Porovnanie dĺžky praxe advokátskych koncipientov v SR a členských štátoch EÚ

Akú dĺžku advokátskej praxe koncipientov majú iné členské štáty EÚ a aké sú hlavné argumenty pre jej zmenu?

Kristína  Jurišová 13. 07. 2017 4 min.

Prax advokátskych koncipientov Európskej únie

Celkovo 24 členských štátov Európskej únie má prax advokátskych koncipientov ustanovenú v kratšej dobe ako Slovenská republika, pričom výnimku tvoria iba Rakúsko, Litva a Lotyšsko. Tieto skutočnosti dokazujú, že absolventi slovenských právnických fakúlt sú oproti väčšine svojich kolegov v iných členských štátoch znevýhodnení.

Jednotlivá dĺžka praxe advokátskych koncipientov v členských štátoch je nasledovná:

  • v členských štátoch ako Belgicko, Česká republika, Chorvátsko, Dánsko, Holandsko, Maďarsko, Španielsko a Švédsko je v dĺžke troch (3) rokov,
  • v členských štátoch ako Slovinsko a Fínsko v dĺžke štyroch (4) rokov,
  • dĺžka praxe v ostatných členských štátoch nepresahuje dva (2) roky.

Počet advokátov v pomere k počtu obyvateľov v  EÚ

Z nie jednej dôvodovej správy zákona, kotorý v poslednom období navrhoval zmenu úpravy dĺžky advokátskej praxe je zrejmé, že navrhovatelia sa okrem iného domnievajú, že na obmedzovanie vstupu budúcich advokátov na trh predlžovaním povinnej koncipientskej praxe nie sú žiadne legitímne dôvody, keďže SR má v porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ relatívne malý počet advokátov v pomere k počtu obyvateľov, pričom spomedzi 28 členských štátov je SR na 18. mieste.[1] Podľa dôvodovej správy k navrhovanému zákonu z roku 2014 dáta zobrazené v tabuľke vyvracajú mýtus o údajnom vysokom počte advokátov na Slovensku. Navrhovatelia vtedy zdôrazňovali, že ak by sme chceli byť na špičke v rámci Európskej únie, museli by sme mať o 15 914 advokátov viac, ako v súčasnosti.

 

Koľko majú advokátov v pomere k počtu obyvateľstva iné členské štáty EÚ?

(čím vyšší koeficient, tým viac advokátov/osôb poskytujúcich právne služby v pomere k počtu obyvateľstva)

 

Členský štát

 

 

Počet členov komory[2]

 

 

Počet obyvateľov

 

 

Koeficient

 

Taliansko

233.852

59,685,227

0,00392

Španielsko

180.869

46,704,314

0,00387

Luxembursko

1.957

537,853

0,00364

Anglicko a Wales

175.105

56,075,000

0,00312

Portugalsko

27.870

10,487,289

0,00266

Írsko

11.825

4,593,100

0,00257

Cyprus

2.424

1,117,000

0,00217

Grécko

21.776

10,815,197

0,00201

Nemecko

158.426

80,523,700

0,00197

Malta

767

452,515

0,00169

Bulharsko

11.829

7,364,570

0,00160

Belgicko

16.904

11,035,948

0,00153

Maďarsko

12.381

9,942,000

0,00125

Rumunsko

24.115

20,121,641

0,00120

Poľsko

40.555

38,544,513

0,00105

Dánsko

5.828

5,602,536

0,00104

Holandsko

16.942

16,819,595

0,00101

Slovensko

5.296

5,410,836

0,00097

Chorvátsko

4.063

4,284,889

0,00095

Česko

9.730

10,513,209

0,00093

Francúzsko

53.744

65,950,000

0,00081

Rakúsko

5.715

8,414,638

0,00068

Lotyšsko

1.350

2,013,400

0,00067

Estónsko

792

1,286,479

0,00062

Litva

1.796

2,955,986

0,00061

Švédsko

5.146

9,555,893

0,00054

Slovinsko

824

2,055,496

0,00040

Fínsko

1.927

5,421,827

0,00036

Vysoká nezamestnanosť

V momentálnej situácii pomerne vysokej nezamestnanosti mladých ľudí v SR nie je vyššie regulovanie vstupu do profesijných povolaní správnym krokom, keďže sa ním obmedzujú ich príležitosti a slobodný prístup k výkonu advokátskeho povolania. Nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov je na Slovensku podľa EUROSTAT-u 33 %, čo je jedna z  najvyšších hodnôt v  Európskej únii.

Hlavné argumenty pre novelu zákona o advokácii

Hlavné argumenty pre zavedenie spätnej dĺžky praxe advokátskych koncipientov (tri roky) možno zrhnúť do nasledovných bodov:

  • 24 z 28 členských štátov Európskej únie majú prax advokátskych koncipientov kratšiu,
  • Slovenská republika má v porovnaní s inými členskými štátmi Európskej únie relatívne malý počet advokátov v pomere k počtu obyvateľstva,
  • päťročná koncipientská prax vyháňa vzdelaných mladých ľudí do zahraničia,
  • neexistujú žiadne štúdie, ktoré by preukazovali, že päťročná koncipientská prax zvyšuje kvalitu advokátov.[3]

Poznámky pod čiarou:

[1] Dostupné na internete: http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/2012_table_of_lawyer1_1356088494.pdf

[2] Dostupné na internete: http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/2012_table_of_lawyer1_1356088494.pdf

[3] Článok je spracovaný na základe Dôvodovej správy k návrhu zákona, dostupnej na internete: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4869 [online].