Označenie evokujúce marihuanu nemôže byť zapísané ako ochranná známka Európskej únie

Pani Santa Conte podala v roku 2016 na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prihlášku obrazového označenia obsahujúceho vyobrazenie marihuanny ako ochrannej známky Európskej únie pre potraviny, nápoje a stravovacie služby. EUIPO jej prihlášku zamietol, keďže sa domnieval, že označenie je v rozpore s verejným poriadkom. Pani Santa Conte teda podala na Všeobecný súd Európskej únie žalobu, ktorou sa domáhala zrušenia rozhodnutia EUIPO.

Redakcia 13. 12. 2019 2 min.

Medzi dôvodmi zamietnutia zápisu ochrannej známky sa nachádza dôvod, že „ochranné známky sú v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi“.

Svojím dnešným rozsudkom Všeobecný súd zamietol túto žalobu, takže rozhodnutie EUIPO sa potvrdilo. 

Všeobecný súd konštatuje, že EUIPO správne usúdil, že štylizované vyobrazenie listu konopy je symbolickým zobrazením marihuany a že slovo „amsterdam“ odkazuje na skutočnosť, že v meste Amsterdam sa nachádzajú miesta, kde sa tento omamný výrobok z konopy predáva, a to z dôvodu, že za určitých podmienok je v Holandsku jeho predaj tolerovaný. Použitie slova „store“, ktoré obvykle znamená „obchod“ alebo „predajňa“, má navyše taký účinok, že verejnosť by mohla očakávať, že výrobky a služby predávané pod týmto označením zodpovedajú tým výrobkom a službám, ktoré ponúka obchod s omamnými výrobkami. Všeobecný súd teda, aj keď uznal, že konopa sa za omamnú látku považuje až od určitej prahovej hodnoty tetrahydrokanabinolu (THC), usúdil, že v prejednávanej veci predmetné označenie priťahuje na základe spojenia rôznych prvkov pozornosť spotrebiteľov, ktorí nemajú nevyhnutne presné vedecké alebo technické znalosti o konope ako omamnej látke, ktorá je zakázaná v mnohých štátoch Únie.  

Zdroj: Curia