Nové zmeny pre zamestnancov a zamestnávateľov

Parlament v skrátenom legislatívnom konaní schválil nové opatrenia na zníženie dopadov spôsobených koronavírusom. Tentokrát sa týkajú predovšetkým zamestnancov, podnikateľov a SZČO.

STEINIGER | law firm 02. 04. 2020 7 min.

Zmeny v pracovnoprávnych vzťahoch

Práca z domu

Počas mimoriadnej situácie je v zmysle nového zákona zamestnávateľ oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca a zamestnanec je oprávnený vykonávať svoju prácu z domu, ak to povaha dohodnutej práce povoľuje a tiež, ak nie sú žiadne závažné prevádzkové dôvody na strane zamestnávateľa, ktoré by takýto výkon práce z domu nedovoľovali.

Uvedené znamená, že ak vaša práca spočíva v činnosti, ktorú je možné vykonávať z domu, môže vám zamestnávateľ nariadiť tzv. home-office. Právo pracovať z domu nemajú zamestnanci, pri ktorých by ich neprítomnosť mohla narušiť chod prevádzky a ich fyzická prítomnosť je potrebná.

Odpracovanie náhrady mzdy

Ak počas mimoriadnej situácie zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu a to celkom alebo aj iba z časti a poskytuje mu náhradu mzdy, môže zamestnancovi nariadiť odpracovanie času, za ktorý mu náhrada mzdy patrila. Toto odpracovanie možno nariadiť najviac v rozsahu 400 hodín v kalendárnom roku a odpracovanie je možné najneskôr do 12 mesiacov odo dňa, keď prekážka v práci nastala. Zamestnancovi za čas výkonu tejto práce patrí mzda.

Znamená to, že ak dostanete počas tohto obdobia náhradu mzdy za čas, kedy vám zamestnávateľ nemohol dávať prácu (napríklad je jeho prevádzka povinne zatvorená), jednotlivé hodiny, za ktoré vám patrila náhrada mzdy vám môže zamestnávateľ prikázať odrobiť po skončení mimoriadnej situácie tak, že vám ich primeraným spôsobom rozvrhne. Bude vám za nich na jednej strane patriť znovu odmena no na druhej nepôjde o prácu nadčas, teda nedostanete finančný bonus za prácu nadčas ani náhradné voľno ktoré za prácu nadčas patrí.

Rýchlym zmenám bude koniec

Ráno ste sa chystali do práce a zamestnávateľ vám na rýchlo oznámil, že prevádzku zatvára a po pár dňoch vám znovu zavolal, že máte prísť? Podobný chaos nastal v mnohých pracovnoprávnych vzťahoch. Nové opatrenie preto ukladá zamestnávateľovi povinnosť oboznámiť zamestnanca o pracovných zmenách aspoň dva dni vopred, pričom platnosť zmeny má byť najmenej jeden týždeň.

Ak sa však zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú, môžu byť tieto lehoty odpustené.

Nariadenie dovolenky

Podľa doterajšej právnej úpravy vám zamestnávateľ musel oznámiť čerpanie dovolenky minimálne 14 dní vopred. Podľa nového zákona sa táto lehota počas mimoriadnej situácie skracuje na 7 dní pri čerpaní dovolenky prislúchajúcej na tento kalendárny rok a na 2 dni pri čerpaní dovolenky, ktorú si nevyčerpanú prenášate z minulého obdobia. 

Počas karantény vás nevyhodia

Ak ste sa ocitli v karanténe či izolácii, a to buď z dôvodu, že sa povinnosť karantény či izolácie vzťahuje na vašu osobu, alebo sa tak vykonávate osobné a celodenné ošetrovanie chorého člena rodiny či inej osoby, bude sa na vás prihliadať ako na osobu, ktorá je dočasne práceneschopná. Benefit, ktorý vám z tohto vyplýva je, že ukončiť pracovný pomer počas práceneschopnosti zamestnanca je možné len v zákonom vymedzených prípadoch, akými sú napríklad úmyselné spáchanie trestného činu.

Zamestnávateľ je povinný ospravedlniť túto vašu neprítomnosť v práci.

Koronavírus nie je vis major

Podľa nového opatrenia nemožno prípad, kedy je z úradného rozhodnutia alebo v dôsledku mimoriadnej situácie uzavretá prevádzka, považovať za dôsledok vyššej sily. V tomto prípade ide v zmysle pracovnoprávnych vzťahov o prekážku na strane zamestnávateľa. Nové opatrenia sa však snaží vyjsť v ústrety aj zamestnávateľom a preto im ich povinnosť uhradiť náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku zamestnanca znižuje na 80%. Ak by však 80% z priemerného zárobku predstavovalo sumu nižšiu ako minimálna mzda, bude zamestnancovi vyplácaná aktuálna suma minimálnej mzdy.

Ak však bola uzavretá písomná dohoda, podľa ktorej je v takýchto prípadoch zamestnávateľ povinný nahradiť zamestnancovi najmenej 60% priemerného platu, tieto dohody zostanú v platnosti a nebude suma automaticky navyšovaná na 80%.

Zmeny v sociálnom poistení

Podpora v nezamestnanosti

Podľa doterajšej právnej úpravy bola pre osoby, ktoré splnili podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti táto vyplácaná po dobu šiestich mesiacov.

Po novom sa toto podporné obdobie predlžuje o jeden mesiac pre tie osoby, ktorým má toto šesť mesačné podporné obdobie skončiť v čase krízovej situácie. Toto opatrenie má podporiť osoby, ktoré majú počas krízovej situácie sťažené podmienky pri hľadaní nového zamestnania. Preto sa nebude vzťahovať na osoby, ktoré boli z evidencie vyradené pred uplynutím 6 mesiacov (napríklad lebo sa zamestnali) a opätovne sa do evidencie dostanú do dvoch rokov. Znamenalo by to totiž predĺženie podpory aj pre osoby, ktoré si budú hľadať prácu mimo krízovej situácie, čo sa prieči samotnému účelu opatrenia.

Namiesto zákona nariadenia

Na zmenu v oblasti podmienok nároku na dávku v nezamestnanosti, podmienok výplaty dávky v nezamestnanosti, dĺžky podporného obdobia v nezamestnanosti a výšky dávky v nezamestnanosti po novom nie je potrebný zákon.

Keďže legislatívny proces je pri prijímaní nového zákona zdĺhavý proces, novým opatrením je na prijate zmien v tejto oblasti oprávnená Vláda SR vo forme nariadenia. Takéto opatrenie však platí len počas krízovej situácie a len vo vymedzenej oblasti.

Príspevok na podporu udržania pracovných miest

Jedným z prijatých opatrení počas pandémie koronavírusu je poskytnutie príspevku na projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní.

Po novom je na preukázanie splnenia podmienok na vyplatenie tohto príspevku dostačujúce urobiť len čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlásite, že podmienky na tento príspevok spĺňate.

POZOR! Ak by sa neskôr zistilo, že ste tieto podmienky nespĺňali, budete povinný vyplatený príspevok vrátiť.

Podmienkami sú napríklad splnenie daňových povinností, povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania najmenej dva roky pred podaním žiadosti o príspevok a pod.

Ďalšou novinkou je, že na rozdiel od štandardného postupu, kedy ak vám bol príspevok vyplatený mimo mimoriadnej situácie, ste povinný zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, sa táto povinnosť dočasne ruší. Táto povinnosť sa teda do konca roka 2020 považuje za splnenú aj bez toho, aby ste ju vykonali.

COVID -19 a BOZP

(Ne)oboznamovanie zamestnancov

Podľa zákona o BOZP sú zamestnávatelia povinní zamestnanca pri prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku oboznámiť o predpisoch, nebezpečenstve, rizikách, prijatých opatreniach na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci. Táto povinnosť oboznamovať zamestnancov sa dočasne ruší, ak takéto zrušenie vážne neohrozí život a bezpečie zamestnancov.

Zamestnávateľ má svoju oboznamovaciu povinnosť vykonať vtedy, keď to bude možné, najneskôr do jedného mesiaca po skončení krízovej situácie.

Pozastavenie plynutia lehôt

Podobne ako pri predchádzajúcom opatrení, bol prijatý zoznam prípadov, v ktorých ak lehota uplynie v čase krízovej situácie a zamestnávateľ či zamestnanec svoju povinnosť splní do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, bude sa lehota považovať za splnenú.

Ide o nasledovné prípady:

  • lehota na povinnosť zúčastniť sa rekondičného pobytu;
  • lehota na povinnosť vykonať lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci do piatich rokov od vydania dokladu o odbornej spôsobilosti, resp. do piatich rokov od absolvovania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky (ide o lekárske prehliadky, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie platnosti dokladov o odbornej spôsobilosti, ako sú napr. osvedčenia revíznych technikov, osvedčenia na opravy vyhradených technických zariadení, preukazy obsluhy technických zariadení a pod.);
  • lehota na povinnosť absolvovať aktualizačné odborné prípravy (ide o aktualizačné odborné prípravy, ktorých absolvovanie je nevyhnutné pre zachovanie platnosti dokladov o odbornej spôsobilosti, ako sú napr. osvedčenia revíznych technikov, osvedčenia na opravy vyhradených technických zariadení, osvedčenia bezpečnostných technikov, osvedčenia autorizovaných bezpečnostných technikov, preukazy obsluhy technických zariadení a pod.);
  • lehoty na vykonanie úradných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok a kontrol pracovných prostriedkov (to sa však netýka údržby, ktorá je dôležitá z pohľadu zabezpečenia bezpečnej prevádzky technického zariadenia alebo pracovného prostriedku) – uvedené platí, ak nie je objektívne možné splniť príslušné povinnosti v pôvodných lehotách dodávateľským výkonom činností, prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo iným primeraným spôsobom.
  • Súvisiace právne predpisy