# sloboda

Sťažovateľka bola obmedzená na osobnej slobode viac ako dva týždne z dôvodu hospitalizácie na psychiatrickom oddelení zdravotníckeho zariadenia. Ústavný súd SR sa v tejto súvislosti zaoberal najmä otázkou, či boli dané dôvody na obmedzenie osobnej slobody sťažovateľky, čím zároveň vymedzil účel konania o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení.

26. 04. 2021 6 min. Martina Beňovská

Sloboda šírenia informácií, ako jeden zo základných pilierov demokracie, je dlhodobo predmetom ochrany Európskych orgánov, medziiným aj Európskeho súdneho dvora. K slobode informácií nepochybne patrí aj slobodné televízne vysielanie. Čo však, ak členský štát takéto vysielanie a s ním aj slobodu šírenia informácií obmedzí? Možno súhlas Súdneho dvora s takýmto obmedzením chápať ako odklon európskej judikatúry od práva na slobodu informácií? Čítajte a dozviete sa viac.

17. 07. 2019 3 min. Martina Rievajová

Všeobecné súdy verzus Ústavný súd SR, tak by bolo možné pomenovať rozhodnutie nášho ochrancu ústavnosti vo veci namietaného porušenia základného práva na osobnú slobodu (podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky) a práva na slobodu a bezpečnosť (podľa čl. 5 ods. 1 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd). Ústavný súd SR vo veľmi dobre odôvodnenom náleze určil za protiústavnú väzbu sťažovateľa (obvineného), ktorá celkovo trvala viac než 10 rokov. 

30. 09. 2017 5 min. Redakcia

Najmä odborná verejnosť upriamuje v posledných rokoch svoju pozornosť na význam alternatívnych trestov v kontexte restoratívnej koncepcie trestania. Treba vyzdvihnúť pozitívne funkcie takejto formy trestania páchateľov pri niektorých menej závažných trestných činoch, ktoré boli doposiaľ zavedené aj do trestnoprávnych kódexov Slovenskej republiky. Čo je podstatou restoratívnej koncepcie trestania a ktoré tresty sú považované v systéme trestov upravených v slovenskom Trestnom zákone za alternatívne? 

22. 09. 2017 3 min. Kristína Jurišová

Za predpokladu, že bude schválený poslanecký návrh zákona predložený Národnej rade Slovenskej republiky zverejnený pod číslom parlamentnej tlače 1445, dôjde k sprísneniu trestných sadzieb niektorých trestných činov.

14. 05. 2015 4 min. JUDr. Alexandra Podivinská