Parlament schválil dotáciu na nájomné

Začiatkom júna bola v Národnej rade SR schválená novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. Novým zákonným znením sa zaviedla dotácia na nájomné, na ktorej získanie je potrebné splniť niekoľko zákonných požiadaviek. O aké ide a aj, či práve vy máte nárok na dotáciu, sa dočítate nižšie.

Bc. Magdaléna Karvaiová 30. 06. 2020 8 min.

Koho sa dotácia týka?

Vzhľadom na skutočnosť, že prijatie novely zákona má za cieľ zmierniť dopady krízy spôsobenej šírením koronavírusu COVID-19, je poskytnutie nového druhu dotácie podmienené vplyvom na dotovaný subjekt a jeho podnikanie opatreniami prijatými v rámci núdzového stavu resp. mimoriadnej situácie, v dôsledku čoho prišlo u tohto podnikateľa k sťaženému užívaniu predmetu nájmu. Pod pojem sťažené užívanie je možné subsumovať nasledovné situácie:

 • užívanie predmetu nájmu bolo znemožnené jeho uzavretím (napríklad kaderníctva),
 • užívanie predmetu nájmu bolo sťažené prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach (napríklad školy alebo škôlky),
 • užívanie predmetu nájmu bolo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (napríklad reštaurácie).

Prvou podmienkou na získanie dotácie je, aby užívanie nehnuteľnosti počas núdzového stavu bolo skutočne sťažené, jedným z vyššie menovaných spôsobov, t.j. že bola daná prevádzka zatvorená, mala do nej verejnosť zakázaný vstup, alebo bolo sťažené jej využívanie v dôsledku zatvorenia školy. Aj napriek na prvý pohľad širokému záberu oprávnených subjektov je potrebné poznamenať, že mnoho podnikateľov nárok na nájomné nezíska už z dôvodu nesplnenia tejto prvej požiadavky.

Ide napríklad o subjekty, ktoré svoje podnikanie obmedziť nemuseli, ale tak urobili. Príkladom by mohla byť prevádzka podnikateľa, v rámci ktorej vydáva zákazníkom tovar objednaný zo svojho e-shopu. Keďže má výdajných miest viac a počas koronakrízy počet objednávok klesol, rozhodol sa jednu takúto prevádzku uzavrieť a objednávky vydávať na jednom kontaktom mieste. Za dočasne uzavretú prevádzku na základe vlastného uváženia nebude mať podnikateľ nárok získať dotáciu na nájomné.

Rovnako nárok na dotáciu nevzniká ani podnikateľom, ktorí prevádzkujú obchod s potravinami, keďže tieto nespĺňajú ani podmienku znemožnenia užívať priestory uzavretím (pretože k uzavretiu na základe rozhodnutia príslušného orgánu neprišlo) a ani nebolo užívanie nájmu sťažené zákazom prítomnosti verejnosti (keďže verejnosť nemala vstup úplne zakázaný, iba obmedzený v určitom okamihu podľa rozlohy konkrétnej predajne).

Na druhú stranu ak by malo ísť o predaj potravín v zariadení, ktoré bolo zatvorené (napríklad školský bufet v škole), dotáciu na nájom by podnikateľ získať mohol.

Ďalšími podmienkami na získanie dotácie na nájom je požiadavka mať uzavretú nájomnú zmluvu podľa ktorej vzniklo nájomcovi právo využívať nehnuteľnosť najneskôr 1. februára 2020. Ak zmluvné strany uzavreli nájomnú zmluvu napríklad 10. februára, pričom právo nájomcu na užívanie nehnuteľnosti vzniklo v rovnaký alebo neskorší deň, nárok na dotáciu nevzniká. Prenajímateľ ako zmluvná strana nájomnej zmluvy, ktorý o dotáciu žiada, môže byť ako právnickou, tak aj fyzickou osobou, pričom v oboch prípadoch môže ísť o podnikateľský aj nepodnikateľský subjekt. To v praxi znamená, že dotáciu môže získať prenajímateľ, ktorým je s.r.o., ako aj občianske združenie a v prípade fyzických osôb ako živnostník, tak aj fyzická osoba, ktorá nepodniká.

Čo musí nájomca spĺňať?

Nájomca musí na získanie dotácie spĺňať nasledovné požiadavky:

 • má s prenajímateľom uzavretú zmluvu (nájomná zmluva, podnájomná zmluva, im obdobná zmluva podľa právneho poriadku iného štátu);
 • nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie a trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie (podmienka platí len pre právnické osoby);
 • nenárokuje sa voči nemu vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom;
 • nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach;

Vyššie uvedené podmienky nájomca preukazuje vyhlásením v rámci podanej žiadosti, pričom budú tieto údaje predmetom kontroly zo strany štátu. Okrem uvedených podmienok je v zmysle slovenskej legislatívy nájomca ako prijímateľ dotácie povinný spĺňať aj ďalšie podmienky, ktoré sa však na účely získania dotácie na nájom považujú za splnené a ktorými sú:

 • vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;
 • nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia (napr. exekúcia);
 • neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania;
 • nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti.

Na aké nehnuteľnosti môžem dotáciu získať?

Podstatnou skutočnosťou v problematike dotácií na nájomné je, že ide o pomoc podnikateľom. Jej cieľom je pozitívne vplývať na podnikateľské prostredie a zároveň na ekonomiku a preto je zameraná práve na nájomné uhrádzané za využívanie priestorov na podnikanie. Dotáciu je preto možné získať na:

 • priestory, ktoré nie sú určené na bývanie, a v ktorých podnikateľ predáva tovary alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom (nie veľkoobchod), alebo
 • trhové miesto.

Do vyššie menovaných nehnuteľností sa zarátavajú aj obslužné a skladové priestory, čo znamená, že ak sa vaše nájomné skladá z poplatku za konkrétny nebytový priestor a poplatku za sklad, dotácia bude poskytnutá na celú sumu nájomného. Do sumy nájomného sa však nezapočítavajú vedľajšie plnenia obvykle spojené s nájmom nehnuteľnosti (napríklad za dodávku plynu či elektriny) a ani odmena prenajímateľa vyplývajúca z obratu (tzv. obratová zložka nájomného). Ak sú takéto poplatky už zarátané do nájomného, bude sa vychádzať z predpokladu, že ich výška predstavuje 5% z celkovej sumy nájomného. Daň z pridanej hodnoty sa v tomto prípade nepovažuje za náklad, ak si prijímateľ môže uplatniť jej odpočítanie.

Podstatnou podmienkou je zároveň predávanie tovarov, resp. poskytovanie služieb spotrebiteľom v najímanom priestore. Touto požiadavkou sú z dotácie vylúčené všetky podnikateľské subjekty, ktoré v nájomných priestoroch poskytujú služby či vyrábajú, predávajú alebo skladujú tovary, ktoré sa následne dodávajú iným podnikateľom. Príkladom sú všetky veľkoobchody, sklady veľkoobchodov, alebo väčšina tovární či fabrík.

Zmeny v nájomnej zmluve

Nájomnú zmluvu máte uzatvorenú už niekoľko mesiacov, avšak k 1. aprílu 2020 ste v nej vykonali zmenu a nájomné ste zvýšili. Nárok na dotáciu vám v takomto prípade ostane zachovaný, avšak na zmenu nájomnej zmluvy sa nebude prihliadať a výška dotácie sa vypočíta podľa stavu platného najneskôr k 12. marcu 2020. Dôvodom je zákonné ustanovenie obsiahnuté v novele, ktoré ustanovuje, že sa na zmeny v nájomných zmluvách vykonané po 12. marci 2020 nebude prihliadať.

Výška dotácie

Sumu, ktorú štát prenajímateľovi uhradí, ovplyvňuje výška zľavy z nájmu, ktorú je prenajímateľ v tomto prípade povinný poskytnúť. Ďalšou podmienkou na získanie dotácie je preto uzavretie dohody medzi prenajímateľom a nájomcom o zľave z výšky nájomného. Táto dohoda nemusí byť samostatne doložená pri žiadosti o dotáciu v prípade, ak je elektronická žiadosť podpísaná nájomcom aj prenajímateľom kvalifikovaným elektronickým podpisom. Zároveň platí, že výška dotácie predstavuje maximálne 50% z výšky nájomného za obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu. Prenajímateľ je však stále oprávnený výšku zľavy určiť sám, čo bude mať dopad na výšku sumy, ktorú bude musieť zaplatiť samotný nájomca. V praxi môže nastať situácia, že nájomca nebude povinný uhradiť už žiadnu sumu z nájomného (ak mu bude poskytnutá zľava vo výške 50% z nájomného a 50% uhradí štát), alebo mu vznikne povinnosť určitú časť doplatiť (napríklad, ak bude poskytnutá zľava 30% z nájomného, 30% uhradí štát a 40% z pôvodnej výšky nájomného uhradí nájomca).

Ak nájomcovi ostane povinnosť uhradiť časť nájomného po odčítaní zľavy a dotácie, má právo túto sumu splatiť vo forme 48 splátok v rovnakej výške, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Splatnosť prvej splátky nastane v zmysle zákone 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mimoriadna situácia v súvislosti so šírením COVID-19 skončila. K dnešnému dňu, t. j. 30. júna 2020 mimoriadna situácia na území Slovenskej republiky stále trvá a to od štvrtka 12. marca 2020 6:00 hod, na rozdiel od núdzového stavu, ktorý bol na území Slovenskej republiky ukončený 13. júna 2020. Možnosť splatiť nájomné v mesačných splátkach po dobu 48 mesiacov má podľa zákona aj ten nájomca, ktorý sa s prenajímateľom na zľave nedohodol a ktorému preto nebola vyplatená dotácia.

POZOR! Počas plnenia splátok nájomcom nie je prenajímateľ ani jeho právny nástupca oprávnený výšku nájomného jednostranne zvýšiť, ak tak nebolo dohodnuté do 1. februára 2020.

Nižšie vám prinášame tabuľku, v ktorej na názornom príklade nájomného vo výške 2 000 EUR predstavíme niektoré možnosti úhrady nájomného v praxi.

tabulka najomne01

Nájomné už bolo uhradené

Mnoho podnikateľov je v zmysle nájomných zmlúv povinných nájom za užívanie priestoru zaplatiť v určitom časovom predstihu, mnohokrát aj vopred na pol roka alebo dokonca na celý kalendárny rok. Dotáciu na nájom budú oprávnené využiť aj tieto podnikateľské subjekty a to v prípade, ak im bude poskytnutá zľava na nájomné v ekvivalentom časovom rozmedzí na obdobie v budúcnosti. Uvedené v praxi znamená, že ak si obchodník uhradil nájomné vopred za január 2020 až jún 2020 a v čase od 12. marca 2020 do 19. mája 2020 musel mať prevádzku zatvorenú (t. j. na dobu skoro 10 týždňov), bude si môcť vyžiadať dotáciu na nájomné za rovnako dlhé časové obdobie (na skoro 10 týždňov), počnúc 1. júnom 2020, ak mu na toto obdobie prenajímateľ poskytne potrebnú zľavu.

Prenajímatelia majú možnosť žiadosti predkladať až do 30. novembra 2020, pričom zákon stanovuje aj finančné limity na jednotlivé dotácie nasledovne:

 • Podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe 100 000 EUR
 • Podnik pôsobiaci v odvetví rybolovu a akvakultúry 120 000 EUR
 • Podnik pôsobiaci v iných sektoroch 800 000 EUR.

Po schválení dotácie obdrží nájomca ako aj prenajímateľ potvrdenie o poskytnutí dotácie, na základe ktorej bude následne poskytovaná. Aj napriek nenáročnosti samotnej žiadosti odporúčame jednotlivým oprávneným subjektom poradiť sa o jej náležitostiach, najmä o splnení jednotlivých podmienok, ako aj požiadať o poradenstvo ohľadom ďalšieho postupu v nájomnom vzťahu napríklad v otázke zvyšovania nájomného či inej zmeny v nájomnej zmluve.