GDPR: Písomné odpovede na skúške a poznámky skúšajúceho. Sú osobnými údajmi?

V tomto rozsudku Súdneho dvora Európskej únie sa Súdny dvor zaoberá výkladom nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, známom ako nariadenie GDPR.

Bc. Magdaléna Karvaiová 17. 02. 2019 3 min.

V tomto nariadení je uvedené, že osobnými údajmi sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Keďže sa jedná o naozaj všeobecný pojem, je mnohokrát otázne, čo pod tento pojem vlastne nespadá.

Tento konkrétny prípad sa týka pána Petra Nowaka, ktorý ako účtovný praktikant úspešne absolvoval viacero skúšok, pričom na jednej skúške neuspel. Keďže si bol vo svojich vedomostiach istý, v roku 2009 spochybnil výsledky tejto skúšky formou sťažnosti, ktorá mu bola zamietnutá. Následne teda podal žiadosť o sprístupnenie všetkých svojich osobných údajov, ktoré mala komora účtovníkov v držbe. V roku 2010 mu komora všetky dokumenty poskytla, okrem kópie jeho neúspešnej skúšky z dôvodu, že podľa komory neobsahovala žiadne osobné údaje.

S týmto konaním nebol pán Nowak stotožnený a preto sa na Najvyššom súde v Írsku domáhal spochybnenia rozhodnutia, podľa ktorého kópie skúšok vo všeobecnosti nepredstavujú osobné údaje. Otázku, či písomné odpovede uchádzača na odbornej skúške a prípadné poznámky skúšajúceho vzťahujúce sa k nej predstavujú osobné údaje fyzickej osoby položil Najvyšší súd Súdnemu dvoru EÚ.

V prvom rade Súdny dvor uvádza, že na kópii skúšky sa nachádza meno uchádzača alebo jeho osobné číslo a neberie sa do úvahy, či ho v čase opravovania testu skúšajúci dokázal alebo nedokázal identifikovať. 

V druhom rade uvádza, že pojem ,,akákoľvek informácia týkajúca sa dotknutej osoby“ je veľmi široký a nepokrýva iba informácie, ktoré sú citlivé alebo patria do súkromnej sféry. Tento pojem pokrýva aj iné informácie vo forme názorov alebo hodnotení, ak sa týkajú dotknutej osoby a teda s ňou nejako súvisia, čo odpovede na odbornej skúške s uchádzačom súvisia určite.

Súdny dvor zdôrazňuje, že tieto odpovede odzrkadľujú jeho znalosti v určitej oblasti ako aj myšlienkové pochody a úsudok, ďalej ich cieľom je zhodnotenie odborných znalostí uchádzača a napokon, na základe týchto odpovedí sa rozhodne, či na skúške uspel alebo nie a teda ovplyvňujú jeho práva a záujmy. Z toho vyplýva, že sa tieto odpovede určite zaraďujú medzi informácie týkajúcej sa dotknutej osoby a teda by mali byť na základe smernice chránené.

Ako to je s poznámkami skúšajúceho?

Ak skúšajúci vyhotoví poznámky k odpovediam uchádzača, jednoznačne sa ho tieto informácie týkajú rovnako, ako jeho odpovede. Tieto poznámky totiž znázorňujú hodnotenie znalostí a schopností uchádzača skúšajúcim, a taktiež sa teda jedná o informácie, ktoré sa ho týkajú.

Čo z tejto oblasti do sféry osobných údajov alebo informácií týkajúcich sa fyzických osôb nezaraďujeme, sú skúšobné otázky, ktoré podľa Súdneho dvora EÚ nemajú charakter osobných údajov.

Zdroj: CURIA