Polícia odhalila ďalších cudzincov, ktorí pracovali „na čierno“

Po februárových kontrolách na východnom Slovensku, v Nitre a v Senici policajti v utorok (24.4.2018) navštívili aj bratislavskú firmu. Aj tu odhalili nelegálne zamestnávanie cudzincov.

Redakcia 10. 05. 2018 2 min.

Príslušníci oddelenia cudzineckej polície v súčinnosti s pracovníkmi inšpektorátu práce vykonali kontrolu v objekte jednej z bratislavských firiem zameranej na výrobu a montáž motorových vozidiel. Počas kontroly zistili, že traja štátni príslušníci Ukrajiny vykonávajú inú činnosť, než na akú im boli udelené víza a ďalších desať opakovane porušilo všeobecne záväzné právne predpisy. Policajti ich predviedli na oddelenie z dôvodu konania vo veci administratívneho vyhostenia. Na oddelení policajti vydali 11 cudzincom rozhodnutie o administratívnom vyhostení na územie Ukrajiny so zákazom vstupu na 1 rok, jednému cudzincovi na 3 roky a jednému zákaz vstupu neuložili. Dostali sedem dní na vycestovanie z nášho územia. V danom prípade išlo o cudzincov zamestnaných externou firmou.

Do kompetencií príslušných oddelení cudzineckej polície Policajného zboru patrí okrem iného udeľovanie prechodných pobytov na území Slovenskej republiky, kde jedným z účelov je aj účel zamestnania. V prípade občanov Európskej únie, ak sa títo chcú na našom území zdržiavať viac ako 3 mesiace, sú povinní sa zaregistrovať na príslušnom policajnom útvare, musia na výkon zamestnania spĺňať podmienky podľa zákona o službách v zamestnanosti. Každý štátny príslušník tretej krajiny musí u nás spĺňať podmienky podľa zákona o pobyte cudzincov, ako aj podľa zákona o službách zamestnanosti.

Akcia bola zameraná najmä na kontrolu oprávnenosti pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na území Slovenskej republiky, kontrolu dodržiavania pobytového režimu, nelegálne zamestnávanie cudzincov, plnenie povinností zákona o pobyte cudzincov, ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Príslušníci oddelení cudzineckej polície vykonávajú pravidelné a časté kontroly ubytovacích zariadení, súkromných priestorov poskytnutých k ubytovaniu cudzincov, taktiež aj prevádzky zamestnávateľov v celej svojej územnej pôsobnosti a budú v kontrolách pokračovať aj naďalej.

Zdroj: Prezídium PZ SR