Poslanci navrhujú vykonanie zmien v Civilnom sporovom poriadku

Napriek krátkemu časovému obdobiu od nadobudnutia účinnosti zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v platnom znení, navrhujú poslanci NR SR zmeny, o ktorých si môžete v tomto príspevku prečítať.

JUDr. Alexandra Podivinská 23. 01. 2017 3 min.

Platná právna úprava

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení (ďalej len „CSP“) nadobudol účinnosť dňa 01.07.2016. Poslanci NR SR predložili dňa 2. januára 2017 Národnej rade návrh zákona, ktorým sa CSP dopĺňa.

Vládny návrh zákona

Z dôvodnej správy k predloženému poslaneckému návrhu zákona vyplýva, že v zmysle starej právnej úpravy, konkrétne podľa ustanovenia § 18 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení mali účastníci občianskeho súdneho konania právo konať pred súdom vo svojom materinskom jazyku alebo jazyku, ktorému rozumejú, pričom súd bol povinný im zabezpečiť im rovnaké možnosti uplatnenia ich práv (Dôvodná správa, Všeobecná časť, čpt. 353). Trovy, ktoré počas občianskeho súdneho konania týmto spôsobom vznikli, uhrádzal štát.

Podľa súčasnej právnej úpravy obsiahnutej v CSP majú zabezpečovať preklad podaní a dôkazov v inom štátnom jazyku strany samé, alebo tento preklad síce môže zabezpečiť štát, avšak trovy vzniknuté v tejto súvislosti už neuhradí a na ich náhradu sa budú aplikovať všeobecné ustanovenia o trovách konania.

Dôvodnosť návrhu zákona opierajú poslanci NR SR o nasledovnú skutočnosť:

„V nadväznosti na zásady ochrany práva používať regionálne a menšinové jazyky v konaniach pred národnými súdmi, vyjadrenými v medzinárodných dohovoroch, ktorými je Slovenská republika viazaná, najmä v Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov (oznámenie č. 588/2001 Z. z.), sa k právu strany civilného sporového konania konať pred súdom v jazyku, ktorému rozumie, dopĺňa aj jej právo predkladať podania a dôkazy v materinskom jazyku, pričom štát – pokiaľ ide o bulharský, český, chorvátsky, maďarský, nemecký, poľský, rómsky, rusínsky a ukrajinský jazyk, ktoré Slovenská republika pri ratifikácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov označila ako regionálne alebo menšinové jazyky – sám zabezpečuje preklad týchto podaní a dôkazov. Uvedená ochrana zahŕňa aj  povinnosť štátu znášať s tým spojené výdavky.“ (Dôvodná správa, Všeobecná časť, čpt. 353).

Navrhované zmeny

V súvislosti s vyššie uvedeným navrhujú poslanci NR SR zaviesť do CSP ustanovenie, podľa ktorého by v civilnom sporovom konaní zabezpečoval preklad podaní a dôkazov súd a to v prípade tých podaní a dôkazov, ktoré sú v bulharskom, českom, chorvátskom, maďarskom, nemeckom, poľskom, rómskom, rusínskom alebo ukrajinskom jazyku. Ďalej poslanci navrhujú, aby sa zmenilo aj ustanovenie o trovách prekladu a tlmočenia, ktoré by malo po novom znieť tak, že trovy prekladu a tlmočenia pri vyššie uvedených jazykoch bude hradiť štát. poslanci navrhujú účinnosť zákona od 1. mája 2017.