Postačuje na odmietnutie európskeho zatykača vypočutie vyžiadanej osoby ako svedka?

Rok 2018 bol bohatý na zaujímavé rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, jedným z nich bolo rozhodovanie o otázke či môže členský štát odmietnuť vykonať európsky zatýkací rozkaz a nevydať osobu, proti ktorej smeroval, ak bola v tejto veci vypočutá hoci aj v pozícii svedka.

Martina Rievajová 12. 03. 2019 3 min.

Čo je európsky zatykač?

Európsky zatýkací rozkaz, alebo aj európsky zatykač, je vlastne žiadosť vydaná justičným orgánom jedného členského štátu EÚ o zatknutie osoby v inej členskej krajine a o jej vydanie na účely stíhania alebo na vykonanie trestu odňatia slobody či na zadržanie vydaného v prvej krajine. Je jedným z prejavov zásady vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí.

Na základe európskeho zatykača je možné žiadať o vydanie na výsluch osobu podozrivú z trestného činu podplácania na medzinárodnej úrovni. Čo sa však stane ak orgány členského štátu, od ktorých sa vydanie osoby žiada, odmietnu tento príkaz vykonať?

O konaní v obdobnej veci rozhodoval Európsky súdny dvor minulý rok. Išlo o predsedu správnej rady maďarskej spoločnosti, AY, ktorý bol podozrivý z vyplatenia značnej sumy chorvátskemu vysokému funkcionárovi, čím sledoval uzatvorenie dohody medzi touto maďarskou spoločnosťou a chorvátskou vládou. Chorvátske orgány začali konanie pre trestný čin podplácania, a preto opakovane v roku 2011 žiadali maďarské orgány o medzinárodnú pomoc pri vedení výsluchu, na ktorý žiadali AY vydať. Napriek tomu, že maďarské orgány odmietli AY vydať na výsluch, začali trestné stíhanie vo veci ohrozenia čestnosti výkonu verejnej moci vo forme podplácania voči neznámemu páchateľovi. Toto konanie, v ktorom AY vystupoval, avšak, len v pozícií svedka, bolo neskôr zastavené. Chorvátske súdy na základe odmietnutia medzinárodnej pomoci vydali opakovane voči AY európsky zatykač.  Tento bol však zo strany maďarských orgánov odmietnutý, a tak Župný súd v Záhrebe adresoval Európskemu súdnemu dvoru otázky týkajúce sa možnosti orgánov členského štátu nevykonať európsky zatykač z dôvodu, že v členskom štáte už bolo konanie pre rovnaké činy skončené, aj keď nebolo smerované voči osobe, voči ktorej európsky zatykač smeruje.

Čo na to Európsky súdny dvor?

V rámci analýzy Európsky súdny dvor poukázal na tri výnimky, kedy je možné európsky zatykač nevykonať, tzv. dôvody nepovinného nevykonania. Jediným relevantným dôvodom z nich bola možnosť, že orgány členského štátu európsky zatykač nevykonajú na základe toho, že súdne orgány členského štátu konanie vo veci, v ktorej bol európsky zatykač vydaný zastavili. Keďže ide o výnimku, možno pripustiť len jej úzky výklad, a keďže maďarské orgány začali trestné stíhanie voči neznámemu páchateľovi a nie voči AY, tak nemožno hovoriť o tom istom trestnom čine, na základe ktorého bol vydaný európsky zatykač. V tomto prípade nepostačuje, aby bola osoba, na ktorú je európsky zatykač vydaný vo veci vypočutá len ako svedok, a preto je odmietanie maďarských orgánov zatykač vykonať neprípustné.