Porucha počítača ako dôvod zmeškania lehoty

Po prerušenom súdnom konaní sa žalobca pokúšal opätovne podať návrh na pokračovanie v konaní. Podľa § 122 Civilného sporového poriadku súd odpustí zmeškanie lehoty, ak ju strana, zástupca alebo procesný opatrovník zmeškal z ospravedlniteľného dôvodu a bol preto vylúčený z úkonu, ktorý mu patrí. V dnešnom prípade sa pozrieme na to, či možno poruchu počítača považovať za ospravedlniteľný dôvod, alebo nie.

Martina Beňovská 27. 04. 2021 3 min.

Žalobou doručenou súdu dňa 28.04.2017 sa žalobca domáhal, aby súd určil, že prejav vôle žalovaného zo dňa 16.12.2016 o odstúpení od Kúpnej zmluvy zo dňa 01.08.2016, predmetom ktorej bol prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, je neplatný. Súd konanie prerušil s odôvodnením, že obe strany sporu zhodne požiadali o odročenie pojednávania.

V závere svojho rozhodnutia súd prvej inštancie konštatoval, že od právoplatnosti uznesenia o prerušení konania uplynulo viac ako šesť mesiacov. Nakoľko do dňa rozhodnutia o zastavení konania, návrh na pokračovanie v konaní, ktorý je oprávnená podať ktorákoľvek strana, nebol súdu doručený, súd prvej inštancie rozhodol o zastavení konania.

Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca odvolanie, v ktorom uviedol, že predmetné rozhodnutie považuje za nesprávne a nedôvodné, nakoľko podaním zo dňa 04.04.2019 podal návrh na pokračovanie vo vyššie uvedenom súdnom konaní, pričom súčasťou tohto návrhu bol v zmysle § 122 Civilného sporového poriadku aj návrh na odpustenie zmeškania lehoty na podanie takéhoto návrhu. Žalobca preto napadnuté rozhodnutie považoval jednak za nesprávne a jednak za predčasné, keď konajúci súd mal najskôr rozhodnúť o podanom návrhu žalobcu na pokračovanie v konaní a návrhu na odpustenie zmeškania lehoty zo dňa 04.04.2019.

V spise súdu prvej inštancie sa nachádzalo uznesenie zo dňa 22. októbra 2019, ktorým súd prvej inštancie rozhodol tak, že žalobcovi odpúšťa zmeškanie lehoty na podanie návrhu na pokračovanie v konaní. Súd konštatoval, že žalobca uniesol dôkazné bremeno ohľadom dôvodu zmeškania lehoty, a teda preukázal existenciu ospravedlniteľného dôvodu zmeškania lehoty na podanie návrhu na pokračovanie v prerušenom konaní. Preto rozhodol tak, že žalobcovi zmeškanie lehoty na podanie návrhu na pokračovanie v konaní odpustil. Uviedol tiež, že mal preukázané, že žalobca sa v posledný deň lehoty (29.03.2019) na podanie návrhu na pokračovanie v konaní pokúšal súdu elektronicky doručiť predmetný návrh. Z dôvodu technického zlyhania a poruchy počítača sa mu uvedený návrh nepodarilo vyhotoviť a súdu zaslať. Uvedené preukázal žalobca priloženým potvrdením o vykonaní servisného zásahu spoločnosťou InTech spol. s r.o., v ktorom sa uvádza, že až servisným zásahom na počítači (prevzatom 30.03.2019) bolo zistené, že na počítači došlo k závade spočívajúcej v poruche adaptéra pre napájanie PC, a tento stav, ktorý bol náhlou a nepredvídateľou vadou, bol uvedenou spoločnosťou odstránený dňa 01.04.2019, kedy došlo k výmene pokazeného adaptéra. Až týmto dňom na strane žalobcu odpadla prekážka, pre ktorú zmeškaný úkon (návrh na pokračovanie v konaní) nemohol urobiť a doručením svojho návrhu súdu dňa 04.04.2020, zákonnú 15 dňovú lehotu na podanie žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty, spolu so zmeškaným úkonom – návrhom na pokračovanie v konaní, dodržal.

Nakoľko súd prvej inštancie uznesením zo dňa 22. októbra 2019 zmeškanie lehoty odpustil, na procesný úkon žalobcu – návrh na pokračovanie v konaní, je potrebné prihliadať ako na urobený včas.

Vzhľadom na vyššie uvedené odvolací súd uznesenie súdu prvej inštancie, ktorým konanie zastavil, zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

Zdroj: uznesenie Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 4Cob/227/2019 zo dňa 16.01.2020