Pripravuje sa novela autorského zákona

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo informáciu o plánovanej novele zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Aké sú ciele a na čo pripravovaný zákon reaguje sa dozviete v dnešnom článku.

Redakcia 21. 01. 2020 5 min.

Základné ciele právnej úpravy:

Cieľom navrhovaného právneho predpisu je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky dve nové smernice Európskej únie.

Prvou z nich je smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES („smernica o autorskom práve“). Smernica o autorskom práve pristúpila k harmonizácii rôznych oblastí autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, u ktorých si to vyžiadal rýchly rozvoj digitálneho prostredia v EÚ, a preto je rozčlenená do niekoľkých samostatných častí, v ktorých sa postupne dotýka rôznych tém - výnimiek a obmedzení z autorského práva, opatrení na zlepšenie licenčných praktík a prístupu k obsahu a opatrení na dosiahnutie dobre fungujúceho trhu autorských práv. Novelizáciou Autorského zákona sa v zmysle smernice zavedú nové povinné výnimky z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. Zároveň bude potrebné doplniť ustanovenia k existujúcej úprave obchodne nedostupných diel a rozšírených hromadných licencií. Ďalej bude potrebné vytvoriť nové právo súvisiace s autorským právom špeciálne pre vydavateľov novín (tlače). Taktiež bude nutné zaviesť nové povinnosti pre poskytovateľov on-line služieb zdieľania obsahu. V menšej miere budú potrebné zásahy do problematiky zmlúv a vzťahov medzi nositeľmi práv a používateľmi. Celkovo by transpozícia smernice do Autorského zákona mala prispieť k zlepšeniu využívania kreatívneho obsahu v digitálnom prostredí, ktorá na jednej strane niektorým subjektom pridá práva či povinnosti, avšak na druhej strane otvorí nové možnosti používania a licencovania. Celému digitálnemu trhu by mali pomôcť aj nové nástroje transparentnosti aj širší dialóg naprieč sektormi.

Druhou je smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/789 zo 17. apríla 2019, ktorou sa  stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré on-line vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov a ktorou sa mení smernica Rady 93/83/EHS („smernica o on-line prenosoch vysielateľov a o retransmisii“). Smernica o on-line prenosoch vysielateľov a o retransmisii má zabezpečiť čiastočnú harmonizáciu on-line vysielania a retransmisie. Jej cieľom je uľahčiť cezhraničné poskytovanie on-line služieb, ktoré sú doplnkom k vysielaniu, a retransmisií televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v iných členských štátoch, a to prispôsobením právneho rámca týkajúceho sa výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom relevantných pre tieto činnosti. Vo vzťahu k niektorým častiam on-line vysielania televíznych a rozhlasových vysielateľov (k tzv. doplnkovým on-line službám) preto uvedená smernica zavádza zásadu krajiny pôvodu, podľa ktorej sa k vymedzeným autorskoprávnym spôsobom použitia vysporiadajú práva a uzavrú licenčné zmluvy len v členskom štáte vysielateľa. Nebude tak nutné vysporiadať práva aj v iných členských štátoch, kde sú doplnkové on-line služby tiež dostupné. Smernica o on-line prenosoch vysielateľov a o retransmisii súčasne rozširuje povinnú kolektívnu správu práv na ďalšie spôsoby retransmisie, vrátane retransmisie cez internet v určitej obmedzenej kontrolovateľnej forme, avšak okrem káblovej retransmisie, ktorá je už upravená smernicou 93/83/EHS. Predmetná smernica tiež upravuje prenos programov prostredníctvom priameho vstupu – tzv. direct injection. V zmysle smernice sa tak novelou Autorského zákona upravia určité definície autorskoprávnych spôsobov použitia (napr. vysielania, retransmisie) a doplnia sa nové pojmy, ktoré smernica zavádza (napr. priamy vstup). Novelizácia sa dotkne aj ustanovenia o spôsoboch použitia, ku ktorým možno uzatvárať rozšírené hromadné licenčné zmluvy, ako ustanovení o povinne kolektívne spravovaných právach. Vzhľadom na cezhraničné aspekty by malo prebratie danej smernice do Autorského zákona pozitívne ovplyvniť kreatívny priemysel, zlepšiť investície do nového obsahu a predovšetkým podporiť kultúrnu rozmanitosť prostredníctvom vysielania a retransmisie programov.  

Zhodnotenie súčasného stavu:

Návrhy oboch legislatívnych aktov zverejnila Európska komisia dňa 14. septembra 2016 v rámci druhého balíka iniciatív v oblasti modernizácie a reformy režimu autorského práva EÚ. Modernizácia autorskoprávneho rámca, ktorú majú zabezpečiť aj uvedené návrhy, vyplýva zo Stratégie pre jednotný digitálny trh. Obe smernice boli schválené 17. apríla 2019 a zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie 17. mája 2019.

Autorský zákon po rekodifikácii v súčasnosti obsahuje väčšinu nových tém, ktoré má harmonizovať smernica o autorskom práve (výnimka na vyučovacie účely, obchodne nedostupné diela, rozšírené hromadné licencie, odstúpenie od licenčnej zmluvy v prípade nevyužívania, voľné dielo), a preto budú potrebné zmeny v niektorých ustanoveniach. Smernica o autorskom práve však obsahuje aj niektoré nové práva (právo súvisiace s autorským právom pre vydavateľov novín) a povinnosti (povinnosti pre poskytovateľov on-line služieb zdieľania obsahu), ktoré bude nutné do Autorského zákona doplniť.

Smernica o on-line prenosoch vysielateľov a o retransmisii sa týka predovšetkým spôsobov on-line prenosu programov a zavádza k nim príslušný režim vysporiadania práv. Vo vzťahu k tejto smernici bude potrebné niektoré súčasné ustanovenia Autorského zákona prispôsobiť zásadám aplikovaným na cezhraničné poskytovanie doplnkových on-line služieb vysielateľov, rozšíriť rozsah povinne kolektívne spravovaných práv a posúdiť možnosti vysporiadania práv pri nových technológiách prenosu programov, akým je priamy vstup.     

Zmena zákonnej úpravy sa vyžaduje z dôvodu, že Slovenská republika ako členský štát Európskej únie má povinnosť v transpozičnej lehote (7. júna 2021) prebrať ustanovenia oboch smerníc do národnej legislatívy.

Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu:

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2. Kontaktné údaje:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Sekcia médií, audiovízie a autorského práva

Námestie SNP 33

813 31 Bratislava

email: smaap@culture.gov.sk

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania sa odhaduje na august 2020.

Zdroj: slov-lex.sk