Poslanci reagujú na mimoriadnu správu ombudsmanky

Poslanci Národnej rady SR predložili návrh novely zákona o policajnom zbore SR, ktorý reaguje na mimoriadnu správu ombudsmanky z jesene roku 2016.

Poslanci reagujú na mimoriadnu správu ombudsmanky

Mimoriadna správa ombudsmanky

Nedávno som sa venovala správe verejnej ochrankyne práv SR, v ktorej upozorňovala na závažné porušenia základných práv a slobôd osôb, ku ktorým dochádzalo postupom pojicajných orgánov. Aj keď správa bola predmetom rokovania Národnej rady SR (ďalej len „NR SR“) a to na 11-tej schôdzi, návrh, aby plénum čo i len vzalo správu na vedomie, však nebol schválený (Dôvodová správa).

Návrh zákona

Poslanci navrhujú do zákona o policajnom zbore zaviesť ustanovenia, ktoré navrhuje verejná ochrankyňa práv SR vo svojej správe a ktorých cieľom bude zapezpečiť dodržiavanie práv osôb, ktorých sloboda bola dočasne obmedzená  to takým spôsobom, aby policajný zbor postupoval výlučne na základe podmienok ustanovených v zákone a nie mimo jeho rámec.

Ide o vykonanie nasledovných zmien:

  • Navrhuje sa stanoviť minimálne požiadavky na cely policajného zaistenia – zabezpečenie prístupu k pitnej vode a k toaletám pre osoby s obmedzenou slobodou.
  • Ustanovuje sa možnosť umiestniť zadržané, zaistené a predvedené osoby do iných priestorov ako cely policajného zaistenia.
  • Dopĺňa sa ustanovenie o použití donucovacích prostriedkov policajtom v tom zmysle, že ich použitie bude prípustné iba v čase, keď existujú dôvody pre ich použitie. Nemožno ich teda použiť nielen v situácii, keď zákonom stanovené dôvody vôbec neexistujú, ale ani v situácii, ak dôvody pre ich použitie po istú dobu síce existovali, ale už pominuli (Dôvodová správa).
  • Navrhuje sa zaviesť ustanovenie, ktorým sa upraví postup pri spútavaní a znehybňovaní osôb z iných dôvodov ako uvedených v zákone; napríklad keď jei  ich aplikácia potrebná pre ochranu zdravia dotknutej osoby.
  • Dubovcová ako verejná ochrankyňa práv SR tiež aj vo svojej správe navrhla doplnenie ustanovenia, podľa ktorého bude policajt pri zhoršení psychického alebo fyzického zdravia osoby zaistenej, zadržanej alebo predvedenej, počas týchto úkonov povinný na základe lekárskeho vyjadrenia preukázať príčiny tohto zhoršenia.
  • Navrhuje sa zaviesť povinnosť zabezpečiť monitorovanie priestorov Policajného zboru SR, v ktorých sú držané osoby s dočasne obmedzenou slobodou formou kamerového záznamu.

Poslanci NR SR navrhujú účinnosť zákona od 1. júla 2017, s výnimkou ustanovenia týkajúceho sa monitorovania priestorov Policajného zboru SR, pretože nie všetky útvary disponujú potrebným vybavením, účinnosť tohto ustanovenia navrhujú odložiť na 1.9.2018.