# rodinné právo

Zástupkyňa SR pred ESĽP podala vyhlásenie, ktoré sa týka ukladania sankcií pri výkone práva na styk rodiča s maloletým.

21. 10. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Po rozvode manželstva a následnej úprave styku s maloletým majú obaja rodičia právo zabezpečovať starostlivosť o dieťa v rovnakej miere. V praxi to však samozrejmosťou nie je.

27. 08. 2017 4 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Legislatívci sa pri zavádzaní striedavej starostlivosti inšpirovali zahraničím. Najmä v severských krajinách, ale aj v susednom Česku, kde bola na rozdiel od Slovenska striedavá starostlivosť uvedená do praxe už omnoho skôr. Viete čo je základom pre hmotno-právne posúdenie otázky, či má byť dieťa zverené do výlučnej starostlivosti jednej osoby alebo do striedavej starostlivosti dvoch osôb? Prečítajte si právny názor Ústavného súdu SR.

09. 08. 2017 3 min. Redakcia

Starostlivosť o maloleté dieťa podľa zákona vykonáva v prvom rade rodič, resp. obaja rodičia dieťaťa. V niektorých prípadoch však môže byť maloleté dieťa zverené aj do starostlivosti iného rodinného príslušníka, pokiaľ ani jeden z rodičov nespĺňa zákonné predpoklady a nevykonáva starostlivosť o maloleté dieťa riadne. Z ustálenej judikatúry vyplýva, že súd v konaniach, kde vystupuje maloleté dieťa prihliada v prvom rade na najlepší záujem dieťaťa.

09. 05. 2017 4 min. JUDr. Alexandra Podivinská

ESĽP dňa 16. februára 2016 rozhodol vo veci porušenia práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života sťažovateľky, ktorá bola pozbavená rodičovských práv. Prečítajte si, ako úrady a v neposlednom rade aj štát, pochybili.

09. 03. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ústavný súd Českej republiky rozhodoval o sťažnosti týkajúcej sa nedoručenia rozsudku o rozvode manželstva.

10. 02. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

V súvislosti s blížiacou sa účinnosťou Civilného mimosporového poriadku prichádza otázka. Aký vplyv bude mať táto rozsiahla zmena, ktorá samozrejme nezasiahne len inštitút rodinného práva v praxi?

01. 06. 2015 5 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Prečítajte si návrh poslanca Daniela Lipšica na novelu zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zároveň mení aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

10. 05. 2015 3 min. Redakcia

Európsky súd pre ľudské práva 3. júna 2014 vyhlásil rozsudok vo veci López Guió proti Slovenskej republike. Pokiaľ ide o samotný predmet sporu a rozsudok, ide o nóvum v takejto veci. Čo bolo predmetom sporu a k akému záveru sa priklonil súd?

09. 06. 2014 4 min. Redakcia

Ústavný súd Slovenskej republiky vydal dňa 28. februára 2014 tlačovú informáciu, kde konštatoval za rok 2013 extrémne zbytočné prieťahy okresných a krajských súdov v 34 nálezoch. Sťažovateľom priznal 214.900 EUR a dĺžka najstaršieho sporového konania, ktoré zaevidoval Ústavný súd Slovenskej republiky je 30 rokov.

19. 03. 2014 13 min. Marek Maslak