# súdne konanie

Sociálna poisťovňa od začiatku roka eviduje 47 doručených správnych žalôb z krajských súdov, ktorými sa žalobcovia-otcovia domáhali súdneho prieskumu rozhodnutí Sociálnej poisťovne o nepriznaní dávky materské. Prípady na súdoch sú v rôznych štádiách konania, pričom súdy zatiaľ rozhodli o siedmich z nich.

10. 10. 2019 2 min. Redakcia

Bratislava, 14. august 2019 – Takmer 50% ľudí hodnotí prácu Najvyššieho súdu dobre. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorú pre Kanceláriu NS SR realizovala agentúra FOCUS. Predsedníčka Najvyššieho súdu Daniela Švecová je presvedčená, že ľudia pozitívne reagujú na zmeny, ktoré sa podarilo na Najvyššom súde dosiahnuť v tomto funkčnom období.

16. 08. 2019 2 min. Redakcia

Záujem o reguláciu vysokých odmien vybraných advokátov zastupujúcich štát oceňujeme. Pripomíname však, že každý zákon je potrebné interpretovať a uvádzať do praxe, tak aby sa naplnil jeho deklarovaný zámer.

30. 07. 2018 3 min. Redakcia

Čas ako najvýznamnejšia objektívna právna skutočnosť môže byť stanovená rôznymi spôsobmi, v zásade je možné rozlíšiť číselne vyjadrenie a slovný popis. V tomto príspevku sa pokúsime priblížiť význam najčastejších slovných popisov lehôt: bezodkladne, v primeranej dobe a ihneď.

27. 03. 2018 4 min. Dominika Cukerová

Ako zisťuje súd majetkové pomery rodiča v súdnom konaní o určenie výživného na maloleté dieťa? Ako prebieha dokazovanie, aké doklady predkladá rodič súdu?

26. 02. 2018 5 min. Redakcia

Od 1. júla 2017 sú advokáti - právnické osoby povinní v konaní pred súdom doručovať podania do elektronickej schránky súdu a používať pri elektronickej komunikácii so súdom elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie.

18. 02. 2018 5 min. Redakcia

Databáza kandidátov na sudcu. Nový zákon o sudcoch a prísediacich prináša nové pojmy a zmeny, ktoré majú ambíciu zmeniť dotarejšie fungovanie súdnictva. Prebije však "papier" dlhodobú realitu?

19. 07. 2017 4 min. Redakcia

V novinkách sa venujeme vybraným zmenám, ktoré prinieslo prijatie Civilného sporového poriadku.

15. 08. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Keď hovoríme o práci slovenských súdov a sudcov, nebolo by správne zovšeobecňovať, hádzať všetko a všetkých do jedného vreca a pestovať negatívne stereotypy a predsudky. Predsa však niektoré fakty sú viac-menej charakteristické pre väčšinu slovenských súdov a do veľkej miery poskytujú realistický pohľad na slovenské súdnictvo. Jednou z takýchto charakteristík je nízka vynútiteľnosť práva na Slovensku, nízka miera právnej istoty a rozšírené prieťahy v súdnom konaní.

27. 03. 2014 6 min. Redakcia