Pojednávanie podľa sporového poriadku

Predmetný príspevok sa bude venovať zmenám, ktoré nastali po zmene právnej úpravy v súvislosti s pojednávaním pred civilnými súdmi.

JUDr. Alexandra Podivinská 29. 09. 2016 3 min.

Účelom novej právnej úpravy je zachovanie atribútov dôstojnosti a verejnosti. V tejto súvislosti zákon poskytuje súdom prostriedky na zabezpečenie dôstojnosti pojednávania, pričom môže vykonať také opatrenia, ktoré sú potrebné na usmernenie prítomných osôb.

Zaznamenávanie priebehu pojednávania

Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v platnom znení (ďalej len ako „CSP“) priniesol nové prostriedky v oblasti zaznamenávania priebehu pojednávania. Obligatórne zaviedol zaznamenávanie priebehu celého pojednávania technickými prostriedkami, zápisnica sa bude vyhotovovať len subsidiárne, v zmysle príslušných ustanovení CSP.

Zákonodarca v snahe modernizovať súdne pojednávania vniesol do zákona možnosť uskutočniť pojednávanie formou videokonferencie alebo iných moderných technológií, pod ktorými dôvodná správa k zákonu rozumie napríklad Skype.

Nariadenie pojednávania

V ust. § 176 ods. 1 CSP je zdôraznená zásada verejnosti pojednávania. Naďalej platí, že súd môže verejnosť vylúčiť na celé pojednávanie alebo na jeho časť len po splnení zákonom predpokladaných skutočností. Zároveň však ustanovuje, za akých okolností nie je potrebné pojednávanie nariaďovať:

  1. ak ide o otázku jednoduchého právneho posúdenia veci, skutkové tvrdenia strán nie sú sporné a hodnota sporu bez príslušenstva neprevyšuje sumu 2.000 EUR - predkladateľ zavádza kritérium valoris causae (hodnoty sporu); predstavuje náhradu za inštitút drobných sporov,

  2. ak strany sporu súhlasia s rozhodnutím  vo veci bez nariadenia pojednávania,

  3. ak tak ustanovuje CSP, napríklad pri rozsudku pre zmeškanie, skrátených formách konania.

Zákon v súvislosti s vedením pojednávania ustanovuje povinnosť súdu viesť pojednávanie takým spôsobom, aby bolo možné rozhodnúť na jednom pojednávaní. Na druhej strane mu ukladá povinnosť prihliadať na povahu toho ktorého konania a účel samotného zákona.

Záverečné reči a skončenie dokazovania

V tejto fáze konania je rozhodujúcim uznesenie súdu o skončení dokazovania, nakoľko predstavuje objektívny okamih koncentrácie konania ako i moment viazanosti súdu vyhláseným súdnym rozhodnutím, keďže podľa Dôvodovej správy k CSP spravidla po vyhlásení uznesenia o skončení dokazovania bude nasledovať vyhlásenie rozhodnutia vo veci samej.

Odročenie pojednávania

Tento inštitút je ďalším problémom civilného sporového konania. Sprísňuje sa právna úprava odročenie pojednávania, čo je v zákone vyjadrené tak, že pojednávanie je možné odročiť len z dôležitých dôvodov. Pochopiteľne, súdy budú tieto posudzovať jednotlivo, v každej konkrétnej veci. Pokiaľ ale bude strana sporu trvať na prítomnosti zvoleného právneho zástupcu, nebude možné od nej spravodlivo požadovať zastúpenie náhradným advokátom. Keďže by však takáto dikcia zákona ponechávala stranám sporu aj po zmene právnej úpravy možnosť spôsobovať prieťahy v konaní, zákonodarca túto výnimku sprísnil tým, že súdy budú skúmať splnenie tejto podmienky prísne reštriktívne. Nesmie ísť o bežné spory, ale len o situácie, kedy bude obdobná požiadavka dôvodná, so zreteľom na povahu a dĺžlku sporu, osobné väzby strany na advokáta a pod.