Populárna LEGO stavebnica háji svoj dizajn

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) rozhodol o výmaze dizajnu stavebnej kocky Lego. Spoločnosť Lego sa následne obrátila na Súdny dvor EÚ, ktorý prípad posúdil odlišne. Čo bolo dôvodom na konštatovanie, že odvolací senát EUIPO porušil ustanovenia nariadenia o dizajnoch, sa dočítate v dnešnom článku.

Martina Beňovská 08. 04. 2021 3 min.

Spoločnosť Lego je majiteľom dizajnu stavebnej kocky, zapísaného 2. februára 2010 pre „stavebné prvky z hračkárskej stavebnice“. EUIPO v súlade s ustanoveniami nariadenia o dizajnoch spoločenstva rozhodol o výmaze dizajnu tejto kocky, nakoľko odvolací senát EUIPO dospel v rámci konania o návrhu na výmaz (podaný spoločnosťou Delta Sport Handelskontor) k záveru, že všetky znaky vonkajšej úpravy výrobku, ktorého sa týka sporný dizajn, sú dané výlučne technickou funkciou tohto výrobku, ktorou je umožnenie jeho zloženia s ďalšími kockami stavebnice a ich rozloženie. Odvolací senát identifikoval znaky vonkajšej úpravy výrobku takto: po prvé rad výčnelkov na vrchnej strane kocky, po druhé rad menších kruhov na spodnej strane kocky, po tretie dva rady väčších kruhov na spodnej strane kocky, po štvrté obdĺžnikovitý tvar stavebnej kocky, po piate hrúbku stien kocky a po šieste valcovitý tvar výčnelkov. Lego podala žalobu na Všeobecný súd Európskej únie, aby toto rozhodnutie zrušil.

Všeobecný súd najprv pripomenul, že podľa nariadenia dizajn spoločenstva nespočíva v znakoch vonkajšej úpravy výrobku, ktoré sa nevyhnutne musia reprodukovať v ich presnej forme a rozmeroch, aby sa umožnilo, že výrobok, na ktorom je dizajn použitý alebo na ktorom je dizajn stelesnený, sa môže mechanicky spojiť s akýmkoľvek iným výrobkom, alebo sa môže umiestniť do akéhokoľvek iného výrobku, okolo akéhokoľvek iného výrobku alebo oproti akémukoľvek inému výrobku tak, aby každý výrobok mohol plniť svoju funkciu. Výnimočne však mechanické príslušenstvo stavebnicových výrobkov môže tvoriť dôležitý prvok inovačných vlastností stavebnicových výrobkov a predstavovať významné trhové hodnoty, a malo by požívať ochranu. Dizajn spoločenstva teda spočíva v dizajne, ktorého účelom je umožniť viacnásobné zloženie alebo spojenie viacerých zameniteľných výrobkov v rámci stavebnicového systému.

Podľa súdu odvolací senát nepreskúmal relevantnosť uplatnenia výnimky, na ktorú sa spoločnosť Lego odvolávala prvýkrát v konaní pred ním. Všeobecný súd preto musí najprv preskúmať otázku, či mal odvolací senát EUIPO posúdiť podmienky uplatnenia tejto výnimky, a teda posúdiť, či bolo možné sa na ňu po prvýkrát odvolávať v konaní pred ním.

Keďže ani nariadenie o dizajnoch spoločenstva, ani rokovací poriadok odvolacích senátov EUIPO nespresňujú podmienky uplatnenia predmetnej výnimky, nie je možné dospieť k záveru, že keď sa Lego na uvedené ustanovenie po prvýkrát odvolávala v konaní pred odvolacím senátom, konala oneskorene.

Všeobecný súd dodal, že vzhľadom na znaky vonkajšej úpravy výrobku, ktorého sa týka sporný dizajn, mal odvolací senát EUIPO posúdiť, či tento výrobok spĺňa podmienky dotknutej výnimky a keďže tak neurobil, dopustil sa nesprávneho právneho posúdenia.

Ďalej uviedol, že dizajn je nutné vymazať, ak sú všetky znaky jeho vonkajšej úpravy dané výlučne technickou funkciou výrobku, ktorého sa týka, ale ak aspoň jeden znak vonkajšej úpravy dotknutého výrobku nie je daný technickou funkciou tohto výrobku, dotknutý dizajn nemožno vymazať. Predmetná stavebná kocka má pritom na vrchnej strane po oboch stranách radu štyroch výčnelkov hladký povrch a tento znak sa nenachádza medzi znakmi, ktoré identifikoval odvolací senát, a to napriek tomu, že ide o znak vonkajšej úpravy výrobku. V zmysle rozhodnutia súdu navrhovateľovi výmazu prislúcha, aby preukázal, a EUIPO, aby konštatoval, že všetky znaky vonkajšej úpravy výrobku, ktorého sa týka sporný dizajn, sú dané výlučne technickou funkciou tohto výrobku.

Na základe uvedeného preto dospel k záveru, že odvolací senát porušil ustanovenia nariadenia o dizajnoch spoločenstva v rozsahu, v akom neidentifikoval všetky znaky vonkajšej úpravy výrobku, ktorého sa týka sporný dizajn, a ani nepreukázal, že všetky tieto znaky boli dané výlučne technickou funkciou tohto výrobku.

Zdroj: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-03/cp210048sk.pdf