Plánujete si dovolenku? Zaplatili ste za ňu? Môže Vám ju zamestnávateľ zrušiť?

Môže Vám zamestnávateľ zrušiť vopred naplánovanú a odsúhlasenú dovolenku? Máte nárok na náhradu nákladov, ak ste za dovolenku už zaplatili napríklad zálohu, ktorá Vám prepadne?

JUDr. Mária Dvončová 02. 04. 2019 3 min.

O niekoľko mesiacov začne obdobie letných dovoleniek. Niektoré si vyžadujú úhradu zálohy vopred, niektoré nie. Obvykle si zamestnanci plánujú dovolenky dostatočný čas skôr, čerpanie dovolenky odkonzultujú a nechajú si schváliť zamestnávateľom.

Môže však nastať nepredvídateľná situácia, zamestnávateľ zmení názor, nutne zamestnanca potrebuje mať na pracovisku, dovolenku mu zruší.

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ

Nárok a podmienky čerpania dovolenky obsahuje ustanovenie § 100 a nasl. zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení („Zákonník práce“).

Je potrebné upozorniť, že čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ. Zamestnávateľ de facto disponuje s termínom dovolenky zamestnanca.

Čerpanie dovolenky sa spravuje nasledovnými podmienkami:

  1. Zamestnávateľ je povinný čerpanie dovolenky prerokovať so zamestnancom.

  2. Čerpanie dovolenky by malo zodpovedať plánu dovoleniek, ktorý sa určuje po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov.

  3. Zamestnanec by si mal dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka.

  4. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca.

  5. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.

Zamestnávateľ Vám musí oznámiť čerpanie dovolenky vopred

V zmysle § 111 ods. 5 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný oznámiť čerpanie dovolenky zamestnancovi minimálne 14 kalendárnych dní vopred.

V prípade, ak zamestnanec súhlasí, môže začať dovolenku i skôr a nie je potrebné dodržať lehotu 14 dní.

Dávame do pozornosti aj jeden z našich najčítanejších článkov: Môže Vás zamestnávateľ nútiť čerpať dovolenku?

Nárok na kompenzáciu, ak Vám dovolenku zamestnávateľ zruší alebo Vás z nej odvolá

Aké sú však nároky zamestnanca, ktorý

  • mal schválenú dovolenku zo strany zamestnávateľa podľa vyššie uvedených podmienok a ešte ju nezačal čerpať, prípadne

  • reálne už čerpá dovolenku

a zamestnávateľ zamestnanca potrebuje  a dovolenku mu zruší?

 Podľa § 112 ods. 1 Zákonníka práce, ak zamestnávateľ zmení zamestnancovi čerpanie dovolenky alebo ho odvolal z dovolenky

  • je povinný nahradiť mu náklady, ktoré mu vznikli. Ide o náklady, ktoré zamestnancovi vznikli bez jeho zavinenia.

V súvislosti s vyššie uvedeným upozorňujeme, že môže ísť o situáciu, kedy zamestnanec ešte dovolenku ani nezačal čerpať ale i o situáciu, kedy sa zamestnanec reálne na dovolenku nachádza, resp. ju čerpá a zamestnávateľ  ho z dovolenku odvolá.

V uvedených prípadoch má zamestnanec právo požiadať od zamestnávateľa úhradu nákladov, ktoré mu týmto konaním zamestnávateľa vznikli.

Musí ísť o náklady, ktoré zamestnancovi reálne vzniknú, a to bez jeho zavinenia, napríklad

  1. prepadnutie zálohy, ktorú zamestnanec za dovolenku vopred uhradil

  2. cestovné náklady, ktoré zamestnancovi vzniknú z dôvodu skoršieho ukončenia dovolenky a presunu späť „domov“.

V súvislosti s vyššie uvedeným nám nedá neupozorniť na vhodnosť písomného potvrdenia termínu čerpania dovolenku, t.j. „schválenie“ termínu čerpania dovolenky zo strany zamestnávateľa. Zamestnanci si obvykle vypisujú dovolenkové lístky, ktoré im podpisuje nadriadený a potvrdzuje tak súhlas s čerpaním dovolenky za zamestnávateľa. V prípade, že by zamestnávateľ dovolenku zamestnancovi zrušil, je potrebné vedieť preukázať, že čerpanie dovolenky bolo zo strany zamestnávateľa určené (schválené).

Záver

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ, za podmienok upravených v Zákonníku práce. V prípade, ak sa rozhodne schválenú a určenú dovolenku zamestnancovi zrušiť vopred alebo ho priamo už z čerpania dovolenky odvolať naspäť do zamestnania, je potrebné počítať z povinnosťou úhrady nákladov, ktoré zamestnancovi vzniknú týmto konaním zamestnávateľa.

Vzhľadom na skutočnosť, že čerpanie dovolenky zamestnancov je vopred schválené zamestnávateľom a taktiež i vedomosť zamestnávateľov o povinnosti úhrady nákladov, v prípade zrušenia dovolenky zamestnancovi, je možné skonštatovať, že k uvedenej situácii dochádza skôr výnimočne.