Agrodotácie: Úrad pre verejné obstarávanie našiel v piatich verejných obstarávaniach 34 porušení zákona

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) na základe podnetu poslankyne Veroniky Remišovej (z marca 2018) kontroloval tzv. „dotované osoby“, teda súkromné firmy prijímajúce agrodotácie (od Pôdohospodárskej platobnej agentúry) pri ôsmich verejných obstarávaniach. Tieto zákazky boli v objeme vyše 7 a pol milióna eur (7 598 281,39 eur s DPH). Ich predmetom bola napríklad výstavba baliarne mäsa a bitúnku, rekonštrukcia dielne, hál a skladov využívaných pri poľnohospodárskej činnosti.

Redakcia 20. 06. 2019 2 min.

V prípade troch zákaziek došlo k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a teda nedošlo k čerpaniu dotácie. Z tohto dôvodu úrad v zmysle zákona kontrolu ukončil záznamom. V prípade ďalších troch zákaziek preukázal porušenie zákona o verejnom obstarávaní s možným vplyvom na výsledok súťaže.  Úrad v nich zistil až 34 porušení zákona o verejnom obstarávaní, z toho 4 mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.“ povedal predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák.

Príjemcovia agrodotácie pri vyhodnocovaní ponúk porušili zákon o verejnom obstarávaní, keď nezohľadnili skutočnosť, že víťazný uchádzač v ponuke nepredložil všetky dokumenty požadované v súťažných podkladoch. V týchto prípadoch išlo o  Indikatívny časový harmonogram uskutočnenia stavebných prác, čo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. V jednom prípade kontrolovaný subjekt za účelom preukázania technickej alebo odbornej spôsobilosti požadoval predložiť doklady ako pri zákazke na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, napriek tomu, že išlo o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Požadoval teda dokumentáciu nad rámec zákona, čím taktiež došlo k porušeniu zákona s možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania. 

Vo zvyšných dvoch zákazkách porušenia zákona o verejnom obstarávaní nemali vplyv na výsledok súťaže.       

Keďže na „dotované osoby“ sa nevzťahovalo ustanovenie § 149 zákona o verejnom obstarávaní, úrad nebol oprávnený voči týmto subjektom začať správne konanie o uložení pokuty.

Na základe výsledku kontroly úrad postúpil podnet Protimonopolnému úradu SR, z dôvodu existencie podozrenia z konania narúšajúceho čestnú hospodársku súťaž.“ uzavrel predseda úradu Hlivák.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie