. K tomu prispelo aj zriadenie úradu Vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku EÚ, ľudovo povedané „ministra zahraničných vecí EÚ“.

02. 05. 2014 11 min. Redakcia