# rada

Právny inštitút exekučnej imunity štátu je vo svojej podstate užitočný a má svoje miesto aj v právnom poriadku moderného demokratického štátu. Exekučná imunita však musí byť zakotvená takým spôsobom, aby nezasahovala do základných práv a slobôd podnikateľov a iných fyzických a právnických osôb. Takáto výsada by mala byť obmedzená na minimum prípadov, aby neobmedzovala právo na súdnu a inú právnu ochranu, ktoré je okrem iného uskutočňované aj prostredníctvom exekučného konania.

18. 01. 2014 8 min. Pavel Ördögh

Keď sa v roku 2012 Dušan Čaplovič stal ministrom školstva za Smer-SD, veľká časť verejnosti jeho nomináciu privítala. Ukázalo sa však, že výkon funkcie nezvláda podľa predstáv minimálne časti svojich voličov. Tento trend potvrdzuje najnovší prípad, keď Ministerstvo školstva SR „vypieklo“ s veriteľom aj s exekútorom. Ak by neštandardnú právnu úpravu využil šikovný obchodník pri obhajovaní súkromného záujmu, bolo by to v poriadku. 

06. 01. 2014 7 min. Pavel Ördögh

Ako býva zvykom účinnosťou od prvého januára nového roku nastávajú zákonné zmeny vo viacerých sférach, jednou z nich je pre rok 2014 aj zmena vo vyplácaní príspevkov pre rodičov. Dôvodom zmeny systému vyplácania je podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR účelnejšie využívanie finančných prostriedkov na podporu rodín s deťmi, pretože podľa Ministerstva v niektorých prípadoch neboli príspevky využívané na zabezpečenie starostlivosti o dieťa. Od nového roka sa súčasne menia aj výšky príspevkov, pretože Ministerstvo upravilo výšku životného minima k 1. júlu 2013, čo od januára ovplyvnilo napríklad aj rodičovský príspevok a prídavky na dieťa. O koľko a komu sa tieto príspevky zvýšia alebo znížia? 

06. 01. 2014 3 min. Redakcia

Kto z nás by nepočul o Rádiu Twist alebo Rádiu Viva a z času na čas si ho nenaladil? Populárne rádio začínalo vysielať v roku 1993 ako Rádio Twist a bolo médiom občiansky angažovaných občanov a jedným z centier protimečiarovských aktivít. Hviezdne chvíle rádia pominuli a v roku 2006 bolo po zmene vlastníckej štruktúry premenované na Rádio VIVA. Success story definitívne naštrbilo rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu z minulého roka, ktoré vysielacie frekvencie Vivy pridelilo konkurenčnej spoločnosti. 

01. 01. 2014 7 min. Redakcia

Téma dvojitého občianstva na Slovensku má výraznú politickú príchuť, preto je náročné venovať sa jej nestranne a bez vyvolávania politických vášní. Do veľkej miery je to politikum, ale aj táto téma má  svoje racionálne jadro, ktoré je zaujímavé pre právnikov aj pre širokú verejnosť. Nadobúdanie a stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky upravuje zákon o štátnom občianstve, ktorý donedávna bol štandardnou právnou úpravou. Či to platí aj po  kontroverznej novele z roku 2010 zakazujúcej dvojité občianstvo je viac ako otázne. 

28. 12. 2013 7 min. Redakcia

Divácke násilie ako forma antisociálneho správania divákov sa postupom času stáva fenoménom dnešnej doby a je nevyhnutné zavádzať účinné legislatívne opatrenia, ktoré by mali mať najmä preventívny účinok. Takáto nevyhnutnosť sa odzrkadlila ja v novej právnej úprave zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol vypracovaný v súlade s Koncepciou boja proti diváckemu násiliu na roky 2013 – 2016. Aké novinky prináša tento zákon do právneho poriadku SR?

12. 12. 2013 3 min. Redakcia

Pozreli sme sa na článok z dielne the Economist o snahe Európskej únie čeliť nárastu euroskepticizmu a odstránenia deficitu demokracie. Problematika euroskepticizmu rastie s problémami, ktorým Európska únia musí čeliť. Asi najťažšou skúškou si Európska únia a hlavne Eurozóna prešla v období vrcholiacej dlhovej krízy. 

05. 11. 2013 5 min. Slavomír Ogurčák

Nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudol účinnosť 01.07.2013 zvýšil nároky na výkon funkcie zodpovednej osoby. Vzhľadom na to, že v minulosti sa dala povinnosť odborne vyškoliť zodpovednú osobu v oblasti dohľadu nad ochranou osobných údajov účinne obísť napr. obyčajným čestným vyhlásením podpísaným štatutárom organizácie, že sa tak aj naozaj stalo, nie je prekvapujúce, že nová právna úprava je striktnejšia a prísnejšia. Ten, kto bude chcieť vykonávať funkciu zodpovednej osoby pre akéhokoľvek prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v rámci Slovenskej republiky bude musieť úspešne absolvovať skúšku, ktorú bude organizačne i obsahovo zastrešovať samotný štátny dozorný orgán (Úrad na ochranu osobných údajov SR). Skúška by mala zaručiť mieru odbornej spôsobilosti, ktorá sa na tieto fyzické osoby kladie.

08. 08. 2013 6 min. CARPATHIAN Advisory Group

Podľa Európskej komisie sa každodenne stane obeťou počítačovej kriminality na celom svete viac než milión ľudí. Celosvetové škody spôsobené týmto druhom kriminality môžu dosahovať celkovú výšku až 388 mld. USD. Osobné údaje sú v dnešnej dobe cennou komoditou na čiernom trhu, kde sa predávajú celé „hacknuté“ databázy s desiatkami tisíc rôznych identifikátorov. Aj z toho dôvodu bol prijatý nový zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zavádza prísnejšie sankcie pri porušení práv na ochranu osobných údajov.

05. 08. 2013 4 min. CARPATHIAN Advisory Group

V súčasnosti sa pripravuje novela Obchodného zákonníka, ktorá so sebou prináša veľmi významnú zmenu týkajúcu sa základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným pri jej založení a vzniku. Ak by novela Obchodného zákonníka prešla v navrhovanom znení, znamenalo by to, že založenie s.r.o. by pre niektorých podnikateľov predstavovalo väčšiu investíciu ako doteraz.

27. 05. 2013 2 min. Redakcia