Postup súdu pri odročení pojednávania z dôvodu pandémie Covid-19

Vzhľadom na neustále meniace sa opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid-19 sa v uplynulom období menili aj odporúčania pre súdy ohľadom nariadenia pojednávaní. Obsahom dnešného článku je rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo dňa 9. septembra 2020, v ktorom sa pozrieme na postup súdu v súvislosti s odročením pojednávania v čase súčasnej pandémie.

Martina Beňovská 02. 03. 2021 4 min.

V konaní o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia žalovaného, vedenom na Krajskom súde v Košiciach, sa účastníci konania, resp. ich zástupcovia, pojednávania dňa 9. septembra 2020, na ktoré boli riadne a včas predvolaní nezúčastnili. Žalobca svoju neprítomnosť vopred ospravedlnil písomným podaním, v ktorom ako dôvod uviedol – šírenie pandémie COVID-19 (rizikové cestovanie) a vážne rodinné a finančné dôvody, pre ktoré požiadal o odročenie pojednávania. Rodinné dôvody nešpecifikoval a nepriaznivú finančnú situáciu odôvodnil tým, že nedostatok finančných  prostriedkov je dôsledkom nezákonných postupov Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi, Krajského súdu v Košiciach i žalovaného. Žalovaný svoju neprítomnosť na pojednávaní ospravedlnil elektronickým podaním, v ktorom vyslovil svoj súhlas s rozhodnutím vo veci v jeho neprítomnosti.

Podľa § 114 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (SSP), ak sa riadne predvolaní účastníci konania alebo ich zástupcovia na pojednávanie nedostavia, môže sa vec prejednať a rozhodnúť v ich neprítomnosti; konanie sa nesmie z tohto dôvodu prerušiť.

Podľa § 115 SSP, pojednávanie možno odročiť len z dôležitých dôvodov alebo z dôvodov uskutočnenia neverejnej porady a vyhotovenia výroku rozhodnutia správneho súdu. Správny súd môže odročiť pojednávanie aj vtedy, ak to účastníci konania zhodne navrhnú.

Uvedená právna úprava odročenia pojednávania si kladie za cieľ zabrániť procesným obštrukciám využívaným účastníkmi konania na často aj opakované odročenie pojednávaní, ktoré sa v mnohých prípadoch ukáže ako nedôvodné. Zákonodarca zdôraznil, že vo vzťahu k okolnostiam konkrétneho prípadu je ponechané na úvahu správneho súdu, či procesnú možnosť odročenia pojednávania vo vzťahu k účastníkovi konania využije alebo nie, pričom je však povinný vždy skúmať, či na strane účastníka konania existujú dôležité dôvody pre odročenie pojednávania, pretože v opačnom prípade by mohlo dôjsť k porušeniu základných procesných práv účastníka správneho konania. V prípade, ak súd zistí, že sa na pojednávanie nedostavil účastník konania, ktorý nie je na celé konanie alebo pojednávanie zastúpený a účastník má včas doručené predvolanie na pojednávanie, pričom správny súd ním uvádzané dôvody odročenia nepovažuje za dôležité, alebo preukázané, správny súd uznesením o vedení konania, ktoré vyhlási a poznamená v zápisnici o vedení konania rozhodne, že pojednávanie sa bude konať v neprítomnosti tohto účastníka konania.

V danom prípade dôvody, pre ktoré žalobca žiadal predmetné pojednávanie odročiť, nepovažoval správny súd za tak dôležité, žeby odôvodňovali odročenie pojednávania v zmysle citovaného zákonného ustanovenia. V tejto súvislosti správny súd považoval za potrebné poukázať na to, že vychádzajúc z opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenska v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 zo dňa 28.08.2020, účinných aj v čase konania pojednávania, ako aj odporúčania pandemickej komisie zo dňa 04.09.2020, cestovanie prostriedkami hromadnej prepravy nebolo zakázané ani obmedzené za dodržania všeobecných prísnych hygienických opatrení, pričom v uvedenom čase ani okresy, kde má bydlisko žalobca a kde je sídlo súdu, v priestoroch ktorého sú striktne dodržiavané prísne protiepidemiologické opatrenia, nespadali pod lokality na tzv. červenom, resp. oranžovom semafore. Správny súd preto v súlade s § 114 SSP pojednávanie vykonal v neprítomnosti účastníkov.

Záverom upozorňujeme, že v súčasnosti je situácia na Slovensku v súvislosti s pandémiou Covid-19 iná ako tomu bolo v septembri minulého roka. Aktuálne je v platnosti vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 24/2021 Z. z. o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu, účinná od 23. januára 2021 do 31. marca 2021, v zmysle ktorej sa za súčasného stavu vykonávajú hlavné pojednávania a verejné zasadnutia v zákonom určených veciach, napr. vo veciach väzobných či vo veciach starostlivosti o maloletých. Okrem zákonom vymenovaných vecí možno pojednávať aj vtedy, ak ide o vec, ktorá neznesie odklad. V ostatných veciach sa odporúča zrušiť resp. odročiť pojednávanie.

Aktuálne sa Slovensko riadi tzv. Covid automatom, v zmysle ktorého sa opatrenia určujú na základe regionálneho epidemiologického rizika. Je preto potrebné dôsledne sledovať zmeny v jednotlivých okresoch a s tým súvisiace prijaté opatrenia. 

Zdroj: Rozsudok Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 7S/77/2018 zo dňa 09.09.2020