# Ústava

Porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote, ale najmä prieťahy (extrémne a opakované) zistené v rámci rozhodovacej činnosti ústavného súdu sú odrazom existujúceho neuspokojivého stavu, ktorý dlhodobo znižuje dôveryhodnosť občanov voči súdom a ich rozhodovacej činnosti.

31. 05. 2018 11 min. Redakcia

Deväť z 13 sudcov Ústavného súdu SR vrátane jeho predsedníčky ukončí svoj mandát 16. februára 2019. Noví sudcovia budú volení na 12 rokov, a teda budú vo svojich funkciách až do roku 2031.

29. 05. 2018 2 min. Redakcia

Koniec mája so sebou opäť prináša bilancovanie uplynulého mesiaca na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Opäť budeme platiť za porušenia práv sťažovateľov.

28. 05. 2018 12 min. Redakcia

Udelenie licencie v prospech Ministerstva školstva nie je bežným javom. Na aké dielo sa táto licencia má vzťahovať?

14. 05. 2018 2 min. Redakcia

Ústavný súd SR upresňuje výklad svojho nálezu o zmrazení platov niektorých ústavných činiteľov.

02. 05. 2018 2 min. Redakcia

​V dňoch 11. – 13. apríla 2018 sa v Kodani uskutočnila Konferencia na vysokej úrovni, ktorá sa týkala pokračujúcej reformy systému Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“).

20. 04. 2018 4 min. Redakcia

Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks počas nej sledoval pokrok v oblasti ukončenia segregačných mechanizmov rómskych detí a detí so zdravotným postihnutím. 

26. 03. 2018 2 min. Redakcia

Verejný ochranca práv alebo inak nazývaný aj ombudsman. Tento ústavný inštitút úzko súvisí nielen so spôsobilosťou danej osoby zastávať túto funkciu, ale aj nezlúčiteľnosťou funkcií.

13. 03. 2018 3 min. JUDr. Janka Kanzelsberger, externý doktorand Právnická fakulta v Trnave

Kancelária verejného ochrancu práv, zriadená zákonom č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv, plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti verejného ochrancu práv. Je právnickou osobou so sídlom[1] v Bratislave.

 

08. 03. 2018 6 min. JUDr. Janka Kanzelsberger, externý doktorand Právnická fakulta v Trnave

„Verejného ochrancu práv volí Národná rada Slovenskej republiky na obdobie piatich rokov z kandidátov, ktorých jej navrhne najmenej 15 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.“[1] Na zvolenie [2]ochrancu stačí jednoduchá väčšina hlasov prítomných poslancov.

05. 03. 2018 3 min. JUDr. Janka Kanzelsberger, externý doktorand Právnická fakulta v Trnave