# spotrebiteľské právo

Dnešným článkom sa autor venuje právnej analýze vybraných procesných inštitútov zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a ich komparáciu s príslušnými ustanoveniami Civilného sporového poriadku. Cieľom tejto analýzy a samotného článku bolo dospieť k záveru a zodpovedaniu otázky, či tento zákon a spotrebiteľský rozhodcovský súd poskytuje alebo neposkytuje rovnaké procesné práva a povinnosti spotrebiteľom a dodávateľom z hľadiska procesnej rovnosti strán.

20. 05. 2019 12 min. Michal Štrbáň

Spotrebiteľské právne predpisy sú podnikateľom známe pod označením zákon č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 102/2014 Z.z. známom ako zákon o predaji na diaľku (e-shopy a pod.) a zákon č.128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, podľa ktorého vykonáva svoje kompetencie Slovenská obchodná inšpekcia.

27. 03. 2019 3 min. JUDr. Filip Petrinec, PhD.

Prednedávnom sme Vás informovali o niektorých rozsudkoch Súdneho dvora EÚ vo veciach ochrany spotrebiteľa. V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame rozhodnutia národných súdov členských krajín EÚ týkajúce sa danej problematiky.

13. 01. 2018 4 min. Redakcia

Ako sme Vás už informovali v jednom z našich článkov, ohľadom spotrebiteľa sa plánuje zaviesť niekoľko zmien. Rozdielom oproti vtedajšiemu článku je fakt, že s týmito zmenami už vyslovila súhlas vláda SR a mali by byť účinné od 1. apríla 2015 okrem niektorých ustanovení týkajúcich sa registra údajov o spotrebiteľských úveroch, ktoré nadobudnú účinnosť 30. septembra 2015.

22. 10. 2014 2 min. Redakcia

Zo záväzkov voči Európskej únii Slovenskej republike vyplýva povinnosť transponovať do nášho právneho poriadku európsku legislatívu. Jedným z príkladov je aj zákon č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, ktorým bola do nášho právneho poriadku implementovaná európska smernica o spotrebiteľský úveroch. Predmetný zákon podrobnejšie upravuje otázky, ktoré vznikajú v súvislosti s poskytnutím spotrebiteľského úveru v podmienkach Slovenskej republiky.

12. 08. 2014 2 min. CETELEM SLOVENSKO, a.s.

Spotrebiteľovi ako individualizovanému subjektu slovenského právneho poriadku sa čoraz väčšmi poskytuje zvýšená právna ochrana. Aj ďalšia z pripravovaných noviel je toho dôkazom.

12. 08. 2014 2 min. Redakcia

Nedávno sme priniesli rozsiahly a podnetný rozhovor s pánom Milanom Budjačom, predsedom Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách. Aj v rámci daného rozhovoru bolo konštatované, že právne vedomie spotrebiteľov nie je na vysokej úrovni, a preto je potrebná dlhodobá a cieľavedomá osveta.  Na tento problém poukazuje aj tento príspevok, ktorý rozoberá niektoré posledné rozhodnutia Súdneho dvora EÚ.

04. 07. 2014 4 min. Redakcia

Novela Občianskeho zákonníka z apríla 2014 predurčila svojim obsahom následné nariadenie vlády SR, ktorým sa vykonávajú ustanovenia občianskeho kódexu. Nové tzv. proti-úžernícke opatrenia pri poskytovaní spotrebiteľských úverov si vyžiadali určenie stropov najvyššej miery odplaty a definovanie vzorca výpočtu samotnej odplaty. Ako sa s tým vysporiadalo Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR“) a odkedy možno čakať účinnosť týchto noviniek? „Odzvoní“ nebankovkám pri poskytovaní úžerníckych úverov?

26. 05. 2014 4 min. Redakcia

Prezident SR podpísal zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktorým sa zrušuje zákon číslo 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Zákon nadobudne účinnosť 1. mája 2014. Čo je cieľom nového zákona a aké prináša najväčšie zmeny?

21. 04. 2014 4 min. Redakcia

Dňa 25. marca 2014 bol NR SR schválený zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon deroguje, a zároveň substituuje zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Nová právna úprava bude účinná od 1. mája 2014 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 13. júna 2014.

16. 04. 2014 2 min. Redakcia
Strana 1 z 2