Ombudsman: Kancelária

Kancelária verejného ochrancu práv, zriadená zákonom č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv, plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti verejného ochrancu práv. Je právnickou osobou so sídlom[1] v Bratislave.

 

Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov: „Verejný ochranca práv predkladá národnej rade každý rok v prvom štvrťroku správu o činnosti, v ktorej uvedie svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy a jeho návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.“ Osobitnú správu o činnosti predkladá aj Kancelária verejného ochrancu práv[1] na účely tohto článku použijeme údaje z roku 2015, nakoľko Správy o činnosti za rok 2016 doteraz neboli zverejnené.

Na čele kancelárie je vedúci kancelárie, ktorého vymenúva a odvoláva verejný ochranca práv. Vedúci kancelárie je štatutárnym orgánom kancelárie, má práva a povinnosti vedúceho právnickej osoby. Za svoju činnosť zodpovedá verejnému ochrancovi práv. Vedúci kancelárie zastupuje verejného ochrancu práv počas jeho neprítomnosti podľa jeho pokynov. V súčasnosti uvedenú funkciu zastáva PhDr. Marián Török.

V roku 2015[2] pracovala Kancelária celkovo s 2928 podaniami. Prostredníctvom písomného podania sa na Kanceláriu obrátilo 1544 podávateľov. Právnici Kancelárie, v celkovom počte 17, vybavili 2657 podaní, vrátane 469 písomných usmernení a 712 podaní na stránke detského ombudsmana. Z 935 pôsobnostných podnetov bolo vybavených 664, v ktorých verejná ochrankyňa práv konštatovala 144 porušení základných práv a slobôd, čo predstavuje porušenie základného práva a slobody približne v každom piatom podnete. Do roku 2016 bolo z predchádzajúceho roka prenesených 271 podaní/podnetov. Právnici Kancelárie v roku 2015 vykonali 9 tematických prieskumov, v rámci ktorých preskúmali činnosť 220 inštitúcií. Zamestnanci Kancelárie vyhotovili 312 zápisníc, pri podnetoch podaných ústne.

V roku 2016[3] sa počet podaní mierne zvýšil a Kancelária pracovala celkovo s 3 045 podaniami. Prostredníctvom písomného podania sa na Kanceláriu obrátilo 1 399 podávateľov, z toho bolo v pôsobnosti verejného ochrancu práv 719 podnetov, teda 51,4%. Právnici Kancelárie, v celkovom počte 17, vybavili 2 678 podaní, vrátane 651 písomných usmernení, 724 podaní na stránke detského ombudsmana a 271 podaní/podnetov prenesených z roku 2015. Z 892 tzv. „pôsobnostných“7 podnetov bolo vybavených 591, v ktorých verejná ochrankyňa práv konštatovala 97 porušení základných práv a slobôd. Do roku 2017 bolo z predchádzajúceho roka 2016 prenesených 301 podnetov a 66 podaní. Právnici Kancelárie v roku 2016 vykonali 9 tematických prieskumov, v rámci ktorých preskúmali činnosť 150 inštitúcií. Zamestnanci Kancelárie vyhotovili 240 zápisníc, pri podnetoch podaných ústne.

 

Na Kanceláriu sa často obracajú aj občania hľadajúci pomoc pri riešení svojich problémov, ktoré však nepatria do pôsobnosti verejného ochrancu práv. Väčšinou ide o problémy zo sféry občianskeho práva, ako napr. exekúcie, susedské spory alebo spory s bankou. V rámci týchto problémov občania často žiadajú aj o právne poradenstvo. Takýchto občanov sa právnici Kancelárie snažia usmerniť a poradiť im, ako sa daný problém dá riešiť, prípadne ich odkázať na príslušný orgán alebo inštitúciu, ktorá im môže pomôcť. V roku 2015 bolo vybavených 469 takýchto usmernení, kým v roku 2016 bolo písomne vybavených 651  usmernení a nespočetné množstvo telefonických usmernení, t.j. kancelária zaznamenala nárast o 38 %.

Kancelária sa aj v roku 2016 usilovala neformálnym a zrozumiteľným spôsobom informovať deti o ich právach a usmerňovať ich o možnostiach riešenia ich problémov prostredníctvom intemetovej stránky www.detskyombudsman.sk. Uplatňovanie práv je pre deti a mladých ľudí ťažšie ako pre dospelých, stránka preto umožňuje deťom anonymne zaslať otázku, alebo napísať svoj problém prostredníctvom elektronického formulára , ktorý je na nej zverejnený. Kancelárii bolo v roku 2016 prostredníctvom tejto stránky doručených 724 podaní.

Platný organizačný poriadok Kancelárie schválila verejná ochrankyňa práv ešte v máji 2012, s účinnosťou od 1. júna 2012. Súčasne schválila aj počet zamestnancov potrebný na plnenie úloh, ktoré má Kancelária pre verejného ochrancu práv zabezpečovať. Z celkového počtu 57 zamestnancov bolo 35 miest určených pre odborných pracovníkov právneho odboru a 21 miest pre odborných a organizačno-technických zamestnancov a vedúci Kancelárie.[4]

Čo sa týka personálneho obsadenia tohto úradu v roku 2015  a 2016  úlohy Kancelárie k 31. decembru 2015 reálne zabezpečovalo 34 zamestnancov -  22 zamestnancov v štátnej službe (z toho 18 právnikov) a 12 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Celkový rozdiel predstavuje 23 zamestnancov, z toho však len 17 právnikov, čo je len 50 % z ich schváleného počtu!

Štátni zamestnanci kancelárie podliehajú režimu ustanovenému v zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe. Práva a povinnosti zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme sa spravujú zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a ich platové náležitosti upravuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Organizačnú štruktúru Kancelárie verejného ochrancu práv v súlade s ustanovením § 27 ods. 6 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv upravuje organizačný poriadok, ktorý vydáva verejný ochranca práv. V zmysle čl.  3 ods. 1 Organizačného poriadku Kancelárie verejného ochrancu práv,  Kancelária sa člení na dve strategické pracoviská, a to na odborné právne pracovisko a na odborné, obslužné a prevádzkové pracovisko. Obidve pracoviská majú v organizačnej štruktúre Kancelárie postavenie odborov.  Kancelária sa člení na tieto základné organizačné útvary:

  1. Vedúci kancelárie,
  2. Odbor ochrany základných ľudských práv a slobôd,
  3. Odbor vzťahov riadenia a správy,
  4. Referát osobného úradu,
  5. Odbor kontroly, sťažností a petícií.[5]

 

S účinnosťou od 17. augusta 2010 v Kancelárii verejného ochrancu práv pôsobí referent pre mediálnu politiku a komunikačnú stratégiu Kancelárie, ktorý vykonáva najmä tvorivú činnosť, t.j. tvorí a pomáha uplatňovať mediálnu politiku a komunikačnú stratégiu, poskytuje odbornú pomoc pri komunikovaní s verejnosťou a pri príprave prezentácií o činnosti Kancelárie,   a za svoju činnosť sa zodpovedá vedúcemu odboru.

 

Organizačné útvary kancelárie sú povinné pri vybavovaní svojej agendy medzi sebou spolupracovať a poskytovať si potrebné informácie a podklady. V prípade vzniku kompetenčného sporu medzi jednotlivými organizačnými útvarmi kancelárie, vedúci kancelárie rozhodne, ktorý organizačný útvar bude zodpovedný za splnenie úlohy.

Personálny stav, ktorý určila a schválila verejná ochrankyňa práv je pre nedostatok finančných prostriedkov nenaplnený.  Verejný ochranca práv, ako zrejme jediný z ústavných orgánov Slovenskej republiky, nemôže v plnom rozsahu plniť svoje úlohy, pretože Kancelária, ktorá ich má zabezpečovať, nemá na to vytvorené podmienky. Doposiaľ nebolo možné zabezpečiť prijímanie podaní a podnetov v regiónoch Slovenska, kde malo pôsobiť osem stálych odborných pracovníkov a štyri administratívne sily. Kancelária tak nemôže dodržať organizačný poriadok, vydaný verejnou ochrankyňou práv. Je otázne, či takýto postup príslušných orgánov nie je možné vnímať ako snahu o ovplyvňovanie nezávislosti ústavného inštitútu verejného ochrancu práv, nakoľko požiadavku verejnej ochrankyne práv na zvýšenie rozpočtu a počtu zamestnancov dokonca vláda Slovenskej republiky  posudzuje ako nenáležitú.

 ombudsman

Pre aktívne využívanie komunikácie v tradičných printových a elektronických médiách, ale aj na sociálnych sieťach, narástol v roku 2016, oproti roku 2015, počet mediálnych výstupov verejnej ochrankyne práv a Kancelárie v slovenských médiách. Monitoring výstupov v printových a elektronických médiách si Kancelária objednáva u spoločnosti Slovakia Online.

 tabuľka ombudsman

Poznámky pod čiarou:

[1] V marci 2015 sa Kancelária, na základe zmluvy o nájme uzatvorenej dňa 5. septembra 2014 so spoločnosťou Správa služieb diplomatickému zboru a. s., presťahovala do priestorov na Grôsslingovej ulici č. 35 v Bratislave. Zmluva je uzatvorená na obdobie od 1. marca 2015 do 28. februára 2020.

[2] Správa o činnosti verejného ochrancu práv a kancelárie je z roku 2015.

[3] Správa o činnosti verejného ochrancu práv a kancelárie je z roku 2016.

[4] Správa o činnosti verejného ochrancu práv a kancelárie je z roku 2016.

[5] Čl. 3 ods. 1 Organizačného poriadku Kancelárie Verejného ochrancu práv. Dostupné z www.vop.gov.sk/organizacny-poriadok .