Ombudsman: Ustanovenie do funkcie a predpoklady jej výkonu

„Verejného ochrancu práv volí Národná rada Slovenskej republiky na obdobie piatich rokov z kandidátov, ktorých jej navrhne najmenej 15 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.“[1] Na zvolenie [2]ochrancu stačí jednoduchá väčšina hlasov prítomných poslancov.

Ombudsman: Ustanovenie do funkcie a predpoklady jej výkonu

Podmienky zvoliteľnosti taxatívne uvádza  zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi  práv  v znení  neskorších predpisov, v zmysle ktorého kandidátom na verejného ochrancu práv môže byť len osoba, ktorá má občianstvo Slovenskej republiky, v deň voľby dosiahla vek 35 rokov, je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonná a jej vzdelanie, schopnosti, skúsenosti a morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu ochrancu bude riadne vykonávať. Zároveň osoba kandidujúca na funkciu verejného ochrancu práv musí byť politicky neutrálna a mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Splnenie podmienok zvoliteľnosti overuje Národná rada Slovenskej republiky pred hlasovaním o návrhu na voľbu ochrancu. Viackrát navrhovanou zmenou zákona o verejnom ochrancovi práv bolo zakotvenie právnického vzdelania ako podmienku zvoliteľnosti verejného ochrancu práv, ktorú si však Národná rada slovenskej republiky doteraz neosvojila.

Predpokladom výkonu funkcie verejného ochrancu práv je zloženie sľubu a jeho následné potvrdenie podpisom na listine s textom sľubu. Verejný ochranca práv skladá do rúk predsedu Národnej rady Slovenskej republiky nasledovný sľub[1] : "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, že sa budem podieľať na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy a že základné práva a slobody budem chrániť v súlade s princípmi demokratického a právneho štátu." [2]

 

 Predstaviteľ verejného ochrancu práv

 

„Historicky prvým verejným ochrancom práv sa stal doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc., ktorý bol zvolený Národnou radou Slovenskej republiky dňa 19. marca 2002. Svojej funkcie sa ujal zložením sľubu do rúk predsedu Národnej rady Slovenskej republiky dňa 27. marca 2002. Dňa 30. januára 2007 Národná rada Slovenskej republiky v tajnom hlasovaní zvolila Pavla Kandráča do funkcie verejného ochrancu práv aj na ďalšie funkčné obdobie (2007 - 2012).

Do funkcie verejnej ochrankyne práv bola dňa 8.2.2017  zvolená Mária Patakyová a to 75 hlasmi poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Mária Patakyová prevezme funkciu verejnej ochrankyne práv dňa 28. marca 2017, nakoľko súčasnej verejnej ochrankyni práv JUDr. Janer Dubovcovej končí funkčné obdobie. Odchádzajúca verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová  je spolu s Kanceláriou verejného ochrancu práv pripravená novozvolenej verejnej ochrankyni práv poskytnúť súčinnosť pri preberaní funkcie, úradu a agendy Kancelárie verejného ochrancu práv. Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová vyhlásila, že aj keď nemôže svojej nástupkyni odovzdať Kanceláriu v dobrej finančnej a materiálnej kondícii, je rada, že po personálnej stránke odovzdáva úrad na vysokej odbornej úrovni.

 

Poznámky pod čiarou:

[1] Prvý verejný ochranca práv zložil sľub dňa 27. marca 2002.

[2] § 6 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv.