Poslanci Europarlamentu sa pýtali už aj ministerky spravodlivosti

V piatok 9.3.2018 prijala podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR misiu Konferencie predsedov politických skupín Európskeho parlamentu. Otázky poslancov sa dotýkali jednak tém ako dôveryhodnosť  súdnictva, nezávislosť súdnictva, postavenie a právomoci rezortu spravodlivosti so zreteľom na činnosť prokuratúry a polície. Ale venovali sa aj špecifickým otázkam transpozície smernice proti praniu špinavých peňazí a záruk pokiaľ ide o nominácie Slovenskej republiky do orgánov Európskej prokuratúry.

Redakcia 11. 03. 2018 2 min.
Ministerka spravodlivosti informovala misiu Európskeho parlamentu o postavení a právomociach rezortu spravodlivosti pokiaľ ide o vzťahy s prokuratúrou a políciou, rovnako informovala o aktuálnom projekte, na ktorom spolupracujeme s Radou Európy, konkrétne s Európskou komisiou pre efektívnu justíciu s cieľom posilniť súdne kapacity a efektívnosť súdnictva ako takého.

Pokiaľ ide o zriadenie Európskej prokuratúry, tento projekt je prioritou rezortu spravodlivosti a v najbližšom období by mohol do legislatívneho procesu predložený návrh zákona, ktorý bude zákonným rámcom pre vytvorenie záruk nominácií zo Slovenskej republiky.  Poslanci boli informovaní aj o aktivitách rezortu v oblasti zvýšenia transparentnosti. V tejto súvislosti sa diskusia týkala najmä tzv. protischránkového zákona a odkrývania konečných užívateľov výhod.

Úvod aj záver stretnutia patrili diskusii o dôveryhodnosti inštitúcií. Zúčastnení sa zhodli na tom, že pokiaľ ide o naše legislatívne nastavenie, to korešponduje so štandardným legislatívnym nastavením v rámci európskeho priestoru. Na druhej strane tu však existuje disproporcia medzi legislatívnym nastavením a vnímaním zo strany verejnosti. Preto viac ako na legislatívu je potrebné zamerať sa skôr na budovanie kapacít, kvalitu inštitúcií a tým na zvyšovanie ich dôveryhodnosti vo vzťahu k verejnosti.
 
Zdroj: MS SR