Pandémia nestojí v ceste spravodlivosti

Ministri a štátni tajomníci z vyše dvadsiatich krajín sa zúčastnili online diskusie v rámci podujatia The Global Dialogue of Justice Leaders, na ktorej sa za SR zúčastnil Michal Novotný, štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR. 

Martina Vanc 27. 10. 2020 3 min.

Predmetom diskusie bolo zabezpečenie riadneho chodu justície a právnických povolaní v súvislosti s pandemickou situáciou s ohľadom na zdravie a životy ľudí. Účastníci hovorili o opatreniach a skúsenostiach zo svojich krajín so zameraním najmä na dodržiavanie zásad právneho štátu, základných práv a slobôd obyvateľstva a zabezpečenie prístupu k spravodlivosti aj napriek obmedzeniam vyplývajúcich z opatrení.

„Je pravda, že všetky krajiny čelíme tomu, že sme boli nútení prijímať aj opatrenia, ktoré zasahujú do našich práv a slobôd. Takto prijímané opatrenia však musia spĺňať test proporcionality a nevyhnutnosti, osobitne ak zasahujú do základných práv a slobôd. V tomto kontexte by som chcel vyzdvihnúť rolu Ústavného súdu, ktorý dohliada na ústavnosť prijatých opatrení a môže nám nastaviť zrkadlo,“

vyjadril sa štátny tajomník  Michal Novotný.

MS SR aktualizovalo opatrenie na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 s platnosťou od 20. októbra 2020, pričom zámerom tohto opatrenia je odstrániť pochybnosti a zjednotiť postup uvedených subjektov s aplikáciou opatrenia. Zákaz zhromažďovania viac ako šiestich osôb, ktorý vyplýva z uznesenia vlády SR z 12. októbra 2020, nemá vplyv na plnenie úloh a povinností právnických povolaní, súdov a samotného MS SR ani v tom prípade, ak sa na konkrétnom úkone zúčastní viac ako šesť osôb – samozrejme za predpokladu, že je účasť takéhoto počtu osôb nevyhnutná.

Na súdoch sa vyžaduje na viditeľných miestach zverejniť oznamy, ktoré ľudí informujú o povinnostiach v prípade podozrenia z nákazy respiračným ochorením. Pri vstupoch do budov súdov sa musí zabezpečiť dezinfekcia na ruky, meranie teploty, kontrola osôb, či majú nasadené rúška alebo inú vhodnú alternatívu. Platí zákaz podávania rúk, miestnosti majú byť pravidelne vetrané a dezinfikované. Za týchto pravidiel súdy ďalej pokračujú vo svojej činnosti, fungujú podateľne, infocentrá, pokladne aj overovanie listín. Pojednávania sa uskutočňujú v nevyhnutnej miere, pričom sa vyžaduje zamedziť prepĺňaniu pojednávacích miestností a združovaniu osôb na chodbách pred pojednávacími miestnosťami. Apeluje sa na predsedov súdov o čo najviac možné obmedzenie eskortu odsúdených osôb, pričom za účelom ich vypočutia je potrebné využívať video-konferenčné technické zabezpečenie. Rovnako všade tam, kde je to prípustné, sa vyžaduje použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie.

MS SR aktuálne v nadväznosti na opatrenia vlády v týždni od 24. októbra do 01. novembra – zákaz vychádzania – odporúča súdom odročiť pojednávania a zasadnutia, ktoré sa majú v uvedenom období uskutočniť.

Zbor väzenskej a justičnej stráže („ZVJS“) musí rovnako dodržiavať všetky prísne hygienické opatrenie – dezinfekcia rúk, meranie teploty pri vstupe do väzníc. Návštevy vo väzenských zariadeniach sú realizované bezkontaktne, v trvaní maximálne jednej hodiny a na návštevu je možné prijať najviac 3 osoby. Väzni majú k dispozícii dezinfekčné prostriedky po každej návšteve a predvedení.

V budove MS SR rovnako naďalej platia sprísnené opatrenia – prekrytie úst a nosa, dodržiavanie odstupov, umývanie rúk, dezinfekcia a vetranie priestorov. V budove MS SR musia byť dostupné nasledovné oznamy:

  • ako postupovať, ak sa u osoby prejavia príznaky ochorenia
  • pravidelné umývanie rúk a používanie jednorazových utierok,
  • zákaz podávania rúk,
  • zabezpečiť vetranie priestorov
  • zabezpečiť dezinfekciu kontaktných priestorov a dotykových plôch.