Potrebujete súhlas autora na zverejnenie fotografie, ktorá sa už nachádza na internete?

Fotografia, ako predmet autorskej ochrany, je chránená na mnohých úrovniach a výnimku nepredstavuje ani elektronické umiestnenie fotografie. Čo však s fotografiami, ktoré sa už nachádzajú na verejne dostupných internetových stránkach, možno ich ďalej rozširovať bez ďalšieho súhlasu ich autora? Súdny dvor Európskej únie rozhodoval aj v tejto otázke.

Martina Rievajová 08. 05. 2019 2 min.

Autorská smernica

Základ ochrany autorských práv s ohľadom na informačný vývoj spoločnosti predstavuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti ("smernica o autorských právach"), ktorej by verejný prenos autorského diela mal byť podmienený udelením súhlasu autora, ktorý má tiež výhradné právo takýto verejný prenos zakázať. Ak sa však už fotografia nachádza na internetovej stránke prístupnej širokej verejnosti je aj v tomto prípade potrebný ďalší súhlas autora na jej zverejnenie na inej internetovej stránke?

Fotografia ako súčasť referátu

Dirk Renckhoff, nemecký fotograf, udelil súhlas prevádzkovateľom cestovateľskej internetovej stránky, aby na tejto stránke zverejnili jeho fotografiu. Žiačka strednej školy túto fotografiu našla a rozhodla sa ju stiahnuť a použiť ako ilustráciu k svojmu školského referátu, ktorý bol neskôr zverejnený na internetovej stránke jej školy v Spolkovej krajine Severné Porýnie- Vestfálsko v Nemecku.

Proti tomuto zverejneniu podal pán Renckhoff žalobu na nemecké súdy, v ktorej žiadal zakázanie rozmnožovania jeho fotografie, nakoľko súhlas na jej zverejnenie udelil výhradne jednej internetovej stránke a takéto rozmnožovanie jeho fotografie označil ako porušenie jeho autorských práv.

Spolkový súdny dvor Nemecko na základe žaloby adresoval Súdnemu dvoru EÚ otázky týkajúce sa výlučného súhlasu resp. zákazu verejného prenosu diela jeho autorom.

Hypertextový odkaz neporušuje autorské práva

Súdny dvor potvrdil, že umiestnenie fotografie na internetovej stránke, ktorá bola pôvodne zverejnená na inej internetovej stránke bez obmedzení jej stiahnutia je verejný prenos. Každé použitie diela treťou osobou bez súhlasu autora, okrem výnimiek stanovených v Autorskej smernici, je porušením autorského práva.

Umiestnenie fotografie na inej internetovej stránke, než pre ktorú udelil autor súhlas s týmto umiestnením, musí byť kvalifikované ako sprístupnenie diela novej verejnosti. Autor udelil súhlas na sprístupnenie diela len verejnosti danej internetovej stránky a nie školskej stránke, na ktorej je sprístupnené ani iným používateľom. 

Súdny dvor v tomto rozhodnutí poukázal na rozdiel medzi umiestnením fotografie na internetovej stránke a jej sprístupnenie len prostredníctvom hypertextového odkazu. Kým hypertextový odkaz riadne chráni autorské práva tým, že návštevníka stránky, a teda aj verejnosť, prevedie na internetovú stránku, pre ktorú autor udelil súhlas so zverejnením jeho diel, tak samotné sprístupnenie diela na internetovej stránke, pre ktorú súhlas udelený nebol, autorské práva porušuje.

Zdroj: CURIA