Poistenec na PN nemôže svojvoľne meniť miesto pobytu

Niektorí poistenci si neuvedomujú, že počas „maródovania“ sa nemôžu liečiť kdekoľvek, ale sú povinní zdržiavať sa na mieste zaznamenanom v Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti. V prípade, že chcú zmeniť miesto pobytu, musí im to odsúhlasiť ošetrujúci lekár, ktorý poistenca uznal za dočasne práceneschopného a určuje liečebný režim na základe jeho zdravotného stavu.

Redakcia 19. 11. 2019 1 min.

Ak lekár zmenu miesta pobytu počas PN poistencovi povolí, ten je povinný novú adresu nahlásiť pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá dávku vypláca. Poistenec zmenu oznámi písomne, neformálnym listom, najneskôr do 8 dní. Okrem zmenenej adresy treba uviesť aj identifikačné údaje poistenca (najmä rodné číslo) a oznámenie podpísať.

Po zmene miesta pobytu je práceneschopný poistenec povinný zdržiavať sa na novo určenom mieste. V Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti vždy môže byť uvedená len jedna adresa.

Informácie v Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti sú pre Sociálnu poisťovňu dôležité aj preto, že kontroluje poistencov podľa uvedeného miesta pobytu. Kontroly sa zameriavajú na dodržiavanie liečebného režimu určeného lekárom.

Sociálna poisťovňa v prvom polroku 2019 vykonala spolu viac ako 46 tisíc kontrol dodržiavania liečebného režimu. Podozrenie z porušenia liečebného režimu vzniklo pri každej štvrtej vykonanej kontrole (11 566 prípadov).

Zdroj: Sociálna poisťovňa