Podpredseda SAK: výzvou v nadchádzajúcom období bude nepochybne interný advokátsky ekosystém

Dnes vám prinášame rozhovor, ktorý pre Právne noviny poskytol podpredseda Slovenskej advokátskej komory Mgr. Ján Kutan. V rozhovore sa dozviete, aké sú aktuálne priority komory a akým smerom sa uberá elektronizácia advokácie a justície. Pýtali sme sa aj na priebeh volieb do orgánov komory, ktoré už majú za sebou prvé kolo a druhé sa uskutoční v júni 2021.

Martina Vanc 26. 04. 2021 12 min.

Od januára tohto roka ste sa stali podpredsedom Slovenskej advokátskej komory (SAK) - čo je hlavnou náplňou práce vyplývajúcej z tejto funkcie? 

Novovytvorená funkcia podpredsedu bola výsledkom zmien, ktoré nastali vo vedení komory na konci minulého roka. S kolegami sme si stanovili niektoré ciele, ktorých naplnenie sme sa snažili uchopiť aj inštitucionálne cez novovytvorenú pozíciu ďalšieho podpredsedu, aby sme jednak rozšírili a pomenovali funkčný záber a zároveň viac kolektivizovali a legitimizovali rozhodnutia, ktoré boli potrebné prijať medzi zasadnutiami predsedníctva.

Mám na starosti procesy a elektronizáciu. Témy v mnohom so sebou súvisia, no zároveň sme identifikovali oblasti, ktoré potrebujeme posilniť, ako je zefektívnenie fungovania kancelárie komory vrátane podpory jej komunikačných a mediálnych aktivít. Osobitnú pozornosť, kde podľa mňa nevyužívame náš potenciál naplno, sú jednotlivé pracovné skupiny a poradné orgány. Tieto oblasti sa snažím nastavovať a v prípade, ak mi dá konferencia a následne predsedníctvo opätovný mandát v nasledujúcom období, budem sa snažiť tieto dlhodobo rozvíjať a nastavovať.

V rámci SAK ste zriadili pracovnú skupinu pre elektronizáciu advokácie - aké sú úlohy skupiny v tejto oblasti? Aké sú ciele v elektronizácii do blízkej budúcnosti? Ján Kutan

Pracovná skupina pre elektronizáciu výkonu advokácie ako poradný orgán Predsedníctva bola jedna z prvých vecí, ktorú Predsedníctvo po svojom zvolení v júni 2017 zriadilo, nakoľko sme cítili obrovskú potrebu túto oblasť aktívne zastrešovať a vyporiadavať sa s výzvami v tejto oblasti. Od konca roka 2016 kontinuálne až niekedy do začiatku roku 2019 sme realizovali množstvo školení a prednášok advokátom a koncipientom k elektronizácii, nakoľko v komunikácii s orgánmi verejnej moci (OVM), najmä súdmi, sa táto zručnosť stala pre bezproblémový výkon advokátskej činnosti nevyhnutnou súčasťou. Myslím, že sa nám podarilo prenastaviť myslenie advokátov a koncipientov na túto elektronickú vlnu fungovania. Vynovili sme našu webovú stránku www.sak.sk, nastavili sme komunikáciu do vnútra advokátom, štandardy elektronickej komunikácie navonok aj prostredníctvom vytvorenia návodov, prehĺbením spolupráce s rezortami (napr. MS SR) na vylepšovaní procesov napríklad v rámci elektronického súdneho spisu, elektronických formulárov, ežalôb, presadzovaní elektronického advokátskeho preukazu ako nástroju komunikácie ako aj autentifikácie v elektronickom svete.

Výzvami v nadchádzajúcom období bude nepochybne interný advokátsky ekosystém, ktorý by pre advokátov mal priniesť pridanú hodnotu, kde by z jedného miesta vedeli uspokojovať svoje advokátske potreby či už v podobe prístupu do verejných registrov, elektronického podpisovania a podávania dokumentov, elektronického (dlhodobého) úložiska, ostatných elektronických nástrojov, vybavovania administratívnych záležitostí, nákupu služieb, komunikácie s klientmi, komorou alebo medzi sebou. Súčasťou tohto ekosystému by mala byť online platforma právnych služieb, ktorá je z môjho pohľadu budúcnosťou pre online poskytovanie právnych služieb najmä pre nových klientov, ktorí ešte nie sú navyknutí na služby advokáta a nie sú častokrát dostatočne odvážni, aby oslovili advokáta. No a v neposlednom rade je to aktuálne prebiehajúci projekt online volieb do orgánov komory, na ktorom intenzívne pracujeme od minulého roka. Radi by sme ďalej sprevádzkovali civilné a obchodné video-pojednávania a video-výsluchy najmä z väzby. Veľkou výzvou je funkcia advokáta ako externého registrátora v obchodno-registrových veciach, ktorá aktuálne vrcholí a dúfame, že sa nám podarí pozíciu externých registrátorov ustáť. Celkový obraz vízie najbližších rokov sme pretavili do časti Pozičného dokumentu týkajúceho sa elektronizácie, ktorý bude schvaľovaný na najbližšej Konferencii advokátov (10.6.2021).

Aké sú podľa Vás možnosti elektronizácie justície? Je možné zaviesť na Slovensku napr. online vypočúvanie osôb? Aktuálne je už známy jeden prípad, kedy bola komunikácia obvineného (pozitívne testovaného na COVID-19) zabezpečená videohovorom.

Možnosti elektronizácie justície sú podľa mňa neobmedzené. Sme v aktívnej komunikácii s MS SR a témy ako napríklad videopojednávania resp. online vypočúvanie osôb sa snažíme čo najviac tlačiť. Legislatíva na  videopojednávania  a videovýsluchy je pripravená (už je upravená v aktuálnych predpisoch), technické možnosti taktiež sú, my na SAK sme pripravení, pracovníci na MS SR sú pripravení (máme za sebou množstvo koordinačných stretnutí), už je to podľa môjho názore len o silnom jednotlivcovi na MS SR, ktorý si túto tému zoberie za svoju a bude ju aktívne presadzovať a napĺňať.

Aktuálne v rámci spoločnej pracovnej skupiny taktiež pracujeme na vylepšovaní ežalôb a s tým súvisiacich formulárov, elektronickom súdnom spise a celkovo zrýchlením komunikácie advokátov a MS SR cez rôzne stupne integrácie a autentifikácie. Aktuálny je aj MobileID prostredníctvom košickej SPV SK IT, kde dolaďujeme platformu spolupráce.

Ako sa SAK vysporiadava s opatreniami týkajúcimi sa pandémie COVID-19? Najmä v nadväznosti na komunikáciu, procesy, vzdelávanie - fungujú tieto na diaľku?

Nebyť pandémie, tak by podľa mňa tieto oblasti aj na SAK nemali takú prioritu, akú dostali v marci 2020. Prešli sme, ako ostatné inštitúcie a subjekty, krstom ohňa, kedy sme potrebovali operatívne zareagovať na situáciu. Myslím si však že sme to zvládli.

Vzdelávacie stredy na komore v podobe online webinárov v dôsledku pandémie boli novou výzvou, s ktorou sme sa podľa môjho názoru dobre vysporiadali, tak ako aj so vzdelávaním koncipientov, ktoré sme taktiež museli presunúť do onlinu (a to tak malých ako aj veľkých koncipientských seminárom). Online aktivitu sme mali v hľadáčiku v strednodobom horizonte, no pandémia všetko urýchlila. Po úvodnom zabehnutí a zaškolení ľudí a zoznámení sa so software sme sa podľa môjho názoru posunuli míľovými krokmi k tomu, aby sme online nástroje na vzdelávanie vedeli plnohodnotne používať. Vzdelávanie v online má nepochybne obrovské výhody najmä v dostupnosti a znižovaní časových nákladov na presuny ako i priamych finančných nákladov (zaviedli sme symbolickú cenu 9 EUR za seminár, v ktorom je vyhotovenie video-nahrávky a získanie prezentačného materiálu), a tým že je to online priestor, dostali sme sa do celoslovenského priestoru. Na tomto mieste treba v neposlednom rade poďakovať Vzdelávaciemu kolégiu, zamestnancom kancelárie komory a regionálnym zástupcom.

Vzdelávanie je imanentnou súčasťou advokácie a bez neho by advokátska činnosť bola takmer nefunkčná. Uvedomujeme si dôležitosť vzdelávania a jeho odmlčanie v dôsledku krízy mohlo predstavovať stratenie návykov čo by mohlo predstavovať veľkú komplikáciu. Prezenčné vzdelávanie má samozrejme neodmysliteľnú pridanú hodnotu a preto do budúcna neplánujeme obmedziť osobnú účasť na vzdelávacích procesoch, hneď ako to bude dovoľovať celospoločenská situácia. Viem si však predstaviť, že spolu s online vzdelávaním bude prezenčné vzdelávanie prebiehať paralelne.

Čo sa týka ostatných procesov a samotného fungovania komory počas pandémie, všetky orgány SAK prešli pohodlne do online a rokovanie cez online aplikácie sa stali našou každodennou realitou. Môžem konštatovať že SAK je plnohodnotne funkčná aj v online.

Je táto elektronická komunikácia udržateľná vo všetkých oblastiach alebo sa niektoré vrátia do starých koľají po ukončení pandémie? 

Je to obrovská skúsenosť, ktorá nám ukázala možnosti ale aj limity. Určite nechceme zanevrieť nad prezenčnými stretnutiami či vzdelávaniami, ale zároveň sme si uvedomili, že možno niektoré činnosti nemusia byť tak často realizované ako osobné (s ohľadom na šetrenie času v súvislosti s presúvaním).

Pokiaľ sa týka budúcnosti, myslím si, že ťažiskovým ostanú prezenčné spôsoby, ale výrazným doplnkom budú práve tieto online „náhrady“.

Aktuálne prebiehajú voľby do orgánov SAK – priblížite nám, ako vyzerá priebeh takýchto volieb?

Najvyšším orgánom advokátov je Konferencia advokátov, ktorá sa schádza na svojom riadnom zasadnutí 1x za 4 roky (najbližšie v piatok 11.6.2021), na ktorom sa okrem iného volia orgány komory (vrátane jej vedenia - predsedníctva). Voľby sú dvojkolové, samotnej voľbe na konferencii, kde prebieha druhé kolo, predchádzajú primárky (1.4.2021 skončili), v ktorom kolegovia nominujú tých advokátov, ktorí by mali podľa ich názoru zastávať funkciou v jenom zo 4 volených orgánov (predsedníctvo, revízna komisia, disciplinárna komisia a odvolacia disciplinárna komisia). Nanominuje sa trojnásobný počet kandidátov do každého voleného orgánu, ktorí dostali najviac hlasov v primárkach a z týchto, po formálnom preverení priebehu primárok, sa potom volí riadny počet členov orgánov na konferencii.

Tohtoročné voľby sú špecifické v tom, že primárky prebehli celé v online. Bola to veľký výzva, ktorú sme podľa môjho názoru (zatiaľ), zvládli na výbornú. Je pred nami zorganizovanie druhého kola, ktoré bude pravdepodobne hybridné (časť advokátov bude fyzicky prítomná v Inchebe a časť za svojimi počítačmi v online). Je to veľmi pekný projekt a myslím, že môžeme ísť do budúcna aj príkladom pre ostatné samosprávne organizácie.

Aké sú Vaše očakávania od výsledkov volieb a kedy budú známe výsledky?

Keď som sa pred minulou konferenciou zamýšľal, aká môže byť moja pridaná hodnota pre komoru, iné ako predsedníctvo nebolo pre mňa uchopiteľné, najmä pre svoju prípadnú pridanú hodnotu pre advokátsky stav. V rámci orgánov predsedníctvo a revízna komisia, platí zo zákona princíp 2x a dosť. Aj z tohto dôvodu, ako i z dôvodu, že je veľa rozpracovaného a predsa len to bola moja premiéra a rozbeh chvíľu trval, som sa rozhodol kandidovať ešte raz do predsedníctva.

Známe sú už výsledky primárok, kde som sa v rámci kandidátok do predsedníctva umiestnil na druhom mieste, za čo kolegom veľmi pekne ďakujem a cítim to ako silný mandát uchádzať sa minimálne o pozíciu, ktorú mám dnes, aby som vedel pomôcť komore pri realizácii spoločných cieľov a zámerov na nadchádzajúcom štvorročnom období.

Čo je podľa Vás aktuálne najdôležitejšou prioritou SAK? Aké sú jej plány do budúcna?

Uchopím otázku zo svojho pohľadu. Čo do sfunkčňovania procesov a nastavovania východísk vidím obrovský priestor v štrukturálnom prenastavení Kancelárie komory, aby táto bola spoľahlivou, efektívnou, funkčnou a dostatočne výkonnou zložkou pre realizáciu a vykonávanie rozhodnutí Predsedníctva pri presadzovaní záujmov advokátov a advokácie. Komora potrebuje prostredníctvom Kancelárie komory posilniť legislatívnu aktivitu, aby dokázala efektívne nie len zachytávať legislatívne aktivity, ale aj efektívne pripravovať návrhy a vykonávať systémovú ako aj komparatívnu činnosť právnych predpisov týkajúcich sa nielen advokácie. V súvislosti so zvýšenou najmä komunikačnou aktivitou komory je na mieste posilniť personálne vybavenie komory k tomu, aby bol dostatočne dobre zabezpečený výkon aj týchto mediálnych činností.

Veľký priestor vidím vo zvýšení efektivity pracovných skupín ako poradných orgánov Predsedníctva SAK. Tu vidím taktiež veľký priestor na vylepšenie a lepšie zapájanie kolegov do komorovského diania cez silného a aktívneho predsedu pracovnej skupiny.

Veľa si sľubujem od plánu vybudovania funkčného vnútorného komunikačného ekosystému, kde Slovenská advokátska komora bude na jednom mieste dostatočne efektívnym spôsobom v úzkom kontakte s advokátmi a koncipientami budovať a prevádzkovať nástroje pre komunikáciu a služby, ktoré pre advokátov budú môcť znamenať zjednodušenie ich fungovania, ponúkať priestor na ich realizáciu a zázemie, dostupnosť k službám pre výkon advokácie za zvýhodnených podmienok, blízkosť k informáciám a orgánom verejnej moci a pod.

Želám si, aby sme pomohli stavu uspieť v nadchádzajúcom období lebo sú tu obrovské výzvy a čelíme bezprecedentným situáciám či už do vnútra, ako aj navonok.

Mojim snom je, aby bola advokácia braná medzi odbornou ako aj laickou verejnosťou ako vážená a neodmysliteľná súčasť súkromných a verejných vzťahov, aby sa advokát nemusel hanbiť za to že je advokát, aby sme boli rešpektovaní a aby nám boli navrátené honory, ktoré nám historicky patria.

Okrem pôsobenia v SAK ste aj aktívnym advokátom - nie je časovo náročné skĺbiť tieto dve práce? 

Pred rozhodnutím kandidovať do Predsedníctva na ostatnej konferencii som dlho premýšľal (a bola to jedna z prvých otázok ktoré som potreboval vnútorne vyriešiť), či dokážem pre prípad zvolenia skĺbiť výkon funkcie v Predsedníctve so samotnou advokátskou činnosťou. Zvolenie do tak dôležitého orgánu, akým je P SAK, nemôže byť cieľom, ale len začiatkom na plánovanú kontinuálnu činnosť pre advokátsky stav, ktorý si vyžaduje čas a správne nastavenie vnútornej (seba)organizácie. Výsledkom vie byť úspešný zvládnutý kolektívny projekt na (nielen) štyri (4) roky, po uplynutí ktorých sa dá za sebou obhliadnuť a urobiť odpočet. Myslím, že pri spravení si vnútorného odpočtu svojej činnosti vo vedení komory by som možno mohol konštatovať, že som (svoj) cieľ splnil zatiaľ na cca 50 percent, nakoľko som presvedčený, že v započatých činnostiach a výkonoch je potrebné pokračovať a donastavovať ich tak, aby boli plne funkčné. Zvyšných 50 percent by som sa pokúsil naplniť v ďalšom funkčnom období, ktoré mám záujem napĺňať prostredníctvom funkcie v rovnakom orgáne v prípade ak o to bude zo strany advokátov kolegov objednávka.

Ak by som sa ale vrátil k podstate otázky, ako aktívny advokát som samozrejme musel vyriešiť aj bezproblémový chod advokátskej kancelárie, ktorá ma živý. Je potrebné povedať, že to bola výzva, ktorá z môjho pohľadu bez tímu v kancelárii, ktorý vo veľkej miere prebral po mne žezlo výkonu činnosti, by nebola plnohodnotne funkčná. Na tomto mieste je potrebné poďakovať „mojim dievčatám“, ktoré doteraz po celý čas výkonu mojej funkcie v SAK až nad očakávania zabezpečovali chod našej advokátskej kancelárie, aby som ja o to viac mohol svoj čas a energiu venovať stavovským veciam.

Vo všeobecnosti však treba povedať (a po čase strávenom v Predsedníctve si tu už dovolím povedať), že všetko je to vecou vnútorného nastavenia a toho, koľko je človek ochotný a schopný činnosti pre niečo venovať. Každý, kto je vnútorne nastavený pre advokáciu a prežíva ju vo svojom svete ako istú prioritu alebo neoddeliteľnú súčasť svojho bytia, vie byť súčasťou tímu komory a spoločnými cieľmi a následne aj skutkami prinesie do systému pridanú hodnotu. Priestor na nových ľudí v komore, a to či už mladších alebo starších, je obrovský, a z môjho pohľadu veľmi vítaný a v neposlednom rade nevyhnutný. Postupná obmena ľudí sa v komore prirodzene deje a je to bežný jav aj v iných zoskupeniach. Na tomto mieste by som veľmi rád vyzval ľudí, ktorí dianie na komore a okolo komory sledujú aby sa pýtali, zaujímali a zapájala do jej činností, nakoľko pri dobrej (vnútornej) organizácii sa to skĺbiť dá aj popri prevádzke vlastnej advokátskej kancelárie, nakoľko priestor v komore je pre každého, kto má záujem priložiť ruku k dielu.

Čo je pre Vás najlepším relaxom po všetkých pracovných aktivitách?

Tí, čo ma poznajú vedia, že život sa snažím prežívať naplno, a to tak po pracovnej stránke ako aj po osobnej. Zvyšok času, ktorý mám sa prioritne snažím venovať rodine (manželke a svojim 2 deťom), zapájať ich do čo najväčšieho množstva aktivít (s čím vždy nie sme úplne súladní, lebo ja moc neobsedím na jednom mieste). To je mojim najväčším relaxom. No a keď nerátam rodinu a ostane čas, tak sú to najmä športové aktivity, ako v lete tenis, golf, futbal a v zime lyže a korčuľovanie. Rád si taktiež pozriem dobrý film a prečítam zaujímavú knihu.