# šport

Slovenská advokátska komora Vás pozýva na 33. ročník tenisového turnaja.

29. 05. 2020 1 min. Redakcia

Občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o. z. (UčPS) v spolupráci so zástupcami právnických povolaní organizuje jedenásty (XI.) ročník športovo-spoločenského podujatia známeho v právnickej obci pod názvom Memoriál Milana Hanzela, ktorý sa tento rok organizuje pod názvom „Vianočný turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela”.

20. 11. 2019 1 min. Redakcia

Generálny advokát Súdneho dvora v Luxemburgu vo veci C-447/18 týkajúcej sa súladu slovenského zákona č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi s právom EÚ navrhol odpovedať, že zákonná podmienka štátneho občianstva na priznanie tohto príspevku nie je v rozpore s právom EÚ.

15. 07. 2019 1 min. Redakcia

Ste športovec a stal sa vám športový úraz? Zlomil vám protihráč nohu/ruku, ste práce neschopný a hrozí vám dlhá rehabilitácia? Samozrejme, ak ste „pripoisteným športovcom“ môžete byť šťastlivec a získať od svoje poisťovne „bolestné“ a zároveň vždy môžete využiť náhradu nemajetkovej ujmy v rovine súkromnoprávnej. Je však možné uplatniť v takomto prípade aj trestnoprávnu zodpovednosť?

04. 08. 2017 4 min. Kristína Jurišová

Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov svojim obsahom v čl. II. priniesol do Trestného zákona znenie nového alternatívneho trestu „zákazu účasti na verejných podujatiach“. Kedy vám súd môže uložiť takýto trest? Čo je účelom tohto trestu a v akom rozsahu ho môže súd uložiť? Je to vhodné preventívne opatrenie proti diváckemu násiliu? Viac sa dozviete v trestnoprávnej analýze najnovšieho alternatívneho trestu.

24. 06. 2014 4 min. Kristína Jurišová

Divácke násilie ako forma antisociálneho správania divákov sa postupom času stáva fenoménom dnešnej doby a je nevyhnutné zavádzať účinné legislatívne opatrenia, ktoré by mali mať najmä preventívny účinok. Takáto nevyhnutnosť sa odzrkadlila ja v novej právnej úprave zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol vypracovaný v súlade s Koncepciou boja proti diváckemu násiliu na roky 2013 – 2016. Aké novinky prináša tento zákon do právneho poriadku SR?

12. 12. 2013 3 min. Redakcia