Zmeny v zákone o cestnej premávke

Sprísnenie zákazu používania prístrojov za volantom, ale aj zameranie na vodičov s nízkou praxou prináša návrh novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorý  v júni schválila vláda. Parlament ho 19. septembra 2019 posunul do druhého čítania. Ministerstvo vnútra návrh novely vypracovalo na základe plánu legislatívnych úloh vlády.

Redakcia 23. 09. 2019 4 min.

Hlavným dôvodom je zjednodušenie vybavovania elektronických podaní pri evidovaní vozidiel, čo vyplýva tiež z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 327/2017 k návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia (bod B.8.). Evidenčný úkon s vozidlom urobený prostredníctvom elektronickej služby bude možné úplne dokončiť bez potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu tým, že doklady vozidla a tabuľky s evidenčným číslom sa budú zasielať na adresu určenú prevádzkovateľom vozidla.

Pri evidencii vozidiel MV SR navrhlo aj ďalšie čiastkové opatrenia, ktorým cieľom je zefektívniť a zlepšiť poskytovanie služieb evidencie vozidiel, napríklad vypustenie fyzického porovnávania údajov z dokladov s údajmi na vozidle, umožnenie vykonávania niektorých ďalších evidenčných úkonov na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte či predĺženie platnosti zvláštnych evidenčných čísel.

Telefonovať počas jazdy bude možné len s pomocou handsfree, zakázané bude držanie mobilu v ruke. Toto pravidlo sa bude  vzťahovať aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo podobné zariadenia. Za porušenie týchto pravidiel sa zároveň zdvojnásobia pokuty. K zmene/v ustanovení § 4 ods. 2, písm. m) sa slová  „používať telefónny prístroj okrem telefonovania s použitím" nahrádzajú slovami „držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia"/ sa pristúpilo z dôvodu nejednoznačnosti výkladu pojmu používať telefónny prístroj alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla a častej situácie v praxi, keď vodiči oponujú, že nepoužívali mobil, len ho držali v ruke (zdĺhavé a náročné objasňovanie skutku).

Toto bude platiť pre telefónny prístroj, ako aj pre iné, predovšetkým hovorové alebo audiovizuálne záznamové zariadenie /napríklad kamera/. Obsluhovaním takýchto zariadení, resp. vykonávaním inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla,  sa však nechápe vykonanie jednoduchých úkonov - napríklad pridanie hlasitosti rádia, či zapnutie klimatizácie jedným stlačením,  ale komplikovanejšie a zdĺhavejšie procesy, ako ladenie staníc autorádia, zadávanie cieľa cesty do navigácie. Takáto činnosť bude počas jazdy zakázaná; naopak, ak sa tieto zariadenia ovládajú prostredníctvom doplnkových funkcií na uľahčenie ich obsluhy /napríklad prostredníctvom multifunkčného volantu/, takáto činnosť neodpútava pozornosť vodiča natoľko, aby bola kvalifikovaná ako porušenie novelizovaného ustanovenia. 

Dôjde tiež k úprave parkovania na chodníku tak, aby nebolo možné jazdiť po chodníku, ale zaparkovať len na chodníku priľahlom k ceste.

MV SR tiež navrhlo  rozšíriť vodičské oprávnenia pre mladých vodičov tak, aby bolo možné vodičské oprávnenie skupiny C a CE udeliť už v 18 rokoch (dnes 21 rokov) a vodičské oprávnenie skupiny D a DE už v 21 rokoch (dnes 24 rokov). Návrh je reakciou na smernicu EÚ, z ktorej vyplýva zníženie veku vodičov pri týchto kategóriách.

Plánujú sa tiež opatrenia orientované na neskúsených vodičov s nízkou praxou. Pre túto rizikovú skupinu sa zavádza obdoba skúšobnej doby (dva roky od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B), v rámci ktorej sa po dvoch závažných priestupkoch alebo prekročeniach rýchlosti budú musieť podrobiť doškoľovaciemu kurzu v autoškole, rehabilitačnému programu u dopravného psychológa a preskúšaniu pravidiel na polícii.

V rámci objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla sa navrhuje zlepšiť vymožiteľnosť sankcií postupom, že ak nedôjde k úhrade pokuty v stanovenej lehote, bude možné zadržať doklady od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom. Tiež sa zavádza nový druh sankcie – blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla spočívajúce v tom, že ak došlo v minulosti k porušeniu pravidiel s daným vozidlom (napríklad radar zaznamenal evidenčné číslo vozidla, ktoré prekročilo rýchlosť, ale nepodarilo sa zistiť držiteľa vozidla a jeho adresu) a policajt príde do kontaktu s týmto vozidlom priamo na ceste, uloží pokutu priamo na ceste vodičovi vozidla.

V návrhu rezort spresňuje jazdu cyklistov s 0,5 promile alkoholu v krvi na cestičke pre cyklistov a v obci. Novinkou by tiež mala byť povinnosť vytvoriť záchranársku uličku v kolóne na diaľnici a striedavé radenie /zipsovanie/ aj pri zbiehaní do jazdných pruhov.

Zmeniť sa má aj postavenie účastníkov cestnej premávky. Osoba na kolobežke s pomocným motorčekom sa výslovne zaradí medzi vodiča nemotorového vozidla, v súčasnosti sa totiž zaraďuje medzi chodcov.

Zdroj: MV SR