# uznesenie

Súdne poplatky sú právnym inštitútom, plniacim viaceré funkcie. Napriek tomu, že sa tento pojem často vyskytuje medzi širokou verejnosťou, jeho obsah ostáva niekedy hmlistý. Podobne aj problematika oslobodenia od súdneho poplatku je najmä v očiach laickej verejnosti nejasná. Čo sú to teda súdne poplatky? Kto a kedy je od nich kedy oslobodený?

22. 11. 2017 4 min. Martin Toček

Ústavný súd Českej republiky rozhodoval o sťažnosti, ktorou sa sťažovateľ domáhal zrušenia uznesenia Najvyššieho súdu. Prečítajte si, o aké dôvody sa sťažnosť opierala.

17. 02. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská