Postačuje na zdedenie bytu trvalý pobyt osoby- nedediča?

Bývam v byte, ktorý je v mojom osobnom vlastníctve, avšak príde ku mne bývať priateľ, ktorému poskytnem trvalý pobyt. Bude mať môj priateľ po mojej smrti nárok na môj byt, ak tam bude mať trvalé bydlisko?

Redakcia 05. 09. 2017 3 min.

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan môže mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste. Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu, ak zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt. Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k takejto budove ani k jej vlastníkovi a má len evidenčný charakter.

V prípade Vašej smrti, pokiaľ nespíšete závet, nastáva tzv. dedenie zo zákona, podľa nasledujúcich kritérií v štyroch skupinách:

  1. V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel/ka, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti, alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia. Keďže zánikom manželstva zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, v tomto prípade samozrejme treba prihliadať aj na to, pretože najprv sa vykoná vyporiadanie tohto spoluvlastníctva, kedy manžel dostane polovicu majetku (pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké) a až zvyšná polovica, ktorá patrila manželovi – poručiteľovi, sa dedí a teda delí medzi manželku a deti.
  2. Ak nededia poručiteľovi potomkovia, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť, alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.
  3. Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.
  4. Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

Uvedené 4 skupiny sú navzájom vo vzťahu subsidiarity, tzn. že druhá skupina dedičov zo zákona prichádza do úvahy až vtedy, ak nie sú dedičia z predchádzajúcej (prvej) skupiny, atď. Nakoľko z Vášho emailu nie je dostatočné jasné, kto iným by mohol byť z Vašej rodiny dedičom, Váš priateľ v prípade dedenie prichádza do úvahy až v druhom a treťom rade za podmienky spolužitia dlhšieho ako rok. Upozorňujeme Vás však, že s trvalým pobytom dedenie nemá nič spoločné, na spolužitie nie je potrebné, aby ste mali spoločný trvalý pobyt.

Zdroj: CPP