# Ústavný súd ČR

Ústavný súd Českej republiky rozhodoval o sťažnosti, ktorou sa sťažovateľ domáhal zrušenia uznesenia Najvyššieho súdu. Prečítajte si, o aké dôvody sa sťažnosť opierala.

17. 02. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ústavný súd Českej republiky rozhodoval o sťažnosti týkajúcej sa nedoručenia rozsudku o rozvode manželstva.

10. 02. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Dlhšiu dobu je diskutovaná otázka, či má rodič povinnosť zaočkovať svoje dieťa, ak mu táto povinnosť vyplýva síce z právneho predpisu, ale na druhej strane, s očkovaním svojho dieťaťa z určitých príčin nesúhlasí. Ohľadne tejto problematiky vydal Ústavný súd ČR koncom minulého roka rozhodnutie, ktoré môžeme považovať za prelomové.

07. 02. 2016 4 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Napriek skutočnosti, že do právomoci Ústavného súdu Českej republiky nepatrí preskúmavanie správnosti podústavného práva, nepreskúmava teda bežnú zákonnosť, ale dozoruje nad ochranou ústavnosti, vo svojej judikatúre vymedzil kritériá, na ktoré by mali všeobecné súdy prihliadať, a to v konaniach týkajúcich sa maloletých. 

23. 06. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Český Ústavný súd vyhlásil záver v prípade muža, ktorému minulý rok policajti v Prahe uložili pokutu vo výške 10 000 českých korún, a to preto, že sa statusom na Facebooku vulgárne vyjadril na adresu poručíka, ktorý riešil jeho trestnú vec a tým znižoval autoritu policajného orgánu, ohrozoval dôveru v jeho činnosť a znižoval vážnosť a dôstojnosť jeho funkcie. Išlo o nezákonný postup?

22. 12. 2014 3 min. Kristína Jurišová

Dňa 10. apríla 2014 Ústavný súd Českej republiky (ďalej ako „ÚS ČR“) zamietol ústavnú sťažnosť týkajúcu sa namietaného porušenia čl. 8 odst. 2 a 5 a čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej ako „Listina“). Sťažovateľ nepovažoval dôvody, pre ktoré bolo súdmi zasiahnuté do jeho osobnej slobody (dôvody útekovej väzby), za dostatočné, preto sa obrátil na ÚS ČR.

08. 05. 2014 4 min. Redakcia

Plénum Ústavného súdu ČR dňa 4. marca 2014 vydalo stanovisko (sp. zn. Pl. ÚS- st. 38/14) k prípustnosti ústavnej sťažnosti, ktorej v trestnej veci nepredchádzalo dovolanie.

08. 04. 2014 2 min. Redakcia

Ústavný súd vyhlásil nález (sp. zn. I. ÚS 2430/13), ktorým vyhovel ústavnej sťažnosti Kristiny Colloredo - Mansfeldovej a zrušil predchádzajúce rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, krajského súdu a okresného súdu v jej veci.

05. 04. 2014 3 min. Redakcia

Predstavte si, že Vás v nemocnici požiadajú o zaplatenie regulačného poplatku v sume 2 eur. Doklad o zaplatení zahodíte a o pár mesiac obdržíte návrh na vydanie platobného rozkazu, kde ste povinný zaplatiť navyše trovy konania vo výške 200 eur. Mohlo by dôjsť k zásahu do Vašich základných práv? Jedným takýmto prípadom sa zaoberal Ústavný súd Českej republiky (ďalej len „ÚS ČR“), kde konštatoval porušenie práva na spravodlivý proces.  

11. 02. 2014 6 min. Marek Maslak

Keď sedemnásťročný študent spustil internetovú službu cinemaworld.biz, určite netušil, aký rozruch spôsobí. Na stránke boli umiestnené odkazy na filmy a televízne seriály (embedované videá) a odkazy na torrentové indexy. Nepočítal však s tým, že takýto postup, ktorý je napríklad na Slovensku legálny, český autorský zákon zakazuje a zároveň ho český trestný zákon kvalifikuje ako trestný čin porušovania autorského práva.

12. 11. 2013 5 min. Redakcia
Strana 4 z 4