Plány ministerstva spravodlivosti na rok 2018

Rovnakým tempom ako doteraz bude ministerstvo spravodlivosti pracovať aj v tomto roku, či už na plnení úloh z Programového vyhlásenia vlády ako aj na ďalších opatreniach. Súčasne bude pokračovať v implementácii, sledovaní a vyhodnocovaní množstva opatrení z minulého roka. Agenda, na ktorú sa zameriava, pokrýva v zásade štyri základné oblasti – fungujúca justícia, pomoc ľuďom v problémoch, zvyšovanie dôveryhodnosti štátu a ochrana liberálnej demokracie a ľudských práv.

Redakcia 29. 01. 2018 9 min.

Z vyjadrenia ministerstva spravodlivosti:

Rovnakým tempom ako doteraz bude ministerstvo spravodlivosti pracovať aj v tomto roku, či už na plnení úloh z Programového vyhlásenia vlády ako aj na ďalších opatreniach. Súčasne budeme pokračovať v implementácii, sledovaní a vyhodnocovaní množstva opatrení z minulého roka. Agenda, na ktorú sa zameriavame, pokrýva v zásade štyri základné oblasti – fungujúca justícia, pomoc ľuďom v problémoch, zvyšovanie dôveryhodnosti štátu a ochrana liberálnej demokracie a ľudských práv. 

POMOC ĽUĎOM V PROBLÉMOCH A OCHRANA ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI

Jednou z príčin napätia spoločnosti, ktoré smeruje k podpore radikálnych riešení častokrát až za hranicou liberálnej demokracie, je strata ľudskej dôstojnosti. To sa prejavuje predovšetkým v situáciách, kde ľudia necítia podporu a pomoc štátu, hoci to vnímajú ako jeho povinnosť. Buď čelia exekúcii v dôsledku druhotnej platobnej neschopnosti, alebo „spadli“ do nej kvôli nedostatočnej regulácii štátu. Buď sa stali obeťou trestného činu a nedostalo sa im pomoci, alebo sa im nedostáva primeraného zaobchádzania v starobe, chorobe či inej vážnej životnej situácii. Pomoc ľuďom v krízových situáciách preto považujeme za jednu z kľúčových agend ministerstva spravodlivosti.

Riešenie starých exekúcií

Novými exekučnými pravidlami účinnými od 1.apríla minulého roka sme nastavili riešenie exekúcií do budúcnosti. Na súdoch nám však stále zostal ležať balík vyše 3,7-mil. starých exekúcií. Tento stav je neprijateľný tak pre ľudí, ktorí mnohí dnes už možno ani nevedia, že niekde ešte stále beží voči nim nejaká exekúcia a nie je to prijateľné ani pre súdnictvo, ak máme hovoriť o efektívnej justícii. Sme presvedčení, že situácia si vyžaduje zásadné riešenie, na ktorom pracujeme. Akékoľvek riešenie, na ktorom sa podarí nájsť dohodu a ktoré bude následne presadené, považujeme za dobrú vec. Je dôležité v čo možno najväčšej miere vyčistiť stoly na súdoch od starých exekúcií, aby sa mohli naplno venovať najmä rozhodovaniu sporov.

Nová legislatíva v oblasti drog

Koncom minulého roka sme do legislatívneho procesu predložili novú právnu úpravu v oblasti drog. Cieľom je, aby za držbu rovnakého množstva drogy boli udeľované rovnaké tresty. Našou snahou je odhaľovať a kriminalizovať predovšetkým dílerov a tých, ktorí riešia drogy vo veľkom. Čo považujeme za druhý veľký moment tohto zákona je, že sa snažíme so zachytenými užívateľmi robiť aj inak ako trestaním – teda presmerovať ich pod dohľad odborníkov a tým včas odhaliť a podchytiť ich zdravotné problémy spojené s užívaním drog. V drvivej väčšine ide totiž o kategóriu mladých ľudí, ktorí potrebujú skôr odbornú zdravotnú pomoc v súvislosti s ich vznikajúcou alebo už existujúcou drogovou závislosťou. Chceme preto týmto ľuďom ponúknuť šancu na nápravu.

Materiál bol už prerokovaný na Rade vlády pre protidrogovú politiku. V krátkom čase bude predložený na Legislatívnu radu vlády.

Reforma opatrovníckeho práva

Cieľom opatrovníckej reformy je zlepšiť postavenie osôb so zdravotným postihnutím, zlepšiť ochranu seniorov pred rizikami majetkových podvodov, ochranu seniorov pred násilím v domácnosti. Predpokladáme, že v prvom štvrťroku 2018 by sme mohli predložiť do medzirezortného pripomienkovania vecný zámer reformy opatrovníctva. Následne v druhej polovici roka 2018 chceme pripraviť a predložiť vláde balíček potrebných legislatívnych zmien.

Obete trestných činov

Od 1. januára 2018 je účinná komplexná právna úprava pre obete trestných činov. Úprava je postavená na koncepte, že služby pre obete majú byť poskytované pod jednou strechou – od právneho cez psychologické poradenstvo až po ďalšie nevyhnutné intervencie. Subjekt poskytujúci pomoc obetiam môže od účinnosti zákona požiadať ministerstvo spravodlivosti o akreditáciu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na webe ministerstva spravodlivosti. Akreditované subjekty budú môcť následne požiadať o finančnú dotáciu na zabezpečenie činnosti.

Novela Exekučného poriadku

V prvom rade budeme upravovať praktické otázky týkajúce sa jednotlivých spôsobov výkonu exekúcie a samozrejme aj reagovať na požiadavky z praxe, ktoré vyplynuli z ostatnej veľkej novely Exekučného poriadku účinnej od apríla tohto roku. V zmysle schváleného Plánu legislatívnych úloh predpokladáme, že novela by mohla ísť do legislatívneho procesu v závere roka 2018.

DÔVERYHODNÝ ŠTÁT

Na to, aby ľudia rešpektovali rozhodnutia štátu a zároveň, aby sa na neho s dôverou obracali, je potrebné, aby mal štát a jeho inštitúcie vyššiu autoritu, ako dnes. Hovoríme v tejto súvislosti napríklad o rozhodnutiach Ústavného súdu, ale aj o otvorenom vládnutí, v akom rozsahu majú ľudia prístup k informáciám o činnosti štátu a ako dokáže štát vyvodiť zodpovednosť, alebo regulovať prostredie, aby zaručil rovnosť šancí a zabránil zneužívaniu postavenia.

Zaisťovanie majetku a správa zaisteného majetku

Cieľom zákona je zefektívniť systém zaisťovania a správy zaisteného majetku. Spravovať tento majetok bude Finančné riaditeľstvo SR. Zároveň zavádzame nové zaisťovacie inštitúty. Okrem toho sprísňujeme skutkovú podstatu trestného činu marenia výkonu správy daní a rozširujeme možnosti využitia agenta, čím zároveň plníme Akčný plán boja proti daňovým podvodom.

Počas prerokúvania materiálu na vláde začiatkom novembra minulého roku vznikla diskusia k niektorým navrhovaným opatreniam. Rozhodli sme sa preto otvorené otázky ešte raz prediskutovať s ministerstvom vnútra aj Generálnou prokuratúrou, ako aj s ústavnými právnikmi. Stretli sme sa, všetky otvorené otázky, ktoré boli položené na stôl sme si vydiskutovali a materiál sme v novom znení zaslali na úrad vlády, aby mohol byť opätovne zaradený na rokovanie.

Infozákon

V legislatívnom procese máme veľkú novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Úprava je výrazným posunom pre tých, ktorí o informácie žiadajú a rovnako pre tých, ktorí ich poskytujú. Na jednej strane významne rozširuje okruh poskytovaných informácií aj okruh povinných osôb, na strane druhej vytvára jednoduché pravidlá, ktoré bránia zneužívaniu infozákona.

Očakávali sme veľké množstvo pripomienok k tomuto návrhu, čo sa  aj naplnilo. Vysporiadať sa s nimi a uzavrieť proces by sme chceli v prvom štvrťroku.

Využívanie právnych služieb advokátov zo strany štátu

Úlohou, ktorou nás vláda zaviazala uznesením, je predložiť do konca marca 2018 na rokovanie vlády návrh pravidiel, ktorými sa pre štátne orgány upravia transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania. Zmyslom je zamedziť situáciám, ako v známom medializovanom prípade advokátskej kancelárie, ktorá zastupovala štát v spore o Vodnú elektráreň Gabčíkovo. Do stanoveného termínu chceme materiál predložiť.

Novela zákona o registri partnerov verejného sektora

Vo februári 2017 nadobudol účinnosť tzv. protischránkový zákon. Išlo o úplne novú právnu úpravu. Počas celého obdobia sme zbierali a vyhodnocovali podnety, ktoré sme dostávali od subjektov verejného sektora, mimovládneho sektora aj od registrujúceho orgánu. A tam, kde vznikla potreba riešiť niektoré aplikačné problémy aj zmenou legislatívy, chceme reagovať práve pripravovanou novelou zákona. Novela ale nemá nijako zasiahnuť do účelu zákona, ktorým je odôvodnená potreba štátu vedieť, kto je konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora - teda toho, kto obchoduje so štátom, resp. komu plynú „verejné prostriedky“ nad zákonom uvedený limit.

FUNGUJÚCA JUSTÍCIA

Justícia má špecifické postavenie vo vnímaní dôveryhodnosti štátu aj v podpore liberálnej demokracie ako takej. Pokiaľ ľudia necítia, že štát je schopný v primeranej dobe zabezpečiť spravodlivosť, ostáva otázka existencie právneho štátu akoby stále otvorená. S tým bezprostredne súvisí dôveryhodnosť aj efektívnosť súdnictva. Pohnúť obidvoma parametrami je základnou úlohou ministerstva spravodlivosti. Bez toho bude nedôvera v štát a liberálnu demokraciu v spoločnosti pretrvávať a všetky ďalšie dôležité opatrenia, ktoré robí ministerstvo spravodlivosti aj vláda ako celok, sa môžu minúť účinkom.

CEPEJ

Predstavíme prvú správu z procesno-organizačného auditu ministerstva spravodlivosti, vybraných organizácií rezortu a výkonu súdnej moci, ktorý pre nás realizuje Európska komisia pre efektívnu justíciu (CEPEJ), urobíme verejnú diskusiu a budeme pokračovať v spolupráci s Radou Európy na príprave opatrení, ktoré budú smerovať k spravodlivému a efektívnemu rozdeľovaniu zdrojov pre justíciu, k nastaveniu pravidiel špecializácie súdov a sudcov – osobitne ako má vyzerať súd pre rodinno-právnu agendu, k nastaveniu súdnej mapy, nastavovaniu časových rámcov pre rozhodovanie vo veciach a priebežne budú tieto opatrenia smerovať aj k automatizovanému a spoľahlivému zberu dát zo súdov.

Elektronizácia justície

Z manažérskeho hľadiska v oblasti justície považujeme za kľúčové pre tento rok dosiahnuť stav, aby  sme v elektronizácii dotiahli veci tak, že podstatným spôsobom zvýšia užívateľský komfort a aby sme sa priblížili k tomu, že elektronizácia už nebude brzdou efektívnej práce, ale jej pomocou.

Justičná štátna služba

Aj v súlade s Programovým vyhlásením vlády pripravujeme zákon o justičnej štátnej službe. Koncom roka sme zverejnili predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu. Naším záujmom je komplexne riešiť problematiku postavenia justičných zamestnancov vrátane ich kariérneho rastu a odmeňovania.

Zlepšenie fungovania obchodného registra

V legislatívnom procese máme vecný zámer s opatreniami na zlepšenie fungovania obchodného registra. Materiál obsahuje rad opatrení, ktorých postupným zavedením chceme dosiahnuť zlepšenie súčasného fungovania a efektivity obchodného registra. Opatrenia zároveň prispejú aj k významnému zlepšovaniu podnikateľského prostredia. Termíny, v ktorých budú jednotlivé opatrenia z návrhu postupne plnené, určí uznesením vláda po prerokovaní materiálu. Predpokladáme, že materiál by na rokovanie vlády mohol byť predložený v prvom štvrťroku. Rovnako máme schválenú štúdiu uskutočniteľnosti na nový systém obchodného registra. V nasledujúcich mesiacoch plánujeme začať verejné obstarávanie na tento nový systém. Zároveň do konca roka pripravíme návrh právnej úpravy, ktorá vychádza zo zámeru na zlepšenie fungovania obchodného registra.

Probační a mediační úradníci /ESMO/

Cieľom zmien tohto zákona a niektorých ďalších dotknutých predpisov je spružnenie činnosti pri ukladaní, príprave a realizácii alternatívnych trestov a zefektívnenie práce probačného a mediačného úradníka. Zámerom je odstrániť administratívne prekážky, ktoré komplikujú ukladanie alternatívnych trestov. V druhom polroku tohto roku sa budeme venovať legislatívnym opatreniam, ktoré by mali podporiť využívanie elektronického monitoringu obvinených a odsúdených.

Väznica

Na rokovanie vlády plánujeme v krátkom čase predložiť návrh realizácie projektu výstavby väznice v Rimavskej Sobote. Týmto projektom reagujeme na kritickú naplnenosť väzníc, neustále stúpajúci počet obvinených a odsúdených, a zlý technický stav väzenských objektov.

OCHRANA LIBERÁLNEJ DEMOKRACIE / ĽUDSKÉ PRÁVA

Tak ako sa mení spoločnosť, mení sa aj politika a vnímanie politických strán. Do popredia záujmu spoločnosti a tým pádom aj do obsahu politického súboja sa dostávajú témy, na ktoré už pravo-ľavé delenie politického spektra nestačí, resp. ich ideologicky nedokáže pokryť (migranti, terorizmus, bezpečnosť, Rómovia a pod.). Ruka v ruke s tým prichádzajú riešenia, ktoré už atakujú samu podstatu liberálnej demokracie. Postaviť sa na ochranu liberálnej demokracie však v tomto čase znamená akoby ísť proti prúdu a zbytočne „komplikovať“ situáciu. Žiadnym návrhom ale nemôžeme uprieť práva jednej skupine osôb podľa etnicity, pôvodu alebo presvedčenia a žiadne riešenie nemôže dostať zelenú, pokiaľ prekračuje hranice liberálnej demokracie. Postaviť sa takýmto tendenciám, bez ohľadu na to, či prichádzajú z prostredia extrémistov, bezhodnotových populistov, liberálnych radikálov, konzervatívnych fundamentalistov alebo účelových iniciatív, musí byť povinnosťou každého zodpovedného politika a zároveň musí byť aj aktívne komunikovaným posolstvom verejnosti.

Agenda ochrany ľudských práv je priamo v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti a my aj naďalej budeme vstupovať do návrhov, ktoré  môžu mať dopad na štandard dodržiavania ľudských práv. Neprestaneme sa usilovať o zlepšenie v tých oblastiach, kde je  štandard pre niektoré skupiny ľudí už teraz nízky.

Zameriavať sa budeme ďalej aj na extrémizmus. Chceme sledovať a vyhodnocovať tie opatrenia, ktoré sme presadili v minulom roku s cieľom účinnejšieho vyšetrovania a postihovania trestných činov extrémizmu a rasovo motivovaných trestných činov.

 

Zdroj: MS SR