# ústavná sťažnosť

Ústavné garancie súdnej ochrany. Ktoré súdy "získali" najviac nálezov zo strany Ústavného súdu SR?

31. 07. 2018 3 min. Redakcia

Ústavný súd Slovenskej republiky za I. polrok 2018 vybavil 1 469 podaní a jeden sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky rozhodol v priemere o 113 podaniach (návrhoch a sťažnostiach)

17. 07. 2018 2 min. Redakcia

Ústavný súd včera rozhodol o prijatí návrhov na vyjadrenie súladu s Ústavou Slovenskej republiky na ďalšie konanie. Prešli aj návrhy prezidenta, avšak žiadnemu z nich nebolo priznané pozastavenie účinnosti príslušných ustanovení zákona.

06. 04. 2018 6 min. Redakcia

Kľúčovou a najdôležitejšou právomocou Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) je rozhodovanie o súlade právnych predpisov s ústavou, ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom uvedeným zákonom. Táto kompetencia bola zverená do právomoci ústavného súdu ako nezávislého orgánu ochrany ústavnosti čl. 125 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“).

15. 02. 2018 4 min. Redakcia

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 12. decembra 2017 v rámci reakcie na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) sp. zn. I. ÚS 575/2016 zo 6. decembra 2017 oznámil svoje rozhodnutie vymenovať z dosiaľ navrhnutých kandidátov na funkciu sudcu ústavného súdu troch chýbajúcich sudcov Janu Laššákovú, Mojmíra Mamojku a Miroslava Duriša.

15. 12. 2017 3 min. Redakcia

Prinášame Vám mesačný štatistický prehľad rozhodnutí, v ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil porušenie základného práva sťažovateľov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.

09. 11. 2017 1 min. Redakcia

Nález Ústavného súdu ČR, týkajúci sa starostlivosti o maloleté deti, zaujatosti sudkyne a vulgárnej kritiky na jej adresu zo strany sťažovateľa, za čo mu bola uložená poriadková pokuta.

04. 11. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Neuznanie zahraničného rodičovstva jedného z mužov tvoriacich pár rovnakého pohlavia je v rozpore s právom na rodinný život a najlepším záujmom dieťaťa. Ústavní súd zrušil rozsudok Najvyššieho súdu č. j. 28 Ncu. 187 / 2015-6, ktorým bol zamietnutý návrh na uznanie rozsudku zahraničného súdu o rodičovstve jedného z mužov tvoriacich homosexuálny pár ku dieťaťu narodenému na základe zmluvy o náhradnom materstve.

27. 07. 2017 4 min. Redakcia

Kto je vlastníkom odpadu, ktorý vznikol počas výstavby supermarketu? Touto otázkou, ako aj otázkou porušenia základných ľudských práv a slobôd sa zaoberal Ústavný súd ČR v nasledujúcom náleze.

18. 04. 2017 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

V tejto právnej veci napadla samosudkyňa ustanovenie insolvenčního zákona, nakoľko podľa jej názoru je v rozpore s Ústavou ČR. Aký postoj k tomuto zaujal Ústavný súd ČR?

10. 04. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská
Strana 1 z 2