Poskytovatelia osobitného finančného vzdelávania sa už musia registrovať

Súčasťou regulácie odbor­nej spôsobilosti finančných agentov i finančných poradcov bolo aj je osobitné finančné vzdelávanie. 

Poskytovatelia osobitného finančného vzdelávania sa už musia registrovať

Povinnosť absolvovať tento druh školenia sa vzťahovala podľa právnej úpravy platnej do 22. februára 2018 na fyzické osoby, ktoré nedosiahli vysokoškolské vzdelanie, zároveň zákonodarca  nebránil dobrovoľnému absolvo­vaniu zo strany vysokoškolákov.[1] S účinnosťou od 23. februára 2018 novelizovaný zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje povinnosť prehĺbenia vedomostí prostredníctvom osobitného finančného vzdelávania aj pre osoby, ktoré získali vysokoškolské vzdelanie.

 

Osobitné finančné vzdelá­vanie vytvorilo priestor pre podnikanie na trhu ďalšieho vzdelávania. V praxi predmetná školiaca činnosť nepodliehala do  22. februára 2018 zásahom zo strany štátu v podobe aké­hokoľvek schvaľovania, povoľovania či akreditácie na jej poskytovanie. Naopak, ostávala prístupná pre fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu.[2]  Inak tomu je od 23. februára 2018, keď zákonodarca ustanovil poskytovateľom osobitného finančného vzdelávania povinnosť registrovať sa, a to v  registri poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania, ktorý vedie Národná banka Slovenska.

 

Zo zákonnej úpravy vyplýva, že osoba, ktorá podáva návrh na zápis do registra poskytovateľov osobitného finančného vzdelávanie je povinná preukázať

  • oprávnenie na vykonávanie vzdelávacej činnosti,
  • bezúhonnosť poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania, ktorý je fyzickou osobou, alebo bezúhonnosť každého člena štatutárneho orgánu alebo riadiaceho orgánu poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania zodpovedného za poskytovanie osobitného finančného vzdelávania, ktorý je právnickou osobou a
  • technickú a organizačnú pripravenosť na poskytovanie osobitného finančného vzdelávania.[3]

 

V tomto kontexte sa javí ako vhodné poukázať na skutočnosť, že registrácia nepredstavuje konanie, ktoré by viedla Národná banka Slovenska podľa tretej časti zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. A preto jeho výsledok nepredstavuje rozhodnutie Národnej banky Slovenska. Ide o proces sui generis výstupom, ktorého je zápis do registra poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania.

V prípade, že  bude doručený neúplný návrh na zápis do registra poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania, dôjde k výzve na jeho doplnenie, spolu s určením lehoty Národnou bankou Slovenska primeranej k rozsahu údajov potrebných na doplnenie. Ak neúplný návrh v určenej lehote nie je doplnený, na takýto návrh sa hľadí ako keby nebol podaný a Národná banka Slovenska  bude o tom písomne informovať navrhovateľa, a to do troch pracovných dní od doručenia návrhu na zápis.

 

Pri kumulatívnom naplnení podmienok, a to úplnosti návrhu na zápis a uhradenia príslušného poplatku[4] /1000,- eur/  dôjde k zápisu do 30 kalendárnych dní. Zároveň budú poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania pridelené prístupové práva, ako aj informácie o prihlasovacích údajoch do zoznamu osôb, ktoré absolvovali osobitné finančné vzdelávanie.

 

Poznámky pod čiarou:

[1] SLEZÁKOVÁ, A, TKÁČ, P., NOVOTNÁ, M.: Samostatný finančný agenta ako dohliadaný subjekt finančného trhu. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, s. 50.

[2] SLEZÁKOVÁ, A, TKÁČ, P., NOVOTNÁ, M.: Samostatný finančný agenta ako dohliadaný subjekt finančného trhu. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, s. 50.

[3] Porovnaj ustanovenie § 22a ods. 6 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[4] Porovnaj Úplné znenie Opatrenie NBS z 20. Novembra 2012  č. 8/2012 o poplatkoch za úkony  Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 376/2012 Z. z.)  v znení opatrenia NBS č. 8/2013 (oznámenie č. 315/2013 Z. z.), opatrenia č. 3/2015 (oznámenie č. 69/2015 Z. z.), opatrenia č. 33/2015 (oznámenie č. 66/2016 Z. z.), opatrenia č. 2/2017 (oznámenie č. 169/2017 Z. z.) a opatrenia č. 4/2018.