# rada

Podľa Eurostatu patrí Slovenská republika spolu s Írskom k štátom, ktoré vedú rebríček vo výške počtu zamestnancov pracujúcich v noci. Skoro až každý piaty zamestnanec na Slovensku pracuje v noci, čo je oproti ostatným štátom Európskej únie vysoko nad priemerom. Prečo majú vyšší podiel na práci v noci práve ženy a ako upravuje nočnú prácu slovenský Zákonník práce?

09. 04. 2014 3 min. Redakcia

V náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ÚS SR“) zo dňa 23. januára 2014, sp. zn. IV. ÚS 562/2013 bolo konštatované porušenie práva na súdnu ochranu (čl. 46 ods. 1 Ústavy SR), a zároveň porušenie práva na spravodlivý proces (čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd) z dôvodu nesprávnej aplikácie právneho predpisu všeobecným súdom a jeho ústavne neakceptovateľným hodnotením dôkazu.

04. 04. 2014 9 min. Redakcia

Málokto by očakával, že takzvaný „sesterský zákon“ sa tak minie účinkom a povedie k početným prešľapom zamestnávateľov voči zdravotníckym zamestnancom. Zákon NR SR č. 62/2012 Z. z. totiž v snahe zlepšiť hmotné zabezpečenie zdravotníckych zamestnancov na Slovensku zdravotníckym zariadeniam jednoducho nariadil skokovito zvýšiť mzdy všetkým zdravotným sestrám a pôrodným asistentkám. Reakcia neštátnych zamestnávateľov nenechala na seba dlho čakať...

03. 04. 2014 18 min. Redakcia

V stredu 29. januára 2014 Okresný súd v Žiari nad Hronom rozhodol, že výpoveď zdravotnej sestre Denisy Wagnerovej je neplatná. Z tohto pracovný pomer pani Wagnerovej vo všeobecnej nemocnici v Žiari nad Hronom naďalej trvá. Súd zároveň nariadil prevádzkovateľovi žiarskej nemocnice, aby zaplatil trovy súdneho konania a poškodenej uhradil mzdu od neplatného ukončenia pracovného pomeru doteraz. Prvostupňové rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné a je pravdepodobné, že žalovaný sa odvolá.

01. 04. 2014 9 min. Redakcia

So slovom „mixér“ si na Slovensku spájame viacúčelový elektrospotrebič ako súčasť kuchynského vybavenia. V podnikateľskom svete je však sieť obchodov s obuvou MIXER známa ako stredne veľký podnik slovenskej proveniencie. Samotný názov odkazuje na širokospektrálnu ponuku obuvi a na špecifický segment trhu označovaný ako „Zmiešaný tovar“ v rámci obuvi (angl. Mixed Shoes).

20. 03. 2014 6 min. Pavel Ördögh

Národnej rade SR bol opäť predložený návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o advokácii. V čom spočíva jeho podstata a aké zmeny by sa podľa predmetného návrhu opozičných poslancov mali zaviesť do právneho poriadku SR?

14. 03. 2014 3 min. Redakcia

Už bezmála sedemnásť rokov trvajú súdne ťahanice medzi maličkou obcou Sokoľany, okrese Košice okolie a mestom Košice o pozemky pod priemyselným areálom U.S. Steel Košice. Hoci v poslednom čase právnici mesta Košice prešli do ofenzívy, zatiaľ pretrváva právny stav konštituovaný na základe súdneho rozhodnutia o reštitúcii. To znamená, že časť pozemkov pod košickou fabrikou stále patrí maličkej obci, ktorá z nich profituje najmä ako správca dane z nehnuteľností.

27. 02. 2014 10 min. Redakcia

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v samotnej právnej úprave predstavuje najrozsiahlejšiu súčasť pracovného práva Európskej únie. Európska komisia obdržala viacero sťažností a následne Slovenskej republike zaslala stanovisko, v ktorom poukazuje na rozpor slovenskej právnej úpravy so smernicou o bezpečnosti a ochrane zdravia pracovníkov pri práci.

27. 02. 2014 2 min. Redakcia

Šestnásťročný spor obce Sokoľany, v okrese Košice okolie s mestom Košice pokračuje bez relevantného výsledku. Napriek tomu, že žalobca, mesto Košice, uspel na Okresnom súde Košice – okolie aj na Krajskom súde v Košiciach a predmetný rozsudok potvrdil aj Najvyšší súd SR, katastrálny úrad sa s právnym názorom súdu nestotožnil. Preto pretrváva právny stav z roku 2007, keď lukratívne pozemky pod košickou fabrikou vo výmere vyše 700 hektárov pripadli obci Sokoľany ako reštituentovi, ktorý z nich poberá len z dane z nehnuteľností lukratívne príjmy vo výške niekoľko stotisíc EUR.  

27. 02. 2014 9 min. Redakcia

V súčasnosti už účinná novela Obchodného zákonníka zaviedla v § 60 ods. 2 novú povinnosť pre správcov vkladov. Hodnotiť ju možno pozitívne.

24. 02. 2014 2 min. Redakcia