Opätovná snaha o obmedzenie potratov

Ako povedala Svätá Matka Tereza z Kalkaty, držiteľka Nobelovej ceny mieru: „Umelý potrat zabíja dvakrát. Zabíja telo dieťaťa a zabíja svedomie matky. Umelý potrat je hlboko protiženský. Tri štvrtiny jeho obetí sú ženy: polovica detí a všetky matky.“ Aj takto obhajuje poslanec NR SR za OĽANO-NOVA Richard Vašečka svoj návrh zákona.

Redakcia 11. 01. 2019 3 min.

"Naše zákony dovoľujú zabiť nenarodené dieťa z akéhokoľvek dôvodu. Je čas, aby sme to zmenili." uvádza poslanec NR SR Richard Vašečka v dôvodovej správe k jeho návrhu zákona.

Cieľom legislatívnych zmien má byť postupné odstraňovanie diskriminácie nenarodených detí tým, že sa navrhuje najmä zrušiť legálnosť bezdôvodných potratov, resp. potratov bez vážnych dôvodov.

"zákon zruší možnosť umelého potratu na požiadanie, ale ponechá výnimky"

Návrh zákona má zlepšiť ochranu práva na život nenarodených detí tým, že zruší možnosť umelého potratu na požiadanie, avšak súčasne ponechá z tejto ochrany výnimky, ktoré väčšina spoločnosti považuje za dôvodné.

Tieto výnimky sú vymenované v § 4 navrhovaného zákona a sú nimi:

  • ochrana života matky,
  • ochrana zdravia matky,
  • tehotenstvo ako následok trestného činu
  • ťažké poškodenie dieťaťa, vrátane poškodenia nezlučiteľného so životom, ktoré zahŕňa tak genetické, ako aj iné formy ťažkého poškodenia.

Súčasne sa stanovujú limity, v ktorých je možné umelé potraty zo zákonom uznaných dôvodov vykonať. Medzi tieto limity patria najmä časové limity, v akom štádiu tehotenstva je umelý potrat legálny.

Je to 12 týždňov v prípade tehotenstva, ktoré je následkom trestného činu a 24 týždňov tehotenstva v prípade ťažkého poškodenia dieťaťa.

Návrh zákona takisto zakazuje vykonanie potratu cudzinkám, v prípade ak ide o potrat z dôvodu:

  • ak tehotenstvo vzniklo v dôsledku trestného činu a nepresahuje 12 týždňov,
  • ak nenarodené dieťa preukázateľne trpí ťažkým poškodením, alebo poškodením, pre ktoré nebude po narodení schopné života, a tehotenstvo nepresahuje 24 týždňov.

Má sa tým zabrániť potratovej turistike.

Súčasné ustanovenie pritom znie takto:

"Umelé prerušenie tehotenstva podľa § 4 sa nevykoná cudzinkám, ktoré sa v Slovenskej socialistickej republike zdržiavajú len prechodne."

Čiže zákaz potratu sa vzťahoval len na tie cudzinky, ktoré sa zdržiavajú v SR len prechodne. Nový návrh zákona však zakazuje potrat všetkým cudzinkám, čiže osobám bez štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Úloha prokurátora pri potrate?

Návrh zákona má zmeniť aj zákon o prokuratúre.

Konkrétne má byť zavedené ustanovenie v znení: "Ak existuje dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, dôsledkom ktorého vzniklo tehotenstvo, prokurátor bez zbytočného odkladu po podaní žiadosti poskytne tehotnej matke písomné vyjadrenie potvrdzujúce dôvodné podozrenie."

Poslanec Vašečka to obhajuje tým, že jeho návrh zákona dáva možnosť podstúpiť umelý potrat v prípade, ak existuje dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu.

Toto dôvodné podozrenie je potrebné preukázať písomným vyjadrením prokurátora. Navrhuje sa preto priamo do zákona o prokuratúre včleniť ustanovenie, podľa ktorého prokurátor bude v prípade takejto žiadosti postupovať, ako aj povinnosť prokurátora vypracovať toto vyjadrenie bez zbytočného odkladu.